21. Forslag til lokalplan "Store Torv, Tingbjerg", Brønshøj-Husum (2017-0311372)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til lokalplan for Store Torv, Tingbjerg” i høring. Forslaget vil muliggøre byudvikling og fortætning omkring Store Torv med opførelse af private boliger, erhverv, daginstitution og plejecenter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende forslag til lokalplan ”Store Torv, Tingbjerg” (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 20. august 2015 en byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum. Byudviklingsstrategien er udarbejdet i samarbejde med to boligorganisationer. Formålet med strategien er at løfte Tingbjerg fra et udsat boligområde til et attraktivt og varieret byområde og skabe muligheder for en bymæssig fortætning omkring Ruten. Boligselskaberne ønsker på den baggrund det eksisterende butikscenter og bibliotek på Store Torv nedrevet med henblik på at etablere nye og mere tidssvarende bygninger til boliger, serviceerhverv, plejecenter og daginstitution. Der findes i dag ingen lokalplan for området. Projektets omfang og indvirkning på lokalmiljøet kræver, at der udarbejdes en lokalplan. Lokalplanforslaget forudsætter en ændring af kommuneplanrammen ved et tillæg til kommuneplanen, som Borgerrepræsentationen den 30. marts 2017 vedtog at sende i høring.

Løsning

I lokalplanforslaget foreslås det, at byggeriet placeres i en randbebyggelse ud til gaderne Ruten, Midtfløjene, Langhusvej og Skolesiden i maksimalt 20 meters højde. I stueetagen muliggøres butikker, udadvendte funktioner såsom plejecentrets aktivitetstilbud og cafe samt liberalt erhverv og private boliger. Herudover placeres boliger eller plejecenter i op til 3. og 4. etager, samt en tilbagetrukket 5. etage på plejecentret. For at skabe plads til nybyggeriet nedrives ca. 5.500 m2, som indeholder butikker, bibliotek og en del tomme lejemål.

Den nye bebyggelse skal indpasse sig i Tingbjergs bebyggelsesmønster og arkitektur. Gaderne Midtfløjene, der i dag er lukkede for gennemkørende biltrafik, føres helt frem til Ruten for både biltrafik, cyklister og gående, hvilket er med til at åbne området. Byggeriet udgør ca. 47.000 m2 inkl. eksisterende byggeri. Heraf udgør boliger ca. 32.000 m2 (ca. 15.500 m2 nybyggeri), plejecentret 10.500 m2, daginstitution 2.000 m2 og minimum 1.000 m2 serviceerhverv. Området får en bebyggelsesprocent på ca. 105. Friarealet fastlægges til 50 % for boliger og 15 % for erhverv. Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark.

Byliv

I stueetagen etableres en bred kantzone, der skaber mulighed for bl.a. ophold og udeservering, ligesom serviceerhverv og udadvendte funktioner placeres i stueetagen for at understøttes bylivet. Ligeledes vil åbningen af gaderne Midtfløjene være med til at skabe en gennemstrømning af mennesker, hvilket vil give en øget oplevelse af tryghed.

Miljø og bynatur

I overensstemmelse med målene i Fællesskab København om en mere levende by, stilles der krav om grønne kantzoner, grønne facader på dele af bygningerne og begrønning af de tre gårdrum med træer, buske og forskellige bede med henblik på at fremme bynatur. Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået de eksisterende træer i lokalplanområdet. For at muliggøre byggeriet skal der fældes tre eksisterende træer, som er placeret i byggefelterne, og en karaktergivende beplantning må fjernes. I de eksisterende gårdrum er der i dag store niveauforskelle, og såfremt bygherre vælger at nivellere dette ud i forbindelse med nybyggeriet for at etablere nye, bedre anvendelige fælles grønne gårdrum, vil det kræve en genplantning eller nyetablering af træer. Projektets byggeri er i overensstemmelse med Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi placeret mod Ruten for at koncentrere bylivet ud til gaden og indsnævre det meget store eksisterende gaderum.

Almene boliger

Lokalplanområdet ligger i Tingbjerg Skoleskoledistrikt, hvor den almene boligandel udgør 93 %. Der stilles derfor ikke krav om yderligere almene boliger. I overensstemmelse med byudviklingsstrategien skal løftet af Tingbjerg ske ved bl.a. at skabe varierede bolig- og ejerformer.

