6. Etablering af yderligere pladser på vuggestueområdet (2017-0396471)

Udvalget skal tage stilling til, om der skal indføres nye tiltag i anvisning af pladser til dagtilbud for at håndtere et stigende børnetal i byudviklingsområderne.

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udvalget godkender forslag om at der for fortsat at sikre pasning til alle københavnere indenfor den besluttede 4 km grænse midlertidigt indføres obligatorisk opnormering i vuggestuer og oprettes garantigrupper, hvor det er muligt på tværs af byen

Problemstilling

I byudviklingsområderne har det vist sig vanskeligt at forudse omfanget og hastigheden af tilflytningen samt antallet af småbørn i de nye boliger. Der er således i de seneste år flyttet flere borgere med børn til områderne samt født flere børn end forudsat i prognoserne. Den forøgede vækst i antallet af 0-2 årige sammen med en ændret adfærd, hvor flere borgere skriver sig på garantiventelisten til et pasningstilbud, gør, at Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at der er behov for ekstraordinære tiltag for at sikre det nødvendige antal vuggestuepladser i 2018.

Når kommunen har planlagt mængden af dagtilbud, der skal bygges, har kommunen lagt den nyeste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik til grund. Prognosen suppleres med kommunens viden om planlagte nybyggerier og forventninger til indflytnings- og søgemønstre. Hermed fremkommer estimatet for, hvor mange pladser der skal etableres på børneområdet og hvilke typer, der er behov for. Siden 2014 har befolkningsprognoserne undervurderet befolkningsudviklingen, og særligt undervurderet antallet af helt små børn. Befolkningsprognosen i 2016 estimerede fx. 25.883 børn mellem 0-2 år i 2018 – og prognosen for 2017 estimerede 26.465 børn i 2018. jf. figur 1. I Ørestad, Amager Nord, Sydhavnen og Valby er antallet af 0-5-årige siden 2015 steget med mellem 10-17 pct., mens antallet af 0-5-årige i hele byen er steget med ca. 9 pct.

Figur 1. Befolkningsprognoser 2014-2017

Med budget 2018 har kommunen afsat midler til etablering af de ekstra pladser til 0-2 årige, men anlægstider på nybyggeri betyder, at efterslæbet først er indhentet i 2022, jfr. bilag 2. For at håndtere efterslæbet midlertidigt, har kommunen derfor afsat midler til midlertidige løsninger, som lokale ombygninger og midlertidige pavilloner. Indtil det tilstrækkelige antal pavilloner er opstillet, er der behov for at benytte de i at-punktet nævnte håndtag, for at imødekomme en ændret adfærd, hvor flere og flere københavnere skriver sig på garantilisten for at få en vuggestueplads.

Garantiventelisten er en liste, hvor alle børn på 4 måneder kan skrives op og tilbydes en plads fra de er 26 uger, og når de står her, skal kommunen tilbyde dem en plads indenfor to måneder. Reglerne for garantilisten følger de lovgivningsmæssige regler for, hvad forældre kan kræve af kommunal sikkerhed for pasning – den såkaldte pasningsgaranti. Garantilisten er et alternativ til, at forældre vælger at skrive sig på til en specifik institution og så vente på, at det bliver deres tur til at få en ledig plads. Som det ses nedenfor i figur 2, har der i 2017 været markant flere opskrivninger end i 2015 og 2016. Siden oktober 2017 har der særligt været en stigning på Amager, Vesterbro og i Valby. I 2016 stod der 223 børn på listen og i 2017 var det tilsvarende tal 1.322 børn (Se evt. bilag 1 for baggrundsinformation omkring gældende anvisningsregler og garantiventelisten). 

Figur 2. Opskrivning på garantiventelisten (2015-2017)

Forvaltningen har fra sommeren 2017 igangsat en række tiltag for at sikre pasningsgarantien indenfor 4 km, der er Københavns Kommunes fastsatte serviceniveau for afstand fra bopæl til institution. Det er bl.a. frivillig merindskrivning i vuggestuer, konvertering af fællesrum til stuer og konvertering af børnehavegrupper til vuggestuegrupper og taget ekstra børn ind for at sikre, at man kunne tilbyde en plads i lokalområdet.

