5. Første behandling af budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022 (2018-0205183)

Den 4. oktober 2018 skal Borgerrepræsentationen behandle Københavns Kommunes budget for 2019. Økonomiforvaltningen opgør med budgetforslag 2019 kommunens indtægter og udgifter, som danner udgangspunkt for forhandlingerne om budget 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

 1. at det godkendes, at budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022 lægges til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandling, jf. bilag 2,
 2. at det godkendes, at budgetforslaget henvises til Økonomiudvalget i tidsrummet mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling,
 3. at korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2019, som beskrevet i bilag 1, godkendes,
 4. at det godkendes, at fristen for ændringsforslag til budgetforslag 2019 fastsættes til den 17. september 2018, kl. 12.00 og frist for underændringsforslag til budgetforslag 2019 fastsættes til 26. september 2018, kl. 12.00, samt at Økonomiudvalget er undtaget for begge frister,
 5. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftale bemyndiges til at reperiodisere anlægsmidler samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2019 overskrider rammerne i Aftale om kommunernes økonomi for 2019,
 6. at det godkendes, at de fire tværgående investeringsforslag: Belysningspakke 2 etape a, Effektbidrag 2, Energibesparende ventilation og Energirigtig ventilation på Rådhuset fra Økonomi-forvaltningen indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2018 under forhandlingerne om budget 2019. Forslagene har årligt en samlet effektivisering på 9,4 mio. kr. ved fuld indfasning, og et samlet træk på 45,8 mio. kr. i alt fra investeringspuljen, jf. bilag 6,
 7. at det godkendes, at de stigende profiler for tværgående indkøb justeres på baggrund af de endelige indkøbsaftaler. Som følge heraf ændres fordelingen af måltal mellem udvalgene, jf. bilag 4, tabel 4, 
 8. at det tages til efterretning, at måltal i effektiviseringsstrategien for 2019 på 373,8 mio. kr. er nået, såfremt sagen om bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger er godkendt, samt at de vedlagte forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringsforslag indgår i budgetforhandlingerne, jf. bilag 4, tabel 5 og bilag 5, 
 9. at model for budgettering af flygtningeområdet, som beskrevet i bilag 9, godkendes og er indarbejdet med budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022,
 10. at der i budgetforslaget 2019 indarbejdes udgifter svarende finansieringen af Københavns Kommunes lovpligtige niveau for EGU-pladser jf. beslutningen fra Overførselssagen 2016/2017. Som konsekvens afsættes der 5,6 mio. kr. i 2019 og 8,8 mio. kr. i 2020 og frem på styringsområdet Overførsler, 
 11. at der afsættes en central pulje under Økonomiudvalget på 5,8 mio. kr. i 2019 og frem til evt. håndtering af forøget tilskud til Erhvervshusene.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune oplever fortsat befolkningsvækst, som øger skatteindtægterne, men som også giver et demografisk udgiftspres. Frem mod 2022 medfører den demografiske udvikling stigende udgifter for 880 mio. kr. i alt til de demografiregulerede områder.

Den manglende aftale om justering af udligningssystemet giver et permanent indtægtstab på 548 mio. kr. årligt for Københavns Kommune. Tabet opstår på baggrund af Indenrigsministeriets indarbejdelse af en metodisk problematisk revision af opgørelsen af indvandrernes medbragte uddannelsesniveau. Regeringen har i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 indført en to-årig overgangsordning, som dækker det fulde tab ved datarevisionen i 2019 og 2020. Det varige tab er således indarbejdet i budgetforslaget fra 2021. Adgang til overgangsordningen er betinget af, at kommunen ikke hæver skatten.

Hertil kommer, at Københavns Kommunes indtægter reduceres via en skærpet modregning af parkeringsindtægter over bloktilskuddet. Den skærpede modregning træder i kraft fra 2019 og har effekt for Københavns Kommunens statstilskud i 2020. Københavns Kommune vil varigt miste omkring 210 mio. kr. årligt, udover det tab Københavns Kommune har ved den nuværende lovgivning.  Der er vedtaget en overgangsordning som betyder, tabet over de næste 15 år vil blive mindre, da Københavns Kommune kan modregne afskrivninger og forrentninger på en række parkeringsanlæg. Tabet forventes derfor at udgøre 160,5 mio. kr. i 2020, 169,6 mio. kr. i 2021 og 166,5 mio. kr. i 2022.

