5. Bevilling til 2700Kulturdag 2020 (2019-0243431)

Tidligere beslutninger

Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede den 18. oktober 2018 at fastlægge den økonomiske ramme for 2700Kulturdag i 2019 som den samme i 2018, altså 300.000 kr. På samme møde drøftede lokaludvalget modeller for organisering af arrangementet og besluttede at indgå en samarbejdsaftale med Kultur N, hvor Kultur N stod for projektledelse med ansvar for organisering og afvikling af dagen, og lokaludvalget støttede arrangementet med 300.000 kr.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget træffer beslutning om at indgå en samarbejdsaftale med Kultur N om afholdelse af 2700Kulturdag 2020,

2. at lokaludvalget afsætter 300.000 kr. af 2020-midlerne til 2700Kulturdag 2020,

3. og at lokaludvalget træffer beslutning om at lave en politisk hensigtserklæring om en 2-årig samarbejdsaftale med Kultur N om afholdelse af 2700Kulturdag 2020 og 2021 (jf. løsningsafsnittet).

Problemstilling

Kultur N har meddelt Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at Kultur N igen gerne vil indgå en samarbejdsaftale om afholdelse af 2700Kulturdag 2020, hvor Kultur N påtager sig projektledelsen og lokaludvalget den økonomiske understøttelse.

Af hensyn til Kultur N's planlægning af opgaver i 2020 ønsker Kultur N svar så hurtigt som muligt. Derudover har Kultur N også et ønske om at lave en flerårig samarbejdsaftale med lokaludvalget angående afholdelse af 2700Kulturdag.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget beslutter at indgå samarbejde med Kultur N om afholdelse af 2700Kulturdag igen med udgangspunkt i samarbejdsaftalen for 2019, se i bilag. Et udkast til samarbejdsaftale for 2020 eftersendes på mail inden lokaludvalgsmødet.

Lokaludvalget har ikke mulighed for at imødekomme Kultur N's ønske om en flerårig samarbejdsaftale, da lokaludvalget ikke kan lave bindende flerårige aftaler for puljemidler. Dog kan lokaludvalget lave en politisk hensigtserklæring om at indgå i et 2-årigt samarbejde med Kultur N angående afholdelse af Kulturdag 2020 og af Kulturdag 2021.

Ved sådan en hensigtserklæring foreslår formanden, at der planlægges et årligt møde mellem Kultur N og lokaludvalgets følgegruppe i efteråret henholdsvis 2019 og 2020, hvor arrangementets formål, parternes forpligtelser, rammer, tidsplan etc. udarbejdes i en årlig kontrakt. På den måde sikres, at 2700Kulturdag laves med udgangspunkt i årets reelle ressourcer og formål for begge samarbejdspartnere.

I samme ombæring foreslår formanden, at lokaludvalget bevilliger 300.000 kr. til afholdelse af 2700Kulturdag 2020 under forudsætning af, at lokaludvalget bliver tildelt puljemidler af ca. samme omfang som i 2019.

Økonomi

Der afsættes 300.000 kr. af 2020-midlerne. Beslutningen forudsætter, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bliver tildelt puljemidler af ca. samme omfang som i 2019 af Københavns Borgerrepræsentation.

Tilskuddet går til Kultur N som projektleder for 2700Kulturdag 2020.

Budget 2700Kulturdag 2020

Leje og opsætning telte, 2 scener, afspærring, diverse teknisk udstyr 80.000
Affaldshåndtering, toiletvogne, udsmykning 10.000
Praktisk hjælp (gerne spejderne) til afvikling, oprydning etc. 20.000
Kulturprogram (musik, teater, kor, kulturdebat, litteraturdebat etc.) 80.000
Projektleder (30.000 x 3) 90.000
Markedsføring 20.000
I alt 300.000

Videre proces

Kulturudvalget, sekretariatet og Kultur N arbejder videre med samarbejdsaftalen for 2020, hvor arrangementets formål, parternes forpligtelser, rammer, tidsplan etc. udarbejdes.

Beslutning

1. at punkt blev vedtaget uden afstemning. Lokaludvalget ønsker at indgå samarbejdsaftale med Kultur N, om afholdelse af 2700Kulturdag d. 6. juni. På mødet blev der omdelt og vedtaget et nyt udkast til samarbejdsaftale. Forskellen fra udkastet i dagsordenen består i, at det ikke er en forudsætning for samarbejdsaftalen, at Brønshøjvej inddrages i det fysiske areal.

2. at punkt blev vedtaget uden afstemning

3. at punkt blev vedtaget uden afstemning.

Lokaludvalget udpeger medlemmer til en tværfaglig følgegruppe, med deltagelse af medlemmer fra alle fagudvalg.

Formanden og sekretariatet forestår den videre proces.