Parkering

I henhold til Kommuneplan 2015 skal parkeringsdækningen være højest 1 plads pr. 100 m2 og mindst 1 plads pr. 200 m2. Parkeringen ønskes placeret på terræn på vejene i lokalplanområdet og i konstruktion i gårdrummet i underområde II. En parkeringstælling fra marts 2016 og en efterfølgende analyse belyser, at der samlet set ikke mangler parkeringspladser i Tingbjerg. Belægningsprocenten på de eksisterende parkeringspladser i lokalplanområdet er 56 i spidsbelastningstimerne fra kl. 22 til kl. 08. Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund foretaget en konkret vurdering af behovet i lokalplanområdet (jf. bilag 3), og foreslår en parkeringsnorm på 1 plads pr. 150 m2. Der er ligeledes foretaget en konkret vurdering for plejecentret, hvor der foreslås en p-norm på 1 plads pr. 300 m2, mens der for daginstitutionen foreslås 1 plads pr. 100 m2. I henhold til Kommuneplan 2015 er kravet til bilparkering for butikker 1 plads pr. 100 m2. Der er i dag 340 p-pladser i området. Der bibeholdes 116 p-pladser til det eksisterende byggeri (der fjernes p-pladser for de kvadratmeter der nedrives) og der etableres 162 pladser til nybyggeriet. Samlet set vil der blive 278 parkeringspladser i lokalplanområdet.

Cykelparkeringsdækningen følger normen i kommuneplanen og er 4 pr. 100 m2 for boliger og erhverv og 1 plads pr. 150 m2 for plejecentret. Cykelparkeringen anlægges i umiddelbar nærhed af boliger, institutioner og butikker. Der henvises i øvrigt til bilag 3.

Kommuneplan

Lokalplanområdet er udlagt til boliger. Projektet forudsætter en ændring af kommuneplanrammen ved et tillæg til kommuneplanen, som Borgerrepræsentationen den 30. marts 2017 vedtog at sende i høring. Kommuneplantillægget ændrer rammerne for lokalplanområdet, hvilket betyder, at den maksimale bebyggelsesprocent stiger fra 60 til 110 og bygningshøjden stiger fra max. 14 meter til max. 20 meter.

Intern høring

Der er foretaget intern høring i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget, herunder af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Følgende synspunkter har været fremført af lokaludvalget:

  1. Vejforhold: Der bør etableres flere veje til og fra området, og stisystemet bør udbygges.
  2. Trafikforhold: Fortætningen af området skal understøttes af god offentlig transport.
  3. Bebyggelsesregulerende forhold: Nybyggeriet bør holdes i tre etager ligesom det eksisterende.
  4. Andre forhold, herunder seniorbofællesskaber og lægehus: Der ønskes mulighed for etablering af seniorbofællesskaber i almennyttigt regi, samt mulighed for at etablere et moderne lægefagligt hus.

Forvaltningens bemærkninger:

  1. Lokalplanforslaget muliggør, at Midtfløjene, der i dag er lukkede veje, forlænges og føres frem til Ruten, så der bliver bedre adgang til den bagvedliggende bydels fintmaskede gadenet.
  2. Planloven giver ikke hjemmel til at regulere offentlig transport. Lokalplanforslaget hindrer dog ikke en eventuel fremtidig linjeføring af letbane på Ruten.
  3. Lokalplanforslaget muliggør byggeri i op til fire etager samt en mindre penthouseetage på plejecentret, som led i at realisere visionerne fra byudviklingsstrategien om fortætning af området. Forvaltningen vurderer, at en højde på fire etager kan indpasses i det karakteristiske kulturmiljø ved, at der i lokalplanforslaget stilles krav til, at nybyggeriets ydre opføres med lys, gul tegl, som er karakteristisk for området. Mod Langhusvej og landskabet vest for bebyggelsen tillades en højde på max. tre etager.
  4. Lokalplanforslaget muliggør, at der etableres seniorbofællesskaber og lægehus, men da der ikke kan pålægges handlepligt med en lokalplan, er det op til andre kræfter at realisere disse.

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i 8 uger. Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen medio 2018.

 

Pernille Andersen               /Jan Heichelmann

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende forslag til lokalplan ”Store Torv, Tingbjerg” (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i  mødet den 23. oktober 2017 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:
”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 privat bolig.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med tre stemmer mod otte. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, I og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 privat bolig.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2017

 

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) fra udvalgsbehandlingen:

 

”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 privat bolig”

 

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 13 stemmer imod 35. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: V, O, C, I og Kasper Heumann Kristensen (Løsgænger)

Imod stemte: A, Ø, B og F.

 

 

Selve indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

 

”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 privat bolig”

 

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF afgav følgende protokolbemærkning, der blev tilsluttet af Venstre:

 

”Forvaltningen skal i det videre arbejde planlægge for og med et alment seniorbofællesskab i Tingbjerg, således at en sådan kan vedtages i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.”

 

Der blev fastsat frist for afgivelse af mindretalsudtalelser til mandag den 4. december 2017, kl. 12.00