De ekstraordinære varige tab vil i betydeligt omfang påvirke Københavns Kommunes økonomiske råderum i de kommende år og mulighederne for at udvikle København i fremtiden. Økonomiudvalget har derfor den 22. maj 2018 besluttet at igangsætte fire analyser med indstillingen ’Igangsættelse af budgetanalyser til håndtering af tab ved udligning mv.’ , som kan understøtte rettidig omhu og udvide de politiske handlemuligheder i håndteringen af de ekstraordinære udfordringer. Analyserne forelægges Økonomiudvalget forud for budgetforhandlingerne.

Samtidig understreger byens befolkningsvækst og demografiske udvikling behovet for at fortsætte og understøtte Københavns flerårige effektiviseringsstrategi, der bl.a. har til formål at sikre finansiering af kommunens demografisk betingede udgiftspres og frigøre midler til ny kernevelfærd. Disse rammevilkår vil også være gældende i de kommende år.

Endelig bemærkes det, at Aftale om kommunernes økonomi for 2019 bl.a. medfører, at den kommunale serviceramme løftes med 1,7 mia. kr. i 2019 ift. aftalen for 2018 samt et løft af anlægsrammen på 0,8 mia. kr. til 17,8 mia. kr. ift. aftalen for 2018. Med økonomiaftalen er der dog fortsat en stram styring af kommunernes økonomi og det understreges, at kommunernes budgetter til både service og anlæg i 2019 er underlagt sanktioner.

Løsning

Budgetforslaget danner grundlaget for forhandlingerne om budget 2019.

Siden Økonomiudvalget den 12. juni 2018 godkendte juniindstillingen har Økonomiforvaltningen justeret budgetforslaget på baggrund af nye skøn for den kommunale pris- og lønfremskrivning og i samarbejde med forvaltningerne afklaret tekniske udeståender og revurderet udgifter til overførsler, jf. bemyndigelse fra Økonomiudvalget.

Herudover er der i overensstemmelse med tilskudsudmeldingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet indarbejdet indtægter fra skatter, tilskud og udligning i kommunens budget. Hertil følger kommunens indtægter som følge af lovgivningsmæssige ændringer på det kommunale område (DUT). Ændringerne er beskrevet i bilag 1. Udvalgenes budgetter er endvidere blevet ændret med de politiske beslutninger fra Borgerrepræsentationens møde den 21. juni 2018.

I budgetforslag 2019 er der indeholdt udgifter for i alt 40,3 mia. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Udgifter i budgetforslag 2019

Mio. kr., 2019 p/l

Service

Nettoanlæg

Overførsler mv.

I alt

Revisionen

15,3

0,0

0,0

15,3

Borgerrådgiveren

9,8

0,0

0,0

9,8

Økonomiudvalget

2.124,1

2.394,4

280,1

4.798,5

Kultur- og Fritidsudvalget

1.387,6

238,3

524,9

2.150,7

Børne- og Ungdomsudvalget

10.420,1

557,3

7,8

10.985,1

Sundheds- og Omsorgsudvalget

4.361,1

245,9

1.885,1

6.492,1

Socialudvalget

5.497,0

306,2

147,0

5.950,2

Teknik- og Miljøudvalget

798,8

923,1

51,3

1.773,2

Beskæftigelses- og Integrations-udvalget

877,5

37,3

7.207,0

8.121,8

Total

25.491,2

4.702,5

10.103,2

40.296,9

En mere detaljeret beskrivelse af ændringerne i kommunens budget siden juniindstillingen fremgår af bilag 1, mens samtlige ændringer fremgår af bilag 15.

I budgetforslaget indgår en række afsatte puljer under Økonomiudvalget, som udmøntes med Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2019 (TÆF), med budgetaftalen eller i løbet af budgetåret.