De forskellige tiltag er vigtigst at implementere i byudviklingsområderne, men da indskrivning i dagtilbud ikke foregår i distrikter som på skoler, forplanter presset sig gennem byen som ringe i vandet, hvorfor håndtagene bruges bydækkende.

Løsning

Det er nødvendigt at supplere de allerede anvendte håndtag med to nye, såfremt kommunen skal opretholde seviceniveauet med en 4 km grænse. Der er behov for tiltagene i hele byen, da presset fra byudviklingsområderne breder sig ud til hele byen. Der er indført fri merindskrivning, så institutioner kan indskrive det antal børn, der er fysisk plads til på stuer og i fællesrum. Derudover er man begyndt at omlægge børnehavepladser til vuggestuepladser, hvor det er muligt - idet der lige nu er ledige børnehavepladser og mangel på vuggestuepladser. Der konverteres fællesrum til stuer, hvor institutioner ser det som en udvidelsesmulighed.  

I budget 2018 er der afsat midler til opsætning af pavilloner til nye vuggestuegrupper, da det tager tid inden de nye institutioner bliver bygget. BUF, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har et tæt samarbejde for at sikre, at der opstilles pavilloner på en række grunde i behovsområderne. Der er på nuværende tidspunkt bestilt pavilloner til 50 daginstitutionsgrupper. Det er nødvendigt, at der hurtigt opstilles pavilloner, da det er en forudsætning for at sikre det nødvendige antal pladser, jf. bilag 2. Forudsætningen for, at forvaltningen med de to håndtag, der supplerer de allerede ibrugtagne, kan opretholde den fastsatte 4 km-grænse mellem bopæl og institution, er, at der over de næste par måneder opstilles de første af de midlertidige pavilloner.

Forvaltningen vurderer, at der herudover er behov for to ekstraordinære tiltag:

  • Obligatorisk midlertidig opnormering i de vuggestuer, som er bygget fleksibelt, så der fysisk er plads til 14 børn på en stue. De 14 børn er flere end den almindelige gruppestørrelse på 12 børn, jf. bilag 1.  Det skal understreges, at der følger ressourcer med til dagtilbuddene til pasning af de ekstra børn, hvorfor forslaget ikke påvirker ratioen af børn pr. voksen. Men det skal også understreges, at forslaget om tvungen opnormering formentlig vil blive mødt med utilfredshed blandt en del forældre og personale, der finder 12 vuggestuebørn pr. gruppe er den rigtige/normale størrelse. At der i flere, særligt nybyggede institutioner er plads til 14 børn, skyldes, at stuerne er bygget, så de kan rumme enten børnehave- eller vuggestuegrupper. Stuerne er bygget, så de kan rumme 22 børnehavebørn, hvilket giver fysisk mulighed for at etablere grupper med 14 vuggestuebørn. En institution kan undtages opnormering, hvis helt særlige forhold gør sig gældende.
  • Etablere særlige grupper til børn på garantiventelisten. Ved at oprette særlige grupper til børn på garantiventelisten bliver det lettere at opfylde lovgivningens krav om maksimal ventetid på to måneder efter opskrivning. Det skyldes, at der i disse grupper ikke vil være en ordinær venteliste, der skal håndteres inden en plads kan gives til et barn på garantilisten.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. Men det skal bemærkes, at det vil koste kommunen 9 mio. kr. om måneden i måneder, hvor pasningsgarantien ikke overholdes.

Videre proces

Efter udvalgets behandling vil alle tiltag blive iværksat øjeblikkeligt. Forvaltningen vender tilbage med en status vedr. overholdelsen af pasningsgarantien i marts. Forvaltningen forventer, at de ekstraordinære tiltag vil kunne afvikles i løbet af 2018 og 2019 i takt med, at der etableres midlertidige pavilloner. Midlerne hertil er afsat i budget 2018.

