14. Endelig vedtagelse af lokalplan 'Statens Naturhistoriske Museum', Indre By (2016-0021453)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan for Statens Naturhistoriske Museum.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

 1. at lokalplan ”Statens Naturhistoriske Museum” godkendes (bilag 1).

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Bygherren ønsker at bygge et nyt Statens Naturhistoriske Museum i den tidligere Polyteknisk Læreanstalt ved Sølvtorvet samt i området mellem læreanstalten og Botanisk Haves Palmehus. På grund af projektets beliggenhed og størrelse forudsætter en realisering, at der udarbejdes en lokalplan. Lokalplanforslaget (bilag 1) blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 12. november 2015, hvor en samlet Borgerrepræsentation afgav følgende protokolbemærkning ’Vi finder det vigtigt, at der i det videre arbejde med forpladsen til museet sikres mulighed for videreførelse af aktiviteterne og kulturlivet, der i dag benytter bunkerne. Lokalplanforslaget har været i høring fra 27. november 2015 til den 25. januar 2016. Forvaltningen har modtaget 24 henvendelser. Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag.

Løsning

Hensigten med museet er at samle Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have til et samlet naturhistorisk museum. Den tidligere Polyteknisk Læreanstalt ved Sølvtorvet ombygges, og der tilføjes ca. 19.000 m2. Af hensyn til de bevaringsværdige omgivelse er langt det meste nybyggeri placeret under terræn i området mellem sølvtorvskomplekset og Botanisk Haves Palmehus.

I forhold til protokolbemærkningen fra Borgerrepræsentationens behandling den 12. november 2015 vedrørende anvendelsen af bunkerne har bygherren oplyst, at det ikke vil være muligt at anvende bunkerslokalerne under byggeprocessen. Bygherre har endnu ikke truffet beslutning om indretning af pladsen, da pladsen endnu ikke er finansieret, hvorfor den konkrete udformning vil afhænge af muligheden for finansiering og evt. fondsstøtte. Det vides derfor på nuværende tidspunkt ikke, om bunkerne kan forblive på pladsen. Da byggeprocessen forventes at strække sig over 3-4 år vurderer forvaltningen, at den bedste løsning for brugerne er, at finde erstatningslokaler et andet sted. Forvaltningen har taget kontakt til Københavns Ejendomme, der vil indgå i dialog med lejerne med henblik på at finde egnede erstatningslokaler. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at finde erstatningslokaler inden byggeriet går i gang, hvilket tidligst forventes at ske i 4. kvartal 2016, jf. bilag 7, Erstatningslejemål til brugerne af bunkerne ved Sølvtorvet.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark.

Borgermøde

På borgermødet den 19. januar 2016 deltog ca. 40 borgere, hvor mange roste projektet som helhed. Der var ligeledes betænkeligheder med dele af projektet, især hvad angår gener, som projektet påfører nærområdet. Betænkelighederne samlede sig stort set om de samme punkter, som de modtagne høringssvar beskriver; for meget trafik, for få p-pladser, bevarelse af træerne, ændring af tunnelen og ønske om, at der bliver taget hensyn til brugerne af bunkerne. Synspunkterne er kommenteret af forvaltningen nedenfor under afsnittet høring. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag 3.

Høring

De 24 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 4. I bilag 6 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Borgernes hovedsynspunkter i henvendelserne er anført nedenfor.

Bemærkninger fra Indre By Lokaludvalg (henvendelse nr. 22)

Lokaludvalgets hovedsynspunkt er, at lokalplanen skal tilføre grønne kvaliteter til området og bidrage til at forbedre sammenhængen mellem parkerne i den såkaldte ”Fæstningsring” og mellem ”parkmuseerne”. I den forbindelse foreslår udvalget, at den nuværende smalle tunnel under Sølvgade erstattes af en bred, lys og åben plads, der forbinder Botanisk Have og Østre Anlæg og dermed forbinder parkmuseerne. 

Forvaltningens bemærkninger:

Museumsprojektet bidrager til forbindelsen mellem parkerne ved at åbne en ny forbindelse via Sølvtorvskompleksets hovedindgang gennem museets foyerområde til Botanisk Have. Denne passage vil indgå i Botanisk Haves og Østre Anlægs stisystem.

Tunnelen under Sølvgade er ikke en del af lokalplanen. Det kan oplyses, at tunnelen i øjeblikket er ved at blive istandsat. Et forslag til åbning og forbedring af tunnelen indgår desuden i optimeringsplanen KBH Cykelby 2025, der blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 24. august 2015. Forslaget til åbning er som de øvrige idéoplæg i Optimeringsplanen KBH Cykelby 2025 endnu ikke finansieret.

