9. Ansøgning om støtte til "En børnetjeneste" (2019-0210022)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget giver afslag på støtte til projektet "En børnetjeneste".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

To musikere søger støtte til at afholde to børnekoncerter for de lokale institutioner - én for vuggestuebørn og én for børnehavebørn - med stort fokus på bevægelse og sprog. Koncerterne afholdes den 22. november 2019 i Kulturhuset Pilegården.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementernes målgruppe er institutionsbørn og deres pædagoger. Ansøger forventer, at 250 børn i alderen 0-6 år deltager. Arrangementet er gratis at deltage i. Kulturhuset Pilegården stiller gratis lokaler til rådighed.
Institutionerne inviteres direkte, og derudover reklameres der for koncerterne på facebook, instagram, KulturNaut, bydelsportal2700 og Brønshøj-Husum Avis.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 7.900 kr.
Forventede udgifter: 7.900 kr.

Projektet rummer udgifter til administration og PR, leje af udstyr, forplejning (et glas saft til børnene) og honorar til de to musikere. Ansøgers egenfinansiering består i at stille udstyr op og tage det ned på dagen.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har spurgt ansøger til hvilke institutioner, der inviteres og hvordan, samt til det lokale samarbejde. Ansøger har svaret, at alle institutioner i området inviteres via telefon og mail, og at de melder sig til efter "først til mølle"-princippet. Det lokale samarbejde består i, at Pilegården stiller lokaler gratis til rådighed.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til afslag med den begrundelse, at der ikke er et reelt samarbejde med Pilegården eller andre lokale aktører, og at honorar til ansøger selv udgør en stor del af budgettet. Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget (BUFI) har også diskuteret ansøgningen og indstiller til, at der skal gives afslag på grund af en økonomisk prioritering.

Forretningsudvalget støtter indstillingen om afslag på støtte med den begrundelse, at lokaludvalget savner en højere grad af lokal forankring i projektet, fx i form af lokale samarbejdspartnere, og at honorar til ansøger selv ikke udgør så stor en del af det samlede budget.

 

Beslutning

Indstillingen fra Forretningsudvalget blev godkendt. Lokaludvalget savner en højere grad af lokal forankring og andelen af honorar til ansøger selv er samtidig for højt.