Tabel 2. Puljer indarbejdet i budgetforslag 2019

Mio. kr.

Service

Anlæg

Overførsler mv.

Pulje til investering i kernevelfærden, service, budget 2018

50,2

151,1

 

Pulje til investering i kernevelfærden, service, budget 2019

115,0

80,0

 

Innovationspulje, IC 2019

10,0

 

 

Pulje vedrørende nyt niveau for indtægter fra betalingsparkering

1,9

 

 

Pulje til overenskomstfornyelse

25,9

 

 

Puljen til uforudsete udgifter

67,2

27,7

 

Pulje til vedligeholdelsesbidrag vedr. demografi

2,8

 

 

Puljer til driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

42,7

 

 

Pulje til En Værdig død og Aflastning pårørende

12,5

 

 

Pulje til håndtering af forøget tilskud til Erhvervshusene

5,8

 

 

DUT-puljer

37,9

 

14,7

Pulje til TÆF-korrektioner service

95,0

 

-7,8

Pulje til bygherrereserve – renovering af skoler

 

0,1

 

Pulje til bygherrereserve – helhedsrenovering af 10 skoler

 

-0,4

 

Basargrunden – Nørrebro Stationsområde

 

1,3

 

Sølund - Miljø- og nedrivningsafgifter

 

28,8

 

Pulje til genopretning af veje og broer mv.

 

0,6

 

Pulje til grundkøb

 

248,9

 

Pulje til imødegåelse af usikkerhed i udgiftsskønnet vedr. kommunal medfinansiering

 

 

27,7

Pulje til merudgifter for forsikrede ledige

 

 

29,1

Pulje til overenskomstfornyelse

 

 

0,4

I alt

466,9

538,1

64,1

Puljerne er nærmere beskrevet i bilag 1.

Servicemåltal i budget 2019

Københavns Kommunes servicemåltal for 2019 kan opgøres til 25.791. mio. kr. Københavns Kommune har indregnet den forholdsmæssige andel af serviceløft og MEP(Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet) i tråd med KL’s fordelingsmodel fra sidste år. Måltallet svarer til KL’s udmeldte måltal korrigeret for KK’s andel af hhv. MEP (-51,1 mio. kr.) og styrket velfærd fra økonomiaftalen (173,8 mio. kr.), jfr. nedenstående tabel.

Det medfører nedenstående serviceramme for budget 2019, når de nye effektiviseringsforslag fra effektiviseringsstrategi 2019 indregnes.

Tabel 3. Serviceramme for budget 2019

Mio. kr., 2019 p/l

BF2019

Servicemåltal

25.791

Serviceudgifter i budgetforslag 2019*

25.673

Effektiviseringer (ES2019)

-374

Ny kernevelfærd mv.

100

Pulje til Værdig død og Aflastning af pårørende, jf. ØA2019

12

Serviceudgifter budget 2019

25.411

- Ikke finansieret service

 

Servicebufferpulje

191

 

 

Forskel til måltal

189

Note: * Samlede serviceudgifter på 25.491 mio. kr. korrigeret for allerede indarbejdede effektiviseringer samt pulje til Værdig død og Aflastning til pårørende.

Sammenholdt med indarbejdede serviceudgifter i budgetforslaget, effektiviseringer i 2019, midler til prioritering af ny kernevelfærd mv. og bevillinger der udløber samt en forudsat servicebufferpulje på 190.7 mio. kr. medfører det 188,6 mio. kr. i forskel til måltallet, jf. tabel. Servicebufferpuljen er forhøjet med 70,7 mio. kr. ift. niveauet i IC2019 til 190,7 mio. kr. i budgetforslag 2019, og gør det muligt at overføre decentral opsparing mv. fra 2018 til 2019. Det forhøjede niveau skal bl.a. ses i lyset af, at der ifm. overførselssagen 2017-18 blev overført 190,7 mio. kr.

