30. Evaluering af kommunens ungdomsboligstrategi (2016-0052710)

Borgerrepræsentationen forelægges evaluering af ”Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-14” og der skal tages stilling til forslag om ikke at udarbejde en ny strategi, samt forslåede ændringer i kommunens retningslinjer for udlejning af støttede ungdomsboliger i København.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

 1. at Borgerrepræsentationen tager evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2014 (bilag 1) til efterretning,
 2. at der ikke udarbejdes en ny boligstrategi, idet ungdomsboligområdet styres af allerede vedtagne planer og aftaler, herunder bl.a. Kommuneplan 2015 og Udlejningsaftalen med BL’s 1. kreds, 
 3.  at det i retningslinjerne for udlejning af kommunens støttede ungdomsboliger præciseres, at en studerende, der påbegynder kandidatstudiet, ikke betragtes som nyoptaget studerende og dermed ikke kan opnå akutpoint.
 4. at det i retningslinjerne tillige præciseres, at unge uden ”fungerende bolig” kan opnå akutpoint på lige fod med ansøgere, der har mere end én times transporttid mellem bopæl og uddannelsessted. 
 5. at retningslinjerne suppleres med en regel om, at unge visiteret som uddannelsesparate i.h.t. lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 tildeles fire ekstra point, idet pointene dog først kan omsættes til et boligtilbud, når den pågældende er optaget på en uddannelse.
 6. at retningslinjerne suppleres med en regel om, at aftaler om reservation af boliger til udvekslingsstuderende, som er godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen indenfor en ramme på 5,5 % af alle almene og selvejende ungdomsboliger opført med støtte, går forud for udlejning efter retningslinjerne.
 7. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at fastlægge rammerne for aftaler om reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 9. februar 2012 ”Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2014” og besluttede samtidig, at strategien skulle evalueres i 2014. I forlængelse heraf vedtog Borgerrepræsentationen den 22. august 2013 nye retningslinjer for udlejning af støttede ungdomsboliger. Borgerrepræsentationen forelægges forvaltningernes evaluering samt forslag om, at der fremover ikke udarbejdes ny strategi.Derudover skal Borgerrepræsentationen tage stilling til forslag om justering af retningslinjerne, herunder bl.a. forslag om, at det skal være muligt at reservere en vis procentdel af kommunens støttede ungdomsboliger til udvekslingsstuderende.

Løsning

Evaluering af ungdomsboligstrategien
Strategien belyser byens muligheder for at håndtere en forventet befolkningstilvækst på 33.000 unge i aldersgruppen 18-29 år fra 2011 frem mod år 2025. Borgerrepræsentationen har ved efterfølgende beslutninger justeret både mål og succeskriterier. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet evaluering af strategien (bilag 1). Strategien opstiller 5 mål, som understøttes af en række konkrete indsatser:

Mål 1: at der etableres flere ungdomsboliger i takt med, at antallet af unge vokser: Målet er fuldt indfriet
I Kommuneplan 2015 er målet om 3.000 nye ungdomsboliger inden 2025 justeret til 6.000 nye ungdomsboliger i planperioden 2015-2027. Samlet set er der ibrugtaget ca. 1.100 nye ungdomsboliger siden 2012. Yderligere ca. 4.000 ungdomsboliger er på vej (både private og almene) og forventes ibrugtaget inden for en kortere årrække. Hertil kommer ungdomsboliger, som tilvejebringes via ommærkning af eksisterende familie- og ældreboliger. Forvaltningerne skønner, at målet om 6.000 nye ungdomsboliger inden 2027 nås.

Mål 2: at de støttede ungdomsboliger er attraktive og til at betale for målgruppen: Målet er i høj grad indfriet
De støttede ungdomsboliger er konkurrencedygtige i forhold til pris og beliggenhed.

Mål 3: at sikre den kortest mulige ventetid på en ungdomsbolig for unge med akut behov for en bolig: Målet er i nogen grad nået
Slutstatus på akutoptaget i 2015 (bilag 2) viste, at alle ansøgere på Centralindstillingsudvalgets(CIU) studiestartsliste havde fået et boligtilbud den 22. oktober 2015 (dvs. inden for få måneder). Ved akutperiodens udløb den 30. november var der imidlertid fortsat 626 ansøgere på Kollegiernes Kontor i Københavns (KKIK) venteliste.