Tobias Børner Stax                           /   Sti Andreas Garde

 

Beslutning

Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet stillede følgende ændringsforslag:

"At der på Amager, Vesterbro og i Valby sikres pasning til alle københavnske børn inden for 6 kilometers afstand fra bopæl til institution".

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 4 medlemmer: B, Ø og Å.

Imod stemte 7 medlemmer: A, C, F, O og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Udvalget ønskede herefter delt afstemning om indstillingens at-punkt.

Der blev således stemt om følgende beslutningspunkt:

"At udvalget godkender forslag om at der for fortsat at sikre pasning til alle københavnere indenfor den besluttede 4 km grænse midlertidigt indføres obligatorisk opnormering i vuggestuer, hvor det er muligt på tværs af byen".

Punktet blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 6 medlemmer: A, F, O og V.

Imod stemte 5 medlemmer: B, C, Ø og Å.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Der blev herefter stemt om følgende beslutningspunkt:

"At udvalget godkender forslag om at der for fortsat at sikre pasning til alle københavnere indenfor den besluttede 4 km grænse midlertidigt oprettes garantigrupper, hvor det er muligt på tværs af byen".

Punktet blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 8 medlemmer: A, B, C, F, O og V.

Imod stemte 1 medlem: Å.

2 medlemmer undlod at stemme: Ø.

Udvalget var herefter enige om 1) at forvaltningen frem mod overførselssagen 2017-18 undersøger i hvilket omfang en styrkelse af alternative pasningstilbud kan bidrage til at skabe flere pladser for de 0-2 årige, 2) at det ekstraordinære tiltag vedr. obligatorisk midlertidig opnormering til 14 børn på en stue skal søges afviklet med udgangen af 2018, 3) at forvaltningen udarbejder en månedlig status til udvalget vedr. pasningsgarantien og at denne drøftes kvartalsvist på et udvalgsmøde samt 4) at forvaltningen i det videre forløb nedsætter en følgegruppe med de relevante faglige organisationer og Københavns Forældreorganisation (KFO).

Socialdemokratiet ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre tilsluttede sig: "Det er udelukkende i de institutioner, der er bygget til fysisk at kunne håndtere en opnormering fra 12 til 14 pladser, at opnormeringen gennemføres. Samtidig følger der altid penge med pr. barn. De ekstra børn påvirker derfor ikke ratioen mellem barn og voksen".  

Det Radikale Venstre ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Det Konservative Folkeparti tilsluttede sig: "Vi havde gerne set, at sagen blev bedre belyst med flere løsninger og udskudt til behandling på næste udvalgsmøde". 

Det Konservative Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi mener, at der foreligger en række mulige løsninger som i større eller mindre omfang vil kunne afhjælpe problemet. Der eksisterer dog ikke en egentlig analyse af disse. Det ville klart have givet et bedre beslutningsgrundlag".

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "At øge vuggestuegrupperne fra 12 til 14 børn, er den værst tænkelige løsning. Flere børn i vuggestuegrupperne kan være direkte skadeligt for de mindste børn. Vi ved fra forskning, at når børnegrupperne bliver større i daginstitutionerne, så bliver betingelserne for at opnå pædagogisk kvalitet samtidig dårligere. Flere børn kan fx udvikle mere stress, der kan opstå flere konflikter mellem børnene, og det bliver sværere at udvikle de positive og nære relationer, som er selve forudsætningen for at børnene kan trives og udvikle sig i institutionerne". 

Alternativet ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi mener, at pasningsgarantipladserne (garantigrupper) bliver svingdørspladser, og vi mener ikke en flytning af et vuggestuebarn med ny indkøring til følge, er for barnets bedste."

Enhedslisten og Alternativet ønskede at benytte sig af standsningsretten - jf. §23 i lov om kommunernes styrelse - og dermed at indbringe sagen for Borgerrepræsentationen.