12. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 136 "Kløverparken", Amager Øst (2017-0109360)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 136 ”Kløverparken” med tilhørende kommuneplantillæg i høring. Forslaget vil muliggøre en fleksibel anvendelse af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer på Amager Øst.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 136 ”Kløverparken” (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

    2. at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 1) 
        med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt”
        og udsendelse i offentlig høring sammen med forslag til tillæg til lokalplanen i 8 uger.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Flere grundejere har anmodet om, at der tilvejebringes et nyt plangrundlag, for et område beliggende på Nordøstamager mellem Kløvermarksvej, Raffinaderivej og Prags Boulevard. Området udgør 15,9 ha og er omfattet af lokalplan nr. 136 ’Kløverparken’, der fastlægger området til industri i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. I kommuneplanens rækkefølgeplan er området udlagt til perspektivområde, hvorfor byudvikling først kan finde sted efter 2027. Flere grundejere har anmodet om, at der tilvejebringes et nyt plangrundlag, der muliggør mere fleksibel anvendelse af deres ejendomme, såsom konferencer, messer og andet serviceerhverv, herunder til virksomheden TAP1’s aktiviteter. Der er tale om ejendomme, der ikke længere anvendes til industri. Bygningerne står derfor tomme eller er svære at udleje.

Løsning

Lokalplantillægget omfatter to underområder, jf. tegning nr. 1 i bilag 1. Område I er ikke bebygget og kan efter gældende lokalplan anvendes til industri. Område II omfatter ejendomme med en eksisterende bygningsmasse. Lokalplantillægget giver mulighed for en mere mangfoldig og fleksibel anvendelse af områdets tomme bygninger og ubebyggede arealer ved at indarbejde kommuneplanens mulighed for midlertidige anvendelser i perspektivområderne. Lokalplantillægget indeholder desuden samme anvendelsesmuligheder, som tillæg nr. 1 (Fodboldcenter), hvorfor tillæg nr. 1 aflyses i forbindelse med vedtagelsen af tillæg nr. 2

Kommuneplantillægget fastsætter område II som kreative zoner samt industri med en bebyggelsesprocent på 60 (J0*). Lokalplantillægget muliggør, at der i område II kan etableres mindre fremstillingsvirksomheder, sports- og fritidsanlæg, erhvervs- og fritidsundervisning, museer, gallerier, restauranter, konferencer og messer mm. i eksisterende bygninger, udover hvad der er muligt efter gældende lokalplan. Endvidere medfører tillægget, at eksisterende kontorbygninger fortsat kan anvendes til kontorformål.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen være indstillet på at meddele tilladelse til enkelte ”TAP1- arrangementer”, såfremt der ikke i høringsperioden er indsigelser herimod, da TAP1 ønsker at igangsætte aktiviteter i sommeren 2017. I forbindelse med TAP1’s aktiviteter skal vejledende støjgrænser overholdes. Det bemærkes, at TAP1’s arrangementer har ligget stille siden udflytningen fra Carlsberg i april 2016. Alternativt vil forvaltningen kunne meddele midlertidige dispensation efter den nye planlov, der ventes at træde i kraft den 1. juli 2017.

Byliv

Lokalplanområdet er beliggende tæt på Kløvermarken med et rigt idrætsliv. Forvaltningen vurderer, at en mere fleksibel anvendelse af området til blandt andet sports- og fritidsaktiviteter, events, mad- og musikarrangementer vil bidrage til Københavns Kommunes vision Fællesskab København, da det giver mulighed for nytænkende arrangementer og aktiviteter.

Miljø og Bynatur

Lokalplantillægget muliggør, at ekstensivt udnyttede bygninger og arealer kan anvendes mere fleksibelt. Desuden vil tillægget muliggøre grønne tage og solceller på tage og facader.

