2. Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO'er efter høring (2019-0265401)

Der skal tages stilling til ændringer af Styrelsesvedtægten for Folkeskolen efter høring om en fritidspædagogisk rammeaftale som følge af omlægningen til KKFO på fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at ændringer til Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Københavns Kommune godkendes, jf. bilag 4.

Problemstilling

BUU godkendte den 29. april 2020 at sende forvaltningens forslag til en fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO’er i høring. Den fritidspædagogiske rammeaftale indeholder forslag til en række fritidspædagogiske principper, samt bud på tiltag, som skal styrke forældreindflydelsen i KKFO’erne og samarbejdet med skolebestyrelsen. Høringen er foregået fra den 30. april 2020 til den 6. juni 2020.

Løsning

Ved høringsfristens udløb er der indkommet 20 høringssvar. Afsendergruppen består af skolebestyrelser, forældreråd/bestyrelser, lokaludvalg, Københavns Lærerforening, Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS), Københavns Forældreorganisation (KFO) samt paraplyorganisationen Fobu.

Alle høringssvar fremgår af bilag 1 og resuméer af høringssvarene fremgår af bilag 2. Høringssvar som er indkommet efter høringsfristens udløb, er samlet i et notat på aflæggerbordet ved dette møde.

Der er overordnet tilfredshed med rammeaftalens fritidspædagogiske principper. De fleste af høringssvarene forholder sig til den styrkede forældreindflydelse, hvor der er en række konkrete forslag. Desuden har omkring halvdelen af høringssvarene bemærkninger omkring ledelsesstrukturen på KKFO’erne.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen følgende ændringer i styrelsesvedtægten:

  • For give mulighed for at skolebestyrelse og forældreråd på KKFO’en kan mødes oftere, tilføjes det i styrelsesvedtægten, at der kan afholdes yderligere fælles møder udover det ene årlige møde.
  • For at sikre et fælles ejerskab til princippet for samarbejdet mellem skolen og KKFO’en, tilføjes det i styrelsesvedtægten, at skolebestyrelsen skal inddrage forældrerådet i KKFO’en i udarbejdelsen af princippet.
  • At det præciseres, at det pædagogiske tilsyn med KKFO’erne – udover at skulle følge principperne for tilsyn med fritidshjem efter dagtilbudsloven - følger det til enhver tid gældende tilsynskoncept, som er besluttet i Københavns Kommune.
  • For at sikre, at der kan sidde en forældrerepræsentant fra alle matrikler, foreslås det at udvide antallet af forældrerepræsentanter i forældrerådet fra 3/5 til 7.
  • For at fremme samarbejdet mellem forældreråd og skolebestyrelse, foreslås det at tilføje, at forældrerådet kan invitere medlemmer af skolebestyrelsen (herunder skolelederen) til at deltage i møder i forældrerådet.

I bilag 3 er en oversigt over de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten, ligesom forslag til styrelsesvedtægten med de foreslåede ændringer er vedlagt som bilag 4. 

Vejledning vedrørende tredeling af økonomien

Følgegruppen for omlægning til KKFO har haft en bekymring for, at det ikke er tydeligt for skolen og KKFO’en, hvordan budgettet fordeles, og hvordan driftsmidler kan overføres mellem rammerne. Det fremgik af sagen den 29. april 2020, at forvaltningen ville udarbejde et bilag til budgetvejledningen, hvor tredelingen af de ufordelelige udgifter ville blive præciseret og suppleret med konkrete eksempler.

Blandt høringssvarene er der opbakning til udarbejdelse af en sådan vejledning. Vejledningen er pga. øget arbejdspres i forvaltningen under Corona-epidemien ikke blevet klar. Forvaltningen vil hurtigst muligt efter sommerferien gøre vejledningen færdig og drøfte det med den faglige følgegruppe. Udvalget vil modtage vejledningen til orientering efterfølgende.

Spørgsmålet om budgetfordeling vil desuden indgå som et særligt opmærksomhedspunkt i implementeringen og blive taget op på de løbende netværks- og ledermøder, så eventuelle tvivlsspørgsmål blandt lederne kan afklares.