Bemærkninger fra Københavns Museum (henvendelse nr. 6)

Museet påpeger, at der tværs igennem lokalplanområdet løber et fortidsminde, den såkaldte Peymanns rende, som er af høj arkæologisk værdi. Museet appellerer til, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse for at reducere risikoen for en uplanlagt, midlertidig standsning af byggeriet. Endvidere oplyser museet, at bunkersanlæggene ved Sølvgade ikke er beskyttet af Museumsloven.

Forvaltningens bemærkninger:

Peymanns rende har været diskuteret med Kulturstyrelsen, som er indforstået med, at en del af renden fjernes i forbindelse med museumsbyggeriet. Bygherre er gjort opmærksom på, at der skal tages kontakt til Københavns Bymuseum i forbindelse med byggeriet.

Hovedsynspunkter i henvendelserne:

 1. Bevaring af træer: 14 henvendelser argumenterer for, at de eksisterende træer på forpladsen ved Sølvgade skal bevares.
 2. Parkering: 7 henvendelser argumenterer for, at der bør etableres flere p-pladser i forbindelse med museet og 2 - herunder lokaludvalget – ønsker færre p-pladser. Lokaludvalget argumenterer for, at beboernes frygt for yderligere pres på p-pladserne i de omkringliggende gader i afhjælpes ved, at parkeringsafgiften i disse gader sættes op til det maksimale.
 3. Bunkerne: 7 henvendelser, herunder en underskriftindsamling med 1.114 underskrifter, støtter, at bunkersanlæggene bevares som øvelokaler for musikere eller - hvis det ikke kan lade sig gøre af hensyn til museumsbyggeriet – at der findes et tilfredsstillende alternativ.
 4. Bus og Taxa: 7 henvendelser udtrykker bekymring for den anviste løsning, hvor bus og taxier får afsætningsplads ved Øster Farimagsgade nær museets ene hovedindgang. Denne løsning koster nogle parkeringspladser og giver anledning til støj og forurening, når busserne holder i tomgang. Lokaludvalget foreslår som alternativ, at der udvikles et projekt for turistbusparkering i Øster Voldgade mellem Nørreport og Georg Brandes Plads eventuelt i begge sider af gaden.
 5. Gener for Trafik: 5 henvendelser udtrykker bekymring for den øgede trafik, som museet vil giveanledning til.

 Forvaltningens bemærkninger:

 1. Bevaring af træer: Eksisterende træer er sikret ved, at de er udpeget som bevaringsværdige i lokalplanforslaget, jf. § 7, stk. 3 og tegning nr. 3. Disse træer må kun fældes efter dispensation.. Endvidere fremgår det af § 7, stk. 2, som specifikt omhandler forpladsen mod Sølvgade, at de eksisterende bevaringsværdige træer skal bevares. Det kan dog blive nødvendigt af hensyn til byggeprocessen at fjerne nogle af disse træer, men det kræver en begrundet ansøgning og en dispensation.
 2. Parkering: Antallet af p-pladser er beregnet med udgangspunkt i forvaltningens vurdering af antallet af daglige besøgende i højsæsonen, der ankommer i bil. Dette fører til en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 300 m2 nyt etageareal til museumsformål. 
 3. Vedr. bunkerne se ovenfor og se bilag 7.
 4. Bus og Taxa: Problemet med parkering af turistbusser kan ikke løses indenfor rammerne af denne lokalplan. Det skal ses i en større sammenhæng. Forvaltningen har derfor foreslået i forbindelse med årets budgetforhandlinger, at der bevilges midler til at udarbejde en foranalyse af mulige fremtidige placeringer af turistbusfaciliteter. Lokaludvalgets forslag til en samlet parkeringsløsning for turistbusser i Øster Voldgade er en af flere muligheder forvaltningen afsøger.
 5. Gener for Trafik: Trafikken i Øster Farimagsgade er på 14.200 biler i årsdøgntrafik (2014) og på 22.300 biler i årsdøgntrafik i Sølvgade (2009 – det må forventes, at tallet er lidt lavere i dag). Det forventes, at museet vil give anledning til en trafik pr. dag i højsæsonen på ca. 242 biler, hvilket er en marginal ændring i forhold til den nuværende trafikbelastning i området. 

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

Pernille Andersen

                                                               /Jakob Møller Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at lokalplan ”Statens Naturhistoriske Museum” godkendes (bilag 1).

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. marts 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker at bunkerne på forpladsen skal bevares.”

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. april 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. marts 2016:

”Partierne ønsker, at bunkerne på forpladsen skal bevares.”

Dansk Folkeparti tilsluttede sig protokolbemærkningen.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 28. april 2016

 

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1), om tilføjelsen af et nyt 2. at-punkt:

 

”at bevarelse af bunkerne med undtagelse af nummer 60 og 61 indarbejdes i lokalplanen, jf. bilag 8.”

 

Det af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.