4. Skoledistrikter 2018/19 (2017-0131824)

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslag om skoledistrikter 2018/19 skal sendes i høring. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at følgende sendes i høring,

  1. at der ikke foretages ændringer i skoledistrikterne for skoleåret 2018/2019
  2. at suspensionen af beslutningen om at oprette et skoledistrikt til den nye skole på Nordøstamager i skoleåret 2017/18 videreføres i skoleåret 2018/19

Problemstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i den årlige gennemgang af indskrivningstal for skolerne vurderet behovet for skoledistriktsændringer. Vurderingen er foretaget pba. gældende kriterier og principper for distriktsændringer (BUU 22/6 2011), som er: kapacitetsudnyttelse (økonomisk hensyn), børnenes trafiksikkerhed (sikkerhed), forældrenes forventninger (mindste indgreb) samt elevsammensætning (ønsket om mere afbalanceret elevsammensætning).

På Borgerrepræsentationens møde den 2/2 2017 blev det besluttet at suspendere beslutningen om at oprette et skoledistrikt til den nye skole på Nordøstamager i skoleåret 2017/18. Beslutningen blev foretaget, da det var uklart, om det kunne lade sig gøre at opføre en ny skole på den tiltænkte grund på Amager Strandvej 3. Som det fremgik af sagen vedr. suspensionen får udvalget nu mulighed for at tage stilling til en evt. forlængelse af suspension af det nye distrikt.

Løsning

Skoledistrikter

Udfordringer på skoler, der har større søgning end skolerne er bygget til, kan håndteres ved distriktsændringer og anlæg af nye spor. Hvis meroptaget er udtryk for, at et større område har for lidt skolekapacitet, udvides skolerne typisk, hvor det er muligt. Udvalget vil på mødet den 7/6 2017 blive præsenteret for behovsprognosen og en anlægsplan pba. befolkningsprognosen for 2017.

Hvis meroptaget primært er et lokalt problem for enkelte skoler, der skyldes at skolernes distrikter er for store, anvendes distriktsændringer for at fordele eleverne til andre skoler, der har plads. På baggrund af indskrivningen til næste skoleår anbefales det ikke at ændre på distrikterne til skoleåret 2018/19. Kapacitetssituationen beskrives kort nedenfor. Af bilag 1 fremgår et kort over skoledistrikterne. På mødet præsenteres et oplæg, der beskriver situationen i flere detaljer.

Indre By / Østerbro
Skolerne på Østerbro indskriver ikke flere klasser, end de er bygget til. I Indre By er Christianshavns Skole udfordret i indskolingen, og dette håndteres med den igangværende sporudvidelse.

Amager
På Amager er følgende skoler presset på kapacitet, særligt i indskolingen: Ørestad Skole, Skolen ved Sundet, Peder Lykke Skole, Skolen på Islands Brygge, Lergravsparkens Skole og Amager Fælled Skole.  Udfordringerne giver ikke forvaltningen anledning til at fremlægge forslag om ændringer, idet de håndteres gennem sporudvidelser eller tidligere distriktsændringer, der skal slå igennem. Se om den nye skole på Nordøstamager nedenfor.

Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave
I området er der pres på Skolen i Sydhavnen, Oehlenschlægersgades Skole, Gasværksvejens Skole og Valby Skole. Udfordringerne giver ikke forvaltningen anledning til at fremlægge forslag om distriktsændringer. Se særskilt afsnit om kapaciteten på Gasværksvejens Skole nedenfor.

Nørrebro/Bispebjerg
Skolerne på Bispebjerg har plads til de elever, der er indskrevet. På Nørrebro er skolerne presset  særligt i indskolingen, men distriktsændringer vil blot flytte problemerne rundt. Forvaltningen vender tilbage med forslag til anlæg af nye spor.

Brønshøj/Vanløse
Skolerne på Damhusengen og Katrinedals Skole oplever et pres, der afhjælpes med tidligere besluttede sporudvidelser. Husum Skole er ved at blive udfordret, men kan rumme indskrivning af 1 spor mere end skolen er bygget til, i de næste to skoleår. En distriktsændring kan blive aktuel til 2019/2020. I Brønshøj oplever Bellahøj Skole et pres, der afhjælpes med sporudvidelse.

Nye skoler
I forbindelse med etableringen af nye skoler vil forvaltningen fremlægge forslag om nye skoledistrikter i de berørte områder.