Repræsentation af KKFO’ens forældre i forældreråd og skolebestyrelse

Ved drøftelsen af den fritidspædagogiske rammeaftale i BUU den 29. april 2020 blev der udtryk ønske om, at der skulle vælges en forældrerepræsentant fra alle KKFO’ens matrikler til at repræsentere KKFO’en i skolebestyrelsen. Forslaget berøres også i nogle af høringssvarene.

Forvaltningen anbefaler ikke denne løsning. Dels fordi repræsentationen af alle KKFO’ens matrikler er sikret ved, at alle matrikler kan vælge en repræsentant til at sidde i forældrerådet. Forældrerådet repræsenterer dermed alle matrikler. Derudover vil sammensætningen i skolebestyrelsen på skoler med KKFO’er med mange matrikler (der vil fremover være 13 KKFO’er, som har mere end 3 matrikler, og 4 KKFO’er som har 6 matrikler) blive skævvredet, hvis der skal sidde medlemmer fra hver af KKFO’ens matrikler i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen er valgt af skolens forældrekreds og skal repræsentere skolen som helhed.

Ledelsesstruktur i KKFO’erne

BUU bad ved BUU mødet den 29. april 2020 om et notat, som beskriver de budgetmæssige konsekvenser af lokal ledelse på de matrikler, der indtil omlægningen var en selvstændig fritidsinstitution med egen ledelse og forældreråd og forældrebestyrelser. Notatet er vedlagt sagen som bilag 5.

Flere høringssvar peger også på spørgsmålet om ledelsesstrukturen på de kommende KKFO’er.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Ændringerne er planlagt til at have virkning fra skoleåret 2020/2021, hvorfor Borgerrepræsentationen skal træffe sin endelige beslutning forventeligt på mødet den 20. august 2020.

Alle ændringer i styrelsesvedtægten træder i kraft samme dag, som de besluttes endeligt i Borgerrepræsentationen.

Der vil blive udarbejdet en vejledning til til KKFO’er og skole vedrørende overgangen til de nye krav, ligesom KKFO’er og skoler vil få opdaterede vejledninger til forældreindflydelse i forældreråd og skolebestyrelser.

Den faglige følgegruppe for omlægning til KKFO vil fortsætte sit virke hen over efteråret 2020, hvor de vil have fokus på implementeringen.

Tobias Børner Stax                                      /                Mette Seneca Kløve

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 17. juni 2020:

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag:

"At skolebestyrelserne opfordres til, at repræsentanter fra KKFO'ers matrikler altid inviteres til at deltage på et skolebestyrelsesmøde, når en given sag er relevant for den enkelte matrikel".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag:

"At såfremt en KKFO omfatter flere matrikler, så skal det være obligatorisk at forespørge hver matrikel, om der er en forældre fra matriklen, der ønsker at være forældrerepræsentant i KKFO'ens forældreråd".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag:

"At Børne- og Ungdomsudvalget skal genbesøge styrelsesvedtægten om tre år med henblik på at foretage eventuelle justeringer af denne set i lyset af de kommende års udvikling på fritidsinstitutionsområdet - og at Hoved MED i implementeringen følger med i, om den nye organisering lykkes med at skabe et ligeværdigt samarbejde, fx i de lokale MED udvalg".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

"At der fortsat skal være en pædagogisk leder på de matrikler, der indtil omlægningen udgjorde en selvstændig fritidsinstitution med egen ledelse, frem for blot en teamkoordinator".

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 5 medlemmer: Ø, O, V, B og Niko Grünfeld (UP)

Imod stemte 4 medlemmer: A og F.

1 medlem undlod at stemme: C.

Indstillingen blev herefter med ovenstående ændringer godkendt i sin helhed med følgende resultat:

For stemte 9 medlemmer: A, Ø, F, B, V, O og Niko Grünfeld (UP)

Ingen medlemmer stemte imod.

1 medlem undlod at stemme: C.

Klaus Mygind (F) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Dansk Folkeparti og Enhedslisten tilsluttede sig: "Der skal samlet set ikke spares på ledelseskraft  på fritidsområdet ved indførelse af KKFO. Den samlede ledelseskraft på fritidsområdet skal udvikles både kompetencemæssigt og organisatorisk og det vil vi prioritere økonomisk".

Helle Bonnesen (C) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi beklager omlægningen af fritidssektoren og havde håbet, at vi kunne finde en anden løsning i samarbejde med de nationale instanser".