Effektiviseringsstrategi 2019

Forvaltningerne havde forud for juniindstillingen til budget 2019 udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 373,8 mio. kr. inklusiv stigende profiler fra tidligere år. Forvaltningerne har dermed opfyldt deres måltal. Effektiviseringsforslaget vedr. klippekortordningen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forudsætter teknisk, at sagen om bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger er godkendt (punkt 3 på økonomiudvalgets dagsorden den 22. august 2018). Se bilag 1 for en uddybning heraf.

De tværgående indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler indgår i forvaltningernes effektiviseringsmåltal med brutto 25,9 mio. kr. Indkøbsaftalerne er nu endeligt forhandlet på plads. Der er fundet indkøbseffektiviseringer på 26,6 mio. kr., heraf 25,9 mio. kr. på service. Den yderligere effektivisering på 0,5 mio. kr. på service i forhold til effektiviseringsmåltallet på 25,5 mio. kr. tilfalder råderummet i 2019, men vil fra 2020 indgå i forvaltningernes stigende profiler og anvendes til at indfri effektiviseringsmåltallet i 2020.

De indgåede indkøbsaftaler er realiseret med en anden fordeling mellem forvaltningerne end det, som er forudsat i de stigende profiler. Økonomiforvaltningen har på den baggrund justeret i de stigende profiler, således at de svarer til de faktisk indgåede aftaler, jf. bilag 4 tabel 4.

Tabel 4. Effektiviseringsstrategien 2019, mio. kr. 2019 p/l

Måltal

Yderligere effektivisering, som følge af tværgående indkøb*

Varige effektiviseringer 2019

Fundne servicemidler i 2019

373,8

0,5

373,8

374,2

*Tilfalder råderummet i 2019, men indarbejdes i forvaltningernes måltal i 2020.

Status på investeringspuljen

I forbindelse med overførselssagen 2017-2018 er der udmøntet midler til 45 nye forslag. Status på investeringspuljen efter overførselssagen er, at der resterer 264,2 mio. kr. (2019 p/l) i investeringspuljen i 2018. Midlerne udmøntes under forhandlingerne om budget 2019, jf. bilag 7 tabel 1.

Med denne indstilling godkendes herudover i alt fire tværgående investeringsforslag fra Økonomiforvaltningen (Belysningspakke 2 etape a, Effektbidrag 2, Energibesparende ventilation og Energirigtig ventilation på Rådhuset), som indgår i prioriteringen af investeringspuljen under forhandlingerne om budget 2019, jf. bilag 6.

Det er Økonomiforvaltningens foreløbige vurdering, at forvaltningerne fremsender ca. 16 forslag, inkl. de fire tværgående forslag fra Økonomiforvaltningen, til forhandlingerne om investeringspuljen ved budget 2019. Fem af ansøgningerne til investeringspuljen indgår som en forudsætning for indfrielse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal for 2019. Det drejer sig om tre ansøgninger fra Teknik- og Miljøforvaltningen og to ansøgninger fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, der til sammen søger om 13,5 mio. kr. De enkelte investeringsforslag fremgår af bilag 5 og bilag 7.

De øvrige investeringsforslag, som tildeles midler ved budget 2019, vil først indgå i forvaltningernes effektiviseringsmåltal for 2020. Forslagene offentliggøres på budgetnotathjemmesiden forud for forhandlingerne. Tabel 5 viser den aktuelle status på investeringspuljen.

 Tabel 5. Status for investeringspuljen for 2018 pr. 15. august 2018.

Mio. kr. 2019 p/l

Antal forslag

Service

Anlæg

Inno-vation

I alt

Effektivise-ring ved fuld indfasning (service)

Investeringspulje 2018, inkl. rest fra 2017-puljen

 

124,3

369,3

10,2

503,8

 

Udmøntet ifm. overførselssagen 2017-2018

45

64,3

165,6

9,8

239,7

123,0

Investeringspuljen 2018 forud for udmøntning ved budget 2019

 

60,0

203,7

0,4

264,2

 

Investeringsforslag pr. 15. august 2018

16

24,9

78,3

0

103,2

29,8

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 mellem KL og regeringen omfatter en række tiltag, der for kommunerne under ét kan frigøre 1 mia. kr. i regi af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra 2019 og frem fordelt på tre overordnede områder:

 • Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring (500 mio. kr.)
 • Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer (300 mio. kr.)
 • Bedre indkøb og øget digitalisering (200 mio. kr.)

