10. Forslag til at ophæve Reguleringsplan Skelbækgade, Vesterbro-Kgs. Enghave (2018-0311058)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag om at ophæve Reguleringsplan Skelbækgade i høring. Forslaget vil muliggøre, at en grundejer kan anvende sin ejendom til hotel.

Sagsfremstilling

Indstilling

  Indstilling om,

  1. at forslag om at ophæve Reguleringsplan Skelbækgade af 27. februar 1947 (bilag 2) godkendes med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Reguleringsplan Skelbækgade blev vedtaget i 1947 og regulerer arealet mellem Skelbækgade og Sommerstedgade på Vesterbro. Et delområde er udlagt til boliger og et andet delområde er udlagt til lettere industri (se kort i bilag 3). En grundejer i delområdet udlagt til lettere industri ønsker at udnytte sin ejendom til hotel, hvilket er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015, men ikke muligt efter den gældende reguleringsplan. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til, om Reguleringsplan Skelbækgade skal ophæves.

Løsning

Reguleringsplaner er et planredskab til stedspecifik planlægning, der blev erstattet af lokalplaner i Kommuneplanloven fra 1977. Der er i dag fire gældende reguleringsplaner i Københavns Kommune, der alle er af ældre dato. Reguleringsplan Skelbækgade på Vesterbro fra 1947, reguleringsplan Tuxenvej i Brønshøj fra 1961, reguleringsplan Fehmernsgade fra 1968 og reguleringsplan Skotlands Plads på Amager fra 1949. Borgerrepræsentationen vedtog den 21. september 2017 at ophæve Reguleringsplan Amerikavej fra 1945 med tillæg af 1957. Forvaltningen vil løbende indstille reguleringsplaner til ophævelse, når grundejere i områderne ønsker det, og såfremt forvaltningen vurderer, at planerne ikke er hensigtsmæssige at opretholde.

Reguleringsplan Skelbækgade udlægger et delområde (sydlig del af karré) til boligområde og et andet delområde (nordlig del af karré) til lettere industri (se kort i bilag 3). I den nordlige del af karréen findes i dag også beboelse, der er opført før reguleringsplanens vedtagelse i 1947.

Byens og områdets udvikling betyder, at det ikke er optimalt at etablere lettere industri i dette område. Delområdet udlagt til industri ligger hovedsageligt omgivet af boligkarréer, og egentlig produktion på ejendommene i området er derfor ikke hensigtsmæssigt.

Forvaltningen vurderer, at Reguleringsplan Skelbækgade bør ophæves, da den er utidssvarende. Dette er aktualiseret af, at der er interesse for at realisere et mindre, enkeltstående projekt, der ikke i sig selv giver tilstrækkeligt grundlag for at udarbejde en lokalplan for delområdet. Det er således forvaltningens vurdering, at planen skal ophæves uden at tilvejebringe en ny lokalplan. Hvis der på et senere tidspunkt opstår et projekt, der kræver lokalplan, eller hvis der opstår et politisk ønske om at lokalplanlægge området, vil Borgerrepræsentationen kunne vedtage en lokalplan for området.

Ophævelse af reguleringsplanen betyder, at arealet fremover administreres på baggrund af kommuneplanens rammer og det gældende bygningsreglement. Det betyder bl.a. en maksimal bebyggelsesprocent på 185. Reguleringsplanen vil være gældende indtil ophævelsen bekendtgøres.

Ophævelse af reguleringsplanen vil ikke have betydning for eksisterende forhold.

Forslag om at ophæve reguleringsplanen fremsættes efter planlovens § 33, stk. 1, nr. 2, idet udviklingen inden for reguleringsplanens område ikke længere gør det muligt at administrere uden at anvende planlovens § 14 (forbud mod evt. ønsker om etablering af industrivirksomhed) eller § 19 (dispensation til ønsket anvendelse til f.eks. serviceerhverv).

Alternativ
Hvis der af planlægningsmæssige hensyn er et politisk ønske om ikke at muliggøre hotelvirksomhed eller et politisk ønske om at muliggøre andre former for erhverv i dette område, kan udvalget vedtage at opretholde reguleringsplanen, hvorefter hotelvirksomhed ikke er muligt. Alternativt vedtage at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området. Det bemærkes, at forvaltningen ikke er bekendt med andre ønsker for udvikling af området.

Intern Høring
Teknik- og Miljøforvaltningen har haft ændringen i intern høring, herunder af Vesterbro Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslag om at ophæve reguleringsplanen sendes i offentlig høring. Lokaludvalget har ikke fremført synspunkter til forslaget.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt denne indstilling, sender Teknik- og Miljøforvaltningen forslaget om ophævelse af reguleringsplanen i høring i otte uger. Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af ophævelse af reguleringsplanen. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen i foråret 2019.

 

Pernille Andersen                                     Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forslag om at ophæve Reguleringsplan Skelbækgade af 27. februar 1947 (bilag 2) godkendes med henblik på offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 4. februar 2019 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med seks stemmer mod fem. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, C, I og O.
Imod stemte: B, F, Ø og Å.

 

Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Endnu et hotelprojekt i området imødekommer ikke lokale behov for rekreative faciliteter, børneinstitutioner eller andre offentlige formål”

 

Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi mener, at områdets anvendelse skal afklares i forbindelse med vedtagelse af ny kommuneplan.”

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 19. marts 2019

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning

 

Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF videreførte deres protokolbemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2019:

 

”Endnu et hotelprojekt i området imødekommer ikke lokale behov for rekreative faciliteter,

børneinstitutioner eller andre offentlige formål”

 

”Vi mener, at områdets anvendelse skal afklares i forbindelse med vedtagelse af ny kommuneplan.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 28. marts 2019

Indstillingen blev godkendt med 27 stemmer imod 25. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, V, C, O og I.

Imod stemte: Ø, Å, B, og F.

 

Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF videreførte deres protokolbemærkninger fra udvalgsbehandlingen:

”Endnu et hotelprojekt i området imødekommer ikke lokale behov for rekreative faciliteter, børneinstitutioner eller andre offentlige formål”

”Vi mener, at områdets anvendelse skal afklares i forbindelse med vedtagelse af ny kommuneplan.”