Parkering

Parkeringsnormen er for biler på 1 pr. 100 m2 som i den gældende lokalplan nr. 136 ”Kløverparken”. Ved ændret anvendelse fastsættes parkeringsnormen i overensstemmelse med kommuneplanen efter konkret vurdering både for cykler og biler. Særligt for TAP1 skal der stedse være 350 p-pladser til biler og 500 cykelparkeringspladser til rådighed. Derudover har forvaltningen gjort bygherre opmærksom på, at der i forbindelse med spidsbelastningsperioder skal tages hånd om det øgede parkeringsbehov. Der henvises i øvrigt til bilag 3.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2015 udlagt til industri (J1*). Stjernebemærkningen fastlægger bl.a., at eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer kan anvendes efter kommuneplanens bestemmelser om midlertidighed. Området er udlagt som perspektivområde til udvikling efter 2027. Kommuneplantillægget ændrer rammen for område II til kreative zoner (J0*) med særlig bestemmelse om, at der kan indrettes serviceerhverv i eksisterende bygninger. Bebyggelsesprocenten ændres fra 110 til 60.

Intern høring

Der er foretaget intern høring i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, herunder af Amager Øst Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring.

Følgende synspunkter har været fremført af Amager Øst Lokaludvalg:

  1. Lokaludvalget finder det vanskeligt at tage stilling til materialet, idet det er mangelfuldt og høringsfristen var for kort. Beskrivelserne vedrørende anvendelsen af de eksisterende bygninger er fine.
  2. Lokaludvalgets vision for området er at udvikle det i en bymæssig og rekreativ retning, og lokaludvalget ser gerne, at området bliver anvendt til midlertidige formål, indtil det kan udvikles som et samlet byområde.

Forvaltningens bemærkninger:

  1. Høringen indgår som en del af forvaltningens tidlige inddragelse og omfatter ikke detaljerede planbeskrivelser eller tegninger. Fristen for intern høring på to uger er i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Lokaludvalget kan også afgive høringssvar i den offentlige høring. Forvaltningen noterer sig, at lokaludvalget er enig i den fremtidige anvendelse af de eksisterende bygninger.
  2. I planforslaget er midlertidige formål netop muliggjort ud fra et ønske om at anvende området til andre formål. Området vil på længere sigt kunne udvikles til bymæssige formål.

Øvrige henvendelser

Metroselskabet bemærker, at der er en analyse i gang om fremtidig betjening af Kløverparken med højklasset kollektiv trafik, og ønsker ikke, at der etableres nye permanente bygninger i området. Energinet.dk oplyser, at gravearbejde i området nær elkabler kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR I/S) oplyser, at de kan have interesser ved bygge- og anlægsprojekter i området. HOFOR vurderer ikke, at de ændrede arealanvendelser vil kollidere med deres ledningsanlæg.

Forvaltningens bemærkninger:

Lokalplantillægget giver ikke mulighed for at etablere bebyggelse ud over den gældende lokalplans muligheder. Forvaltningen orienterer bygherre om bemærkningerne.

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen har tidligere modtaget en ansøgning om at opfylde eksisterende tanke med benzin på Prøvestenen øst for lokalplanområdet og forventer en revideret ansøgning i foråret 2017. Planområdet ligger ca. 700 m. fra tankene, og området ligger udenfor risikozonen på 500 m. Der vil derfor inden endelig vedtagelse af lokalplantillægget blive udarbejdet en risikovurdering og indhentet jordforureningstilladelse.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i 8 uger. Forvaltningen vil gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget med henblik på, at den forelægges Borgerrepræsentationen forventeligt september 2017.

 

 

Peter Stensgaard Mørch               /Pernille Andersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 136 ”Kløverparken” (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 

    2. at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 1) 
        med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt”
        og udsendelse i offentlig høring sammen med forslag til tillæg til lokalplanen i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. april 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. april 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 27. april 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

 

Der blev fastsat en tidsfrist for afgivelse af mindretalsudtalelser til mandag den 1. maj 2017 kl. 12.00.