Forvaltningerne i Københavns Kommune har vurderet potentialet for initiativerne i programmet, jf. bilag 8. Det bemærkes, at en række af tiltagene afventer nærmere udmøntning og lovændringer. Økonomiudvalget forelægges en opdateret status på initiativerne i programmet i forbindelse med indkaldelsescirkulæret2020(IC2020).

Bevillingsudløb

I forbindelse med tidligere budgetvedtagelser samt Overførselssagen 2017-2018 er der vedtaget en række midlertidige bevillinger. Borgerrepræsentationen besluttede med vedtagelsen af budget 2015, at hvert udvalg tager stilling til, om bevillingen skal indarbejdes i udvalgets faste ramme senest et år før en midlertidig driftsbevilling udløber.

I 2019 bortfalder bevillinger for i alt 255,2 mio. kr. på service jf. tabel 6. I fagudvalgenes budgetlægning er der med budgetforslag 2019 afsat 15,1 mio. kr. til at videreføre bevillinger, som udløber i 2019. Derudover er der midlertidige bevillinger, som af forvaltningerne ikke vurderes at have et fortsat finansieringsbehov og bevillinger, der ikke ønskes videreført for 63,9 mio. kr. Bevillingsudløb i budgetforslag 2019 udgør dermed netto 176,2 mio. kr., jf. tabel 6.

Tabel 6. Bevillinger, der udløber fordelt på forvaltninger

1.000 kr., 2019 p/l

Bevillingsudløb

Videreførte bevillinger

Bevillingsudløb som if. forvaltningerne ikke er relevante at videreføre

Bevillingsudløb ekskl. videreførte af fagudvalg og ikke relevante, i alt

Økonomiudvalget

-8.476

371

-

-8.105

Kultur- og Fritidsudvalget

-44.356

-

3.072

-41.284

Børne- og Ungdomsudvalget

-56.305

14.678

25.187

-16.439

Sundheds- og Omsorgsudvalget*

-4.620

-

1.949

-2.671

Socialudvalget*

-82.268

-

30.662

-51.606

Teknik- og Miljøudvalget

-25.409

-

3.049

-22.360

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*

-33.732

-

-

-33.732

I alt

-255.164

15.050

63.919

-176.196

Note: * Herudover er der bevillingsudløb på -13,4 mio. kr. placeret på styringsområdet Overførsler mv.

Der blev med budget 2018 afsat 88 mio. kr. (2019 p/l) til håndtering af udgifter til flygtninge i 2018. Bortfald af disse udgifter indgår ikke i tabellen, da udgifter til flygtningeområdet i 2019 og frem er indarbejdet i budgetforslag 2019, jf. nedenfor. For samlet oversigt over bevillinger, der udløber i 2019, se bilag 11. Oversigten har været i høring i forvaltningerne.

Normalisering af flygtningeområdet

Med budget 2018 blev der indskrevet en hensigtserklæring om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af de relevante forvaltninger, skulle udarbejde en model for finansieringen af flygtningeområdet, der kunne indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene. Budgetteringsmodellen erstatter den eksisterende praksis, hvor flygtningeudgifter er blevet budgetteret ét-årigt.

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med de berørte forvaltninger udarbejdet en budgetteringsmodel for flygtninge og familiesammenførte i årene efter ankomst til kommunen. Københavns Kommune har løbende haft fokus på at sikre, at de ankomne flygtninge og familiesammenførte skal have de bedste forudsætninger for at blive integreret. Foruden den lovpligtige indsats over for flygtninge, har Borgerrepræsentationen med Overførselssagen 2015-16 vedtaget en Københavnermodel for flygtninge, som indebærer et indsatsniveau, der ligger udover den lovpligtige indsats.

