15. Godkendelse af høringssvar vedr. lokalplan Gadelandet III (2019-0235008)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender Byudviklingsudvalgets høringssvar.

Problemstilling

21. august modtog Brønshøj-Husum Lokaludvalg den interne høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget ”Gadelandet III”

Der ønskes opførelse af ny boligbebyggelse samt istandsættelse af nogle af områdets erhvervsbygninger.

  • Erhvervsbebyggelse langs Frederikssundsvej og dele af er-hvervsbebyggelse langs Kobbelvænget og Gadelandet istandsættes og anvendes fortsat til erhverv. I alt næsten 7.000 m2.
  • Samtidig opføres ny boligbebyggelse på godt 20.000 m2 form af familieboliger og ungdomsboliger som randbebyggelse langs Kobbelvænget og Gadelandet, samt indenfor området, så bebyggelsen orienterer sig omkring et større grønt område.
  • Ny bebyggelse opføres i 4-6 etager og bebyggelsesprocenten bliver 150.
  • Vejadgang sker fra Gadelandet og der etableres forbindelser gennem område nord/syd mellem Gade landet og Frederiks-sundsvej og øst/vest mellem Kobbelvænget og boligbebyg-gelsen "Gadelandet.
  • Parkering til biler placeres i kælder. Det samme gælder ho-vedparten af cykelparkeringen.

Se hele forslaget i bilag.

Løsning

På grund af en kort høringssfrist (4. september) har Byudviklingsudvalget udarbejdet et høringssvar, der - godkendt af formanden - er blevet indsendt inden høringsfristen, med den betingelse at lokaludvalget godkender det.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt