11. Forslag til lokalplan ”Postgrunden” med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2015, Vesterbro (2017-0107336)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende VVM og miljøvurdering i høring. Forslagene vil muliggøre en byudvikling mellem baneterrænet og Bernstorffsgade med serviceerhverv, boliger, offentlige byrum og stiforbindelser.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende forslag til lokalplan ”Postgrunden” (bilag 1) med miljørapport (bilag 2) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger,

    2.  at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 1) med miljørapport
         (bilag 2) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt”
         og udsendelse i offentlig høring med lokalplanforslaget i 8 uger,

    3.  at tage til efterretning, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale med to af grundejerne
         (bilag 5), og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved planforslagenes
         endelige behandling.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Ejer af den tidligere postterminal ved Hovedbanegården ønsker at udvikle området til et fortættet bykvarter med primært byggeri til erhverv og en mindre an del boliger, mens ejer af en grund langs Carsten Niebuhrs Gade primært ønsker at udvikle grunden til boliger. Borgerrepræsentationen vedtog den 22. september 2016 principper for udarbejdelse af planforslaget, hvilket var en opfølgning på startredegørelse behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2016. Ved behandlingen afgav medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget en række protokolbemærkninger om bl.a. tilpasning af domicilbygningen til omgivelserne, placering af højhuse og indpasning af almene boliger og flere boliger (bilag 6). Med afsæt i protokolbemærkningerne har grundejerne revideret projektet, som danner grundlag for det lokalplanforslag, som nu fremlægges (bilag 1). Siden startredegørelsen er projektet derfor tilpasset i forhold til protokolbemærkningerne, og er bl.a. ændret ved opdeling af domicilet i to bygninger, som i højden er tilpasset nabobygningerne. Højhusene er nu alene placeret mod baneterrænet, og der er væsentligt flere boliger, også almene boliger.

Løsning

Lokalplanområdet indeholder den bevaringsværdige centralpostbygning samt den tidligere postterminal og en kontorbygning med hver sin ejer. Centralpostbygningen bevares og ombygges til hotel, mens de øvrige bygninger nedrives. Projektet indeholder en randbebyggelse langs Bernstorffsgade og Carstens Niebuhrs Gade samt syv runde tårne på en plint. Mellem de runde tårne og langs baneterrænet på en plint etablerer bygherrerne en offentligt tilgængelig bypark med forbindelser for bløde trafikanter på kryds og tværs gennem området. Randbebyggelsen tilpasses de omgivende bebyggelsers højder og materialer. To af de runde tårne på plinten er 28 m høje, mens fem er højere end eksisterende bygninger i naboområdet, nemlig hhv. 52, 54, 67, 93 og 115 m, målt over kote 0 (dagligt vande). De runde tårne måler 22-23 m i diameter, dog er ét tårn med boliger øget til 25 m i diameter. Desuden er højden på samme bygning øget fra 40 til 54 m siden startredegørelsen for at opnå det ønskede boligetageareal. Skyggerne fra projektet vil den 21. juni ramme Islands Brygge Kulturhus (fra ca. 20.10-20.40) og de bagvedliggende boliger (under 10 min for den enkelte bolig), jf. bilag 1, side 21. Projektet er beskrevet og illustreret i bilag 1, side 6, og der henvises i øvrigt til bilag 3, Faktaark.

Boligandelen fastlægges til 18-20 % (svarende til maksimalt ca. 36.200 m²) af nybyggeriets samlede etageareal. Det svarer til en øget boligandel på ca. 30 % i forhold til startredegørelsen. Bebyggelsesprocenten er som i startredegørelsen 450. Med denne bebyggelsesprocent og ny boligandel foreslår bygherrerne, at op til 24 % af friarealet etableres som fælles tagterrasser – i startredegørelsen indeholdt projektet 16 % friareal på tag. Forvaltningen foreslår i lokalplanen, at maksimalt 20 % af friarealet kan placeres på tag.

Ombygningen af den bevaringsværdige centralpostbygning til hotel er ikke lokalplanpligtig, og en byggesagsbehandling sker derfor på baggrund af det nugældende plangrundlag. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at give byggetilladelse inden planforslagene sendes i offentlig høring.

Byliv

Forvaltningen vurderer, at området får et bylivs- og byrumsløft, idet det nu aflukkede område åbnes og flettes sammen med det eksisterende kvarter ved hjælp af nye adgange, en bypark på plinten med åbne stueetager og langstrakte kig mod Vesterbro og Glyptoteket, stier mellem vejene og en langstrakt promenade langs baneterrænet fra Tietgensbro til Carsten Niebuhrs Gade.

Langs Bernstorffsgade trækkes randbebyggelsen tilbage, så der kan anlægges et byrum med plads til træer, ophold og cykelparkering. På pladserne vil der være sol fra middagstid varierende med årstiderne, og vindanalyserne viser, at der kan skabes læ ved bl.a. træer.

Miljø og Bynatur

Byparken indrettes med ca. 300 træer og buske, hvilket bl.a. skal sikre behagelige opholdsarealer og læ med et væsentligt indslag af bynatur. Anlagte bede og grønne tagflader forsinker regnvandet, før det afledes sammen med det øvrige overfladevand. Området har i dag 16 træer og buske, der ikke fastlægges som bevaringsværdige. Der henvises til bilag 7.

Almene boliger

I henhold til Forslag til Kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder, som Borgerrepræsentationen den 2. februar 2017 godkendte med henblik på offentlig høring i to måneder, kan der stilles krav om opførsel af almene boliger. Der stilles krav om, at 25% af boligarealet skal være almene boliger svarende til ca. 8.300 m² almene boliger.

Parkering og fjernbusterminal

Parkeringsnormen i Kommuneplan 2015 er 1 plads pr. 150 m² etageareal, men kan efter konkret vurdering maksimeres til 1 plads pr. 100 m² eller minimeres til 1 plads pr. 200 m². Forvaltningen vurderer, at stationsnærheden bør tillægges vægt ved fastlæggelse af parkeringsnormen og foreslår derfor en p-norm på 1 plads pr. 175 m². Det svarer til ca. 880 pladser, jf. bilag 4. Herudover gives mulighed for at etablere op til 500 p-pladser, såfremt de kan indfris fra p-deklarationer fra andre grundejere i området, jf. bilag 4. Det bemærkes, at bygherre har ønsket en p-norm på 1 plads pr. 150 m2.

Pladserne etableres alle i plinten, der som følge af bebyggelsesplanen alligevel skal etableres. Forvaltningen finder, at det er hensigtsmæssigt at udnytte plinten ved at give mulighed for at få indløst pladser fra parkeringsdeklarationer i området. I forhold til cykelparkering stilles krav i overensstemmelse med kommuneplanen. Vedrørende en mulig fjernbusterminal har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderet, at arealet er for lille og har derfor besluttet at gå videre med to andre muligheder for placering.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget sammenlægger matr. 1501, matr. 1654 og matr. 1690 til en ramme til serviceerhverv (S3*) med en maksimal bebyggelsesprocent på 450, et krav til friareal for erhverv på 8 % samt mulighed for at bygge i en højde på op til 115 m. I kommuneplantillægget medtages også en ændring i rammeområdet til serviceerhverv med maksimal bebyggelsesprocent på 185 (S3*) på modsatte side af Carsten Niebuhrs Gade. Hensigten med ændringen er at sikre, at indholdet af den hidtidige lokalplan nr. 403 for Rigsarkivet kan opfyldes samt at muliggøre udviklingen af et homogent erhvervsområde langs Kalvebod Brygge. Der udlægges også et nyt lokalcenter til detailhandel på 3.000 m² butiksareal på centralpostbygningens og postterminalens matrikler for at støtte bylivet omkring det kommende hotel og de centrale byrum i området.

VVM og miljøvurdering

Der er med VVM og miljørapportet lagt vægt på bygningshøjder, støj- og vindpåvirkninger, forurening i anlægsfasen, luftforurening fra H.C. Ørstedsværket og togdrift, samt klimatilpasning, se bilag 2. Luftforurening fra H.C. Ørstedsværket vil give problemer for bygninger over 98 m. I projektet er et boligtårn 115 m. højt. Der findes forskellige løsningsmuligheder, som skal kvalificeres i den videre proces ved en nærmere dialog med Miljøstyrelsen og Dong. Bygherre er indforstået med, at projektet derfor eventuelt skal tilpasses, så der ikke etableres boliger eller tagterrasser til udendørs ophold på etager over 98 meters højde, samt at der på den baggrund eventuelt kan ske en tilsvarende reduktion i det samlede etageareal.

Stadsarkitekten deltager under behandlingen af indstillingen i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Det skønnes, at gennemførelse af projektet vil give en kommunal skatteindtægt på ca. 43 mio. kr. årligt og mulighed for ca. 4.700 arbejdspladser (2012-priser). På to af grundejernes anmodning er der udarbejdet udkast til en frivillig udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b.  Ved aftalen forpligter grundejerne sig til at opgradere Bernstorffsgade og Carsten Niebuhrs Gade inkl. tilkørsler til planområdet (hvoraf et er signalreguleret) samt ombygning og etablering af signalregulering hhv. i krydset Carsten Niebuhrs Gade/Bernstorffsgade/Hambrosgade, Bernstorffsgade/Tietgensgade og Kalvebod Brygge/Bernstorffsgade samt busstoppesteder.

Kommunen får anlæggene vederlagsfrit, når de er færdiganlagt og godkendt af kommunen. I forbindelse med aftalen forventes der følgeomkostninger til drift til bl.a. nyt signalanlæg.  Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme i det relevante budgetår, vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslagene og miljørapport i høring i 8 uger. Forvaltningen afholder borgermøde i høringsperioden.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslagene. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 2017.

 

Peter Stensgaard Mørch                        /Pernille Andersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende forslag til lokalplan ”Postgrunden” (bilag 1) med miljørapport (bilag 2) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

    2.  at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 1) med miljørapport
         (bilag 2) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt”
         og udsendelse i offentlig høring med lokalplanforslaget i 8 uger,

    3.  at tage til efterretning, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale med to af grundejerne
         (bilag 5), og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved planforslagenes
         endelige behandling.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. april 2017 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag om supplement til 1. at-punkt (ÆF1):
”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke vedtaget med fire stemmer mod syv. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C, B, I og V.
Imod stemte: A, F og Ø.

 

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag om supplement til 1. at-punkt (ÆF2):
”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 200 m2”.

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke vedtaget med fire stemmer mod syv. Ingen undlod at stemme.

For stemte: F og Ø.
Imod stemte: A, B, C, I og V.

 

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag om supplement til 1. at-punkt (ÆF3):
”At godkende forslag til lokalplan ”Postgrunden” (bilag 1) med miljørapport (bilag 2) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger med bemærkning om, at parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 150 m2”.

Ændringsforslaget (ÆF3) blev vedtaget med syv stemmer mod fire. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, I og V.
Imod stemte: F og Ø.

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforsalg (ÆF4):
”At der ikke stilles krav om opførelse af almene boliger.”

Ændringsforslaget (ÆF4) blev ikke vedtaget med to stemmer mod ni. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og I.
Imod: A, B, F, V og Ø.

 

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag om et nyt supplerende at-punkt (ÆF5):
”At Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod den endelige behandling i Borgerrepræsentationen udarbejder en designmanual for højhusene”.

Ændringsforslaget (ÆF5) blev vedtaget med ni stemmer mod nul. To undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V og Ø.    
Imod stemte: -
Undlod at stemme: C og I.

 

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med seks stemmer mod tre. To undlod at stemme.

For stemte: A, C, I og V.
Imod stemte: Ø.
Undlod at stemme: B og F.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkninger:
”Der bør ikke stilles krav om opførelse af almene boliger.”
 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkninger:
”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”SF undlader at stemme ved sagens behandling i TMU med henblik på at få en nærmere afklaring af sagen op til behandlingen i Borgerrepræsentationen”.