Med budgetteringsmodellen fastholdes det eksisterende indsatsniveau overfor flygtninge i perioden for integrationsprogrammet, men budgetlægningen vil ske flerårigt efter faste enhedsomkostninger pr. ankommet flygtning. Der tages udgangspunkt i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens prognose indtil det faktiske antal flygtninge ankommet til kommunen er kendt. Hvis det faktiske antal afviger fra prognosen, vil der være modpost på kassen med de fastsatte enhedsomkostninger. Der foretages serviceeftersyn af modellen forud for budget 2021. Se bilag 1 og bilag 9 for en uddybning af modellen.

Finansiering af lovpligtigt niveau for EGU (Erhvervsgrunduddannelser)

Kommunerne har en lovbunden forpligtelse til at levere EGU-pladser til alle, der er i målgruppen for disse. Behovet for EGU-pladser i 2019 har været forbundet med usikkerhed. Det skyldes folketingets aftale af den 13. oktober 2017 om ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’. Københavns Kommune har nu klarlagt, hvilke konsekvenser aftalen kommer til at have for finansieringen af EGU-pladser i 2019 og frem. Det indstilles derfor, at der indarbejdes udgifter svarende til skønnet for Københavns Kommunes lovpligtige niveau i budgetforslaget for 2019 og frem jf. hensigtserklæring fra overførselssagen 2016/2017. 

 Som konsekvens afsættes der 5,6 mio. kr. i 2019 og 8,8 mio. kr. i 2020 og frem på styringsområdet Overførsler i en pulje under Økonomiudvalget, som udmøntes til Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med TÆF (Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2019). Udgifterne dækker 185 årselevpladser og genbesøges årligt i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budgetforslaget. Se bilag 1 for en uddybning heraf. 

Analyse af genopretning af veje

I Budget 2018 blev det besluttet at igangsætte en analyse af genopretning af veje, som nu er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og med ekstern bistand. Analysen skulle afdække mulighederne for en eventuel investeringscase for vejinfrastruktur forud for Budget 2019.

I analysen af genopretning af veje blev det konkluderet, at den optimale tidshorisont for genopretningsarbejdet er 2027. I tabel 7 fremgår to scenarier for indhentning af vedligeholdelsesefterslæbet.

Tabel 7 – scenarier for genopretning af veje. 2019 p/l.

Scenarie

Beløb i 2019

Samlet udgift for årene 2019-2027

Nuværende genopretnings niveau*

388 mio. kr.

3.492 mio. kr.

Scenarie 1 Genopretning 2027 uden fortove med tilstandsklassificering 3

397 mio. kr.

 

3.576 mio. kr.

Scenarie 2 Genopretning 2027 inkl. fortove med tilstandsklassificering 3

533 mio. kr.

4.796 mio. kr.

*I budgetforslaget til 2019 er der afsat 388 mio. kr. Heraf er 227 mio. kr. afsat varigt under Teknik- og Miljøudvalget, mens der med IC 2019 i lighed med tidligere år er afsat en etårig pulje på 161 mio. kr. til renovering af veje og broer mv.

Begge scenarier håndterer vedligeholdelsesefterslæbet på kørebaner, cykelstier, fortov, afvanding samt broer og andre bygværker over perioden 2019-2027. I begge scenarier indgår fortov med tilstandskarakterer ”uacceptabel stand” (1) og ”dårlig stand” (2) i lighed med tidligere opgjort behov. Analysen viser således, at såfremt samme praksis som tidligere anvendes mht. fortov, kan genopretningen gennemføres med en merbevilling på 9 mio. kr. årligt i forhold til det afsatte med IC2019.

I scenarie 2 indgår endvidere 76 % af kommunens fortove med tilstandsklassificeringen ”middel tilstand” (3). Analysen konkluderer, at der ikke er noget selvstændigt økonomisk argument for at genoprette fortovene med tilstandsklassificering ”middel tilstand”. Såfremt disse fortove skal håndteres, kræves en merbevilling på 145 mio. kr. i forhold til det afsatte med IC2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder to budgetnotater for analysens to scenarier med en tidshorisont i 2027, der indgår i budgetforhandlinger for budget 2019.

