15. Forslag til lokalplan ”Lille Torv, Tingbjerg” med kommuneplantillæg, Brønshøj-Husum (2016-0311689)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til lokalplan ”Lille Torv, Tingbjerg” med kommuneplantillæg i høring. Forslaget vil muliggøre boliger og serviceerhverv i området nordøst for Ruten i Brønshøj-Husum.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

  1. at forslag til lokalplan ”Lille Torv, Tingbjerg” (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger godkendes,

     2. at godkende, at det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 1) med henblik
         på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i
         offentlig høring sammen med lokalplanforslaget i 8 uger.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 20. august 2015 en byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum, som blev til i samarbejde med to boligorganisationer. Formålet med strategien er at løfte Tingbjerg fra et udsat boligområde til et attraktivt og varieret byområde.

Bygherre ønsker de eksisterende bygninger, som anvendes til butikscenter, beboerlokale og værksted for boligorganisationernes servicebiler, nedrevet og vil etablere nye mere tidssvarende bygninger til boliger, beboerlokale og et mindre butikscenter. Gennemførelse af projektet kræver, at der udarbejdes lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, idet byggeriet tilfører en blandet anvendelse samt en stigning i bebyggelsesprocenten fra 23 % til 103 %.

Løsning

Bygherre ønsker en ny bebyggelse, der indpasses i Tingbjergs bebyggelsesmønster placeret i en randbebyggelse ud til gaderne Ruten og Terrasserne i maksimalt 16 meters højde. I stueetagen indrettes overvejende butikker mod Ruten – herunder en stor dagligvarebutik. Oven på henholdsvis dagligvarebutik og butikker placeres boliger i to etager. Mod gaden Ved Bygården placeres to mindre bebyggelser, der vil indeholde fælleshus for beboerne og et kommunalt aktivitetstilbud.

I lokalplanen stilles krav om, at byggeriet skal fremstå med facader overvejende i muret tegl. I området etableres offentligt tilgængelige byrum og stier, der skaber adgang gennem området og sammenhæng med den øvrige del af Tingbjerg.

Planområdet udgør ca. 6.390 m² og muliggør et maksimalt etageareal på 6.535 m², heraf udgør boligarealet ca. 57 % af det samlede etageareal, hvilket svarer til ca. 3.725 m². Friarealet udgør 50 % for boligerne og 15 % for erhverv. En fælles tagterrasse, placeret ovenpå dagligvarebutikken, indgår i friarealet.

Forvaltningerne vurderer, at det nye byggeri vil medføre bedre vilkår for bylivet, da byrummet bliver mere fortættet med butikker i stueetagen og boliger ovenpå. Herudover bidrager lokalplanen med et mere varieret udbud af boliger i Tingbjerg, hvilket er et centralt greb i Byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark.

Byliv

Mod Ruten understøttes bylivet ved at placere publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen med en bred kantzone, der skaber mulighed for ophold, udeservering og cykelparkering. De planlagte stier gennem området vil være med til at skabe en gennemstrømning af mennesker og lede gående mod de tilstødende boligområder og funktioner.

Miljø og bynatur

Byrum, byggeriets taghave og parkeringsareal begrønnes med nye træer samt forskellige bede med stor varietet i plantevalg med henblik på at fremme bynatur og biodiversitet. For at muliggøre byggeriet må 15 eksisterende træer på lokalplanområdet fældes. Mindre træer ønskes af bygherre genplantet et andet sted på grunden, hvor det er muligt. I lokalplanen stilles krav til, at mindst 20 træer skal plantes eller genplantes på terræn og mindst 15 træer i taghaven (se bilag 4). Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået de eksisterende træer på grunden og vurderet, at ingen af de eksisterende træer er bevaringsværdige træer. Projektets byggeri er placeret i henhold til Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi, der anbefaler, at byggeri placeres mod Ruten og Terrasserne for at koncentrere bylivet ud til gaden. Der vil herudover blive stillet krav til opsamling af regnvand fra tage til brug for toiletskyl og vaskemaskiner.

Almene boliger

Lokalplanområdet ligger i Tingbjerg Heldagsskole skoledistrikt, hvor den almene boligandel udgør 91%. Det betyder, at det i henhold til kommuneplanens retningslinjer er et område, hvor der som udgangspunkt ikke kræves yderligere almene boliger. Løftet af Tingbjerg skal i henhold til Tingbjerg Husum Byudviklingsstrategi ske ved at skabe varierende bolig- og ejerformer. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at det derfor ikke er hensigtsmæssigt at stille krav til yderligere almene boliger.

Parkering

I henhold til Kommuneplan 2015 skal parkeringsdækningen være mindst 1 plads pr. 100 m2 og højst 1 plads pr. 200 m2. Parkeringen ønskes placeret på terræn, bagved butikkerne mod Ruten centralt i lokalplanområdet. En parkeringstælling fra marts 2016 belyser, at 50 % af de eksisterende parkeringspladser i Tingbjerg står frie. Lokalplanområdet udmatrikuleres og den eksisterende bebyggelse og ca. 55 parkeringspladser fjernes. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet behovet til et spænd mellem 1 plads pr. 140-160 m2 og stiller derved krav om 1 plads pr. 150 m². I henhold til Kommuneplan 2015 er kravet til bilparkering for butik 1 plads pr. 100 m2, hvilket samlet svarer til ca. 52 p-pladser. De placeres i tilknytning til boligerne. Se tegning bilag 1 side 6.

Der henvises i øvrigt til bilag 3 trafikvurdering.

Cykelparkeringsdækningen følger normen i kommuneplanen og er 4 pr. 100 m² svarende til ca. 260 cykel p-pladser, hvoraf ca. 55 er overdækket. Cykelparkeringen anlægges i umiddelbar nærhed af boliger og butikker.

Kommuneplan

I Kommuneplantillægget ændres rammen for lokalplanområdet fra B2 (boliger) til B3 (boliger) ramme, der betyder, at den maksimale bebyggelsesprocent stiger fra 60 % til 110 %.

 

Intern høring

Der er foretaget intern høring i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Brønshøj-Husum Lokaludvalg havde ingen bemærkninger. HOFOR og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S bemærker, at der ligger en centralhovedledning for fjernvarme midt gennem området, der fører til områdets vekslerstation.

 

Forvaltningens bemærkninger

Lokalplanforslaget forudsætter, at fjernvarmeledningen flyttes. Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S har indvilget i, at fjernvarmeledningen kan flyttes til andet sted og er i dialog med bygherre herom. Bygherre bekoster flytning af fjernvarmeledningen.

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i 8 uger.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen medio 2017.

 

 

Peter Stensgaard Mørch                         / Pernille Andersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende forslag til lokalplan ”Lille Torv, Tingbjerg” (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

     2. at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 1) med henblik
         på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i
         offentlig høring sammen med lokalplanforslaget i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. marts 2017  

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag.
”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”.

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med otte stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. marts 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. marts 2017

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) fra udvalgsbehandlingen:

”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 36 stemmer imod 15. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: V, O, C, I og Løsgænger Kasper Heumann Kristensen.

Imod stemte: A, Ø, B og F.

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

Der blev fastsat frist for afgivelse af mindretalsudtalelser til mandag den 3. april 2017, kl.12.00.