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Radikale Venstre anerkender at projektet siden vi så det første gang har udviklet sig positivt. Radikale Venstre har ønsket flere boliger, bedre byrum, mindre massiv væg på byen. Vi er dog stadig i tvivl om skyggevirkningerne ift. resten af byen, specifik Islands Brygge og ønsker at tage endeligt stilling, når de ønskede forhold er undersøgt.
Radikale Venstre ønsker at få undersøgt ønsket om at give lov til at anlægge 1 til 150 P pladser, såfremt vi kan opnå en betinget godkendelse om at bygherre laver en frivillig aftale der muliggør at gæster til byen kan benytte p pladserne.”

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. april 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 6 stemmer mod 2. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, O, C og I.

Imod stemte: Ø.

Undlod at stemme: B og F.

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2017:

”Der bør ikke stilles krav om opførelse af almene boliger. ”

”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 27. april 2017 

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) fra udvalgsbehandlingen:

 

”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2.”

 

 

SF og Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):

 

”At parkeringsnormen for biler nedsættes til niveauet i den oprindelige indstilling, som også var forvaltningens anbefaling, nemlig 1 plads per 175 m2”.

 

 

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3) fra udvalgsbehandlingen:

 

”At der ikke stilles krav om opførelse af almene boliger. ”

 

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 39 stemmer imod 13. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: V, O, C, I og Løsgænger Kasper Heumann Kristensen.

Imod stemte: A, Ø, B og F.

 

 

Det af SF og Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 35 stemmer imod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø og F.

Imod stemte: A, B, V, O, C, I og Løsgænger Kasper Heumann Kristensen.

 

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF3)

blev forkastet med 47 stemmer imod 5.

 

For stemte: C, I og Løsgænger Kasper Heumann Kristensen.

Imod stemte: A, Ø, B, V, F og O.

 

 

Indstillingen blev herefter godkendt med 41 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, V, F, O, I, C og Løsgænger Kasper Heumann Kristensen.

Imod stemte: Ø.

 

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

 

”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

 

     

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Radikale Venstre anerkender at projektet siden vi så det første gang har udviklet sig positivt. Radikale Venstre har ønsket flere boliger, bedre byrum, mindre massiv væg på byen. Vi er dog stadig i tvivl om skyggevirkningerne ift. resten af byen, specifik Islands Brygge og ønsker at tage endeligt stilling, når de ønskede forhold er undersøgt.

 

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning, som Det Konservative Folkeparti tilsluttede sig:

 

Partierne ønsker at få undersøgt ønsket om at give lov til at anlægge 1 til 150 P pladser, såfremt vi kan opnå en betinget godkendelse om at bygherre laver en frivillig aftale der muliggør at gæster til byen kan benytte p pladserne. ”

 

 

SF afgav følgende protokolbemærkning:

 

”SF stemmer for at sende lokalplansforslaget om Postgrunden i høring, og vi glæder os til at læse høringssvarene. Vi mener, at det reviderede forslag har en lang række kvaliteter, og der er tale om klare forbedringer i forhold til det første udkast. Byggeriet vil uden tvivl give et stort løft til området, særligt set i forhold til den eksisterende grund. Når byen vokser, er vi som politikere forpligtet til at bygge flere boliger, herunder almene boliger- også i Indre by. Det vejer tungt for SF, at der med denne lokalplan bygges stationsnære arbejdspladser lige ved Københavns Hovedbanegård og den kommende metrostation. Når vi bygger så tæt på kollektiv trafik, så vi dog gerne færre bilparkeringspladser i forbindelse med byggeriet. Vi ønsker desuden, at bygherre fortsat arbejder med mere begrønning samt med højden og bebyggelsesprocenten. ”

 

 

Der blev fastsat en tidsfrist for afgivelse af mindretalsudtalelser til mandag den 1. maj 2017 kl. 12.00.