Håndtering af forøget tilskud til erhvervshusene

I forlængelse af erhvervsfremmeaftalen og forståelsen mellem KL og regeringen, skal Københavns Kommune yde et tilskud til de nye Erhvervshuse. I aftalen er det forudsat at tilskuddet finansieres af opgavebortfald på den lokale erhvervsfremme. Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer den nærmere udmøntning og afdækker et evt. opgavebortfald i Københavns Kommune, når der foreligger et lovforslag om den styrkede og fokuserede erhvervsfremmeindsats. Der afsættes en central pulje på 5,8 mio. kr. i 2019 og frem til evt. håndtering af det nye tilskud.

Bruttoanlægsudgifter 
Kommunernes samlede ramme til bruttoanlæg er med Aftale om kommunernes økonomi for 2019 fastsat til 17,8 mia. kr. i 2019. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetter overholder rammen.

Det samlede kommunale niveau for bruttoanlægsudgifterne kendes endnu ikke som følge af koordinationen af kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter i den faseopdelte budgetproces. Kommunen står overfor et betydeligt anlægsbehov til bl.a. øget kapacitet til daginstitutioner og skolespor, renovering af veje og bygninger samt demografisk betingede og strategiske grundkøb mv. Sammenholdes de enkelte kommuners anlægsbehov med deres befolkningsvækst og indbyggertal, bør Københavns Kommunes anlægsbudget udgøre ca. 3,4 mia. kr. På den baggrund har Københavns Kommune indmeldt et anlægsbehov for 2019 til KL på 3,4 mia. kr.

For at skabe ledigt anlægsmåltal til budgetforhandlingerne, er forvaltningerne blevet anmodet om at periodisere anlægsprojekter i 2019 i forbindelse med indmeldinger til 3. anlægsoversigt, som er afleveret til Økonomiforvaltningen 30. juli 2018. På nuværende tidspunkt udgør de budgetterede bruttoanlægsudgifter i 2019 i alt 4,2 mia. kr.

Frem mod budgethandlingerne vil Økonomiforvaltningen gå i dialog med forvaltningerne med henblik på at nedbringe budgetterne til 2,9 mia. kr., således at der som udgangspunkt være 0,5 mia. kr. i anlægsmåltal i 2019 til politisk prioritering i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019.

Halvårsregnskabet for 2018

Den reelle kasse kan på baggrund af halvårsregnskabet opgøres til 789 mio. kr. Kommunen tilstræber et niveau i den reelle kasse på ca. 700 mio. kr. Der er derfor mulighed for at lade det overskydende beløb på 89 mio. kr. indgå i budgetlægningen for 2019, jf. bilag 1.

Status for budgetnotater

Med IC2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes budgetnotater på need to-emner inden for de enkelte fagforvaltningers områder. Arbejdet koordineres i kredsen af administrerende direktører med henblik på at fokusere udarbejdelse af budgetnotater i følgende tre kategorier:

1. Need to på risikosager

2. Need to på kapacitet

3. Need to på renovering (bygninger og veje m.v.)

Fagforvaltningerne kan hertil udarbejde budgetnotater på rettidig omhu samt eventuelt 1-3 enkeltstående budgetnotater på specifikke udfordringer. Den fastlagte definition af need to-begreberne samt rettidig omhu er angivet i bilag 1. Fristen for indlevering af need to-budgetnotater, rettidig omhu samt budgetnotater på specifikke udfordringer er den 9. august 2018, jf. IC2019. Der er ligeledes frist den 9. august 2018, kl. 12.00 for aflevering af de budgetnotater, som er henvist fra overførselssager og budgetforhandlinger til de politiske forhandlinger om budget 2019.

Den faseopdelte budgetproces

For at sikre at kommunerne set under ét overholder økonomiaftalens rammer for service, anlæg og skatter, koordinerer KL kommunernes budgetter som led i den faseopdelte budgetproces frem mod den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter senest den 15. oktober 2018. Koordineringen kan medføre behov for, at den enkelte kommune justerer budgettet for 2019. Med indstillingen bemyndiges Økonomiforvaltningen i lighed med tidligere år til efter behov at reperiodisere anlægsmidler samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder efter indgåelse af en eventuel budgetaftale.

Økonomi

Indstillingen medfører en række økonomiske ændringer, jf. sagsfremstillingen.