Ændring i kapaciteten på Gasværksvejens Skole

Gasværksvejens Skole har bygningsmæssige rammer til 2 spor. I forbindelse med beslutningen om sporudvidelsen i budget 2016 blev skolens kapacitet efter praksis fastsat til den kommende kapacitet (3 spor). Skolen forventer at optage 3 børnehaveklasser i skoleåret 2017/18, selvom der er lange udsigter til, at skolens 3 spor i Kødbyen står færdig. Børn med retskrav udgør kun 2 klasser, og den 3. klasse fyldes således op med børn, der har ønsket skolen, men som ikke ville kunne optages, hvis skolen kun havde en fastsat kapacitet på 2 spor.

Fra skoleåret 2018/19 og frem til ibrugtagning af den nye skole fastsættes kapaciteten til de nuværende bygningsmæssige rammer på 2 spor, så skolen kun kan optage elever uden retskrav, hvis der er plads inden for de 2 spor. Dermed er det forventningen, at skolen vil kunne rumme sine elever frem til ibrugtagning af den nye skole i Kødbyen.

Forlængelse af suspensionen af distriktet til ny skole på Nordøstamager

I aftalen om overførselssagen 2016/17 blev det besluttet at give planlægningsmidler til at undersøge muligheden for at opføre den nye skole på Holmbladsgade 113 pga. usikkerheden forbundet med Amager Strandvej 3. BUF anbefaler, at suspensionen af det nye distrikt til skolen på Nordøstamager forlænges med et år for at afvente resultatet af planlægningen af den nye skole og udsætte den tidlige opstart på Skolen på Amagerbro. BUF har den 3.4.17 på et informationsmøde  orienteret forældre til kommende elever om en evt. fortsat suspension. På mødet tilkendegav forældrene generel opbakning hertil.

Konsekvens ved fortsat at suspendere distriktsændring
Ved en suspension af den nye skoles distrikt tilbageføres roderne 374, 373 og 371 til Lergravsparkens Skole og 324 til Skolen på Amagerbro frem til skoleindskrivning til skoleåret 2019/20. Rode 324 indeholder i dag ingen boliger, og det vil derfor ikke have betydning for antallet af børn i distriktet til Skolen på Amagerbro. Lergravsparkens Skole forventes at optage elever ved skolestart 2017/18 til lige netop 6 klasser, hvilket er 1 klasse mere end skolen bliver udbygget til. Hvis suspensionen forlænges, vil skolen forventeligt være i samme situation næste år. Suspensionen giver et midlertidigt pres i indskolingen, men den vil ikke give lokaleproblemer på skolen, idet der vil være ledig kapacitet i mellemtrinnet og udskolingen, hvor årgangene er mindre. Fritidskapaciteten kan håndteres ved at låne en gymnastiksal eller anvende plads i klyngen på institutionen Jacobs Holms Minde og Sundby fritidshjem.

Konsekvens ved ikke at suspendere distriktsændring
Hvis suspensionen ikke forlænges, vil elever fra det nye distrikt starte tidligt op på Skolen på Amagerbro til skolestart i august 2018, hvor den nye skole vil have til huse, indtil skolen forventes at stå færdig til ibrugtagning i 2022. Beslutningen vil kræve, at ca. 2 basislokaler istandsættes tidligere end planlagt for at give plads i indskolingen. Fritidskapaciteten kan håndteres ved at anvende plads i klyngen på institutionen Jacobs Holms Minde og Sundby fritidshjem.  

Økonomi

Uanset beslutning vedr. suspensionen af distriktet til den nye skole på Nordøstamager vil der være brug for at anvende et mindre beløb på kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, der finansieres af puljen til dette formål (bevillingsområde anlæg, funktion 3.22.013). BUF planlægger at søge om midler til tidlig opstart  af skolen i forbindelse med anlægsbudgetønsket vedr. Skolen i Nordøstamager i budget 2019.

Videre proces

Forslagene sendes i seks ugers høring hos alle skolebestyrelser, forældrebestyrelser i fritidstilbud, lokaludvalg, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorganisation og Københavns Fælles Elevråd. Sagen fremlægges herefter for udvalget igen på baggrund af de indkomne høringssvar på mødet den 16.8.17. Forslagene skal herefter behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og træder i kraft ved BRs godkendelse.

Tobias Børner Stax              /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.