Ændringerne er beskrevet i bilag 1 og det samlede budgetforslag fremgår af bilag 2.

En samlet opgørelse af ændringerne fremgår af bilag 15.

Videre proces

Budgetforslag 2019 sendes i høring hos bl.a. Ældrerådet, Lokaludvalgene og Handicaprådet med høringsfrist den 3. september 2018. Budgetforslaget 1. behandles i Borgerrepræsentationen den 30. august 2018 og indgår som udgangspunkt for forhandlingerne om budget 2019.

Fristen for indgåelse af budgetaftale og for ændringsforslag til budgetforslag 2019 er den 17. september 2018, kl. 12. Fristen for underændringsforslag er den 26. september 2018, kl. 12. Økonomiudvalget er undtaget fra disse frister.

Budgetforslag 2019 andenbehandles i Økonomiudvalget den 25. september 2018. Københavns Kommunes budget for 2019 vedtages af Borgerrepræsentationen den 4. oktober 2018.

Økonomiforvaltningen står til rådighed for alle Borgerrepræsentationens medlemmer, såfremt der er spørgsmål til kommunens budget, produkterne til budgettet, processen for vedtagelsen af budgettet mv. Medlemmerne kan henvende sig herom til Økonomiforvaltningens direktion.

 

Peter Stensgaard Mørch                         /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at det godkendes, at budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022 lægges til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandling, jf. bilag 2,
 2. at det godkendes, at budgetforslaget henvises til Økonomiudvalget i tidsrummet mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling,
 3. at korrektioner og bemærkninger til budgetforslag 2019, som beskrevet i bilag 1, godkendes,
 4. at det godkendes, at fristen for ændringsforslag til budgetforslag 2019 fastsættes til den 17. september 2018, kl. 12.00 og frist for underændringsforslag til budgetforslag 2019 fastsættes til 26. september 2018, kl. 12.00, samt at Økonomiudvalget er undtaget for begge frister,
 5. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftale bemyndiges til at reperiodisere anlægsmidler samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2019 overskrider rammerne i Aftale om kommunernes økonomi for 2019,
 6. at det godkendes, at de fire tværgående investeringsforslag: Belysningspakke 2 etape a, Effektbidrag 2, Energibesparende ventilation og Energirigtig ventilation på Rådhuset fra Økonomi-forvaltningen indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2018 under forhandlingerne om budget 2019. Forslagene har årligt en samlet effektivisering på 9,4 mio. kr. ved fuld indfasning, og et samlet træk på 45,8 mio. kr. i alt fra investeringspuljen, jf. bilag 6,
 7. at det godkendes, at de stigende profiler for tværgående indkøb justeres på baggrund af de endelige indkøbsaftaler. Som følge heraf ændres fordelingen af måltal mellem udvalgene, jf. bilag 4, tabel 4, 
 8. at det tages til efterretning, at måltal i effektiviseringsstrategien for 2019 på 373,8 mio. kr. er nået, såfremt sagen om bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger er godkendt, samt at de vedlagte forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringsforslag indgår i budgetforhandlingerne, jf. bilag 4, tabel 5 og bilag 5, 
 9. at model for budgettering af flygtningeområdet, som beskrevet i bilag 9, godkendes og er indarbejdet med budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022,
 10. at der i budgetforslaget 2019 indarbejdes udgifter svarende finansieringen af Københavns Kommunes lovpligtige niveau for EGU-pladser jf. beslutningen fra Overførselssagen 2016/2017. Som konsekvens afsættes der 5,6 mio. kr. i 2019 og 8,8 mio. kr. i 2020 og frem på styringsområdet Overførsler, 
 11. at der afsættes en central pulje under Økonomiudvalget på 5,8 mio. kr. i 2019 og frem til evt. håndtering af forøget tilskud til Erhvervshusene.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. august 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. august 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Ved forhandlingernes afslutning blev budgetforslaget således oversendt til 2. behandling torsdag den 4. oktober 2018.

Budgetforslaget blev mellem 1. og 2. behandling henvist til Økonomiudvalget.