Mål 4: at lette unges adgang til byens øvrige boliger: Målet er kun i nogen grad nået
De mange indsatser har betydet, at studerende og unge i arbejde har bedre muligheder for at komme ind i en almen familiebolig eller overskydende ældrebolig. Prisudviklingen på boligmarkedet generelt og udviklingen i overførselsindkomsterne betyder imidlertid, at der er en gruppe af unge, som får stadigt sværere ved at finde en bolig, som de kan betale.

Mål 5: at levere målrettet information til unge, der vil flytte til København: Målet er kun i nogen grad nået
Kommunens nye hjemmeside indeholder nyttige informationer, som de unge kan bruge i deres boligsøgning, men forvaltningerne vurderer, at der er et udviklingspotentiale.

Revision af kommunens retningslinjer for udlejning af støttede ungdomsboliger
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at kommunens retningslinjer for udlejning af støttede ungdomsboliger justeres. Justeringerne tager sigte på at sikre så ens praksis som muligt på tværs af de to indstillingsudvalg i København. Herudover tilgodeses to nye målgrupper: De visiteret uddannelsesparate og udvekslingsstuderende. Forslagene til ændringer er uddybet i bilag 3. Udkast til nye retningslinjer er vedlagt som bilag 4.

Studiestartslisten - kandidatstuderende kan ikke opnå akutpoint
En kandidatstuderende har qua sit forudgående bachelorforløb haft længere tid til at tilrettelægge studieforløb, og umiddelbart vil en kandidatstuderende ikke være i samme sårbare situation som nye studerende. Det er derfor efter aftale med CIU og KKIK præciseret i forslaget til nye retningslinjer, at kandidatstuderende ikke betragtes som nyoptagne studerende, der kan opnå akutpoint. Det bemærkes, at en kandidatstuderende fortsat kan være i en særlig situation, som kan begrunde tildeling af manuelle point.Forslaget vil bl.a. ramme internationale studerende (full degree-studerende), der vælger at tage en kandidatuddannelse i København, samt unge, der efter at have taget en bachelor i provinsen, søger ind på en kandidatuddannelse i København. KKIK vurderer, at presset på studiestartslisten vil stige mærkbart, hvis der åbnes op for, at man som ny kandidatstuderende med mere end en times transport til uddannelsesstedet kan søge studiestartslisten med akutpoint foran blandt andet københavnske studerende.

Studiestartslisten - boligløse i København kan opnå akutpoint
Det foreslås efter drøftelser med CIU og KKIK præciseret, at unge uden ”fungerende bolig” kan tildeles akutpoint på lige fod med ansøgere, der har mere end en times transport til uddannelsesstedet. Begrebet ”uden fungerende bolig” dækker over forskellige problemstillinger, der konkret må dokumenteres overfor indstillingsudvalget. Forslaget vil f.eks. tilgodese en ung, som overnatter på gaden. Det afgørende er ikke folkeregistertilmelding, men den unges faktiske leveforhold.

Visiteret uddannelsesparate
Med kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 er defineret en særlig målgruppe - de ”visiteret uddannelsesparate”, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12. Unge i denne kategori forventes med den rette støtte at kunne påbegynde en uddannelse indenfor højst et år og gennemføre uddannelsen på ordinære vilkår. De økonomiske vilkår betyder, at de unge kan have svært ved at finde bolig på det almindelige boligmarked. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår på baggrund af drøftelser med Socialforvaltningen, CIU og KKIK, at de ”visiteret uddannelsesparate” tilgodeses via en ændring af de kommunale retningslinjer, så de via tillægspoint i fællesanvisningen kan opnå hurtigere tilbud, når de er kommet i uddannelse.

Udvekslingsstuderende
Teknik- og Miljøforvaltningen har fået en henvendelse fra Københavns Universitet om reservation af boliger til udvekslingsstuderende. Kommunen kan beslutte, at indtil 10 % af kommunens støttede ungdomsboliger (almene og selvejende) skal stilles til rådighed for målgruppen. Ca. 400 sådanne boliger (5,5 %) stilles allerede i dag til rådighed for udvekslingsstuderende via aftaler mellem udlejer og uddannelsesinstitutioner. Hovedparten af aftalerne er indgået for at imødegå udlejningsproblemer, jf. bilag 5.

Forvaltningen vurderer, at det kan være vanskeligt for udvekslingsstuderende, der kun skal opholde sig i landet i et enkelt semester at opnå et rettidigt ungdomsboligtilbud via almindelig opskrivning. Forvaltningen anbefaler derfor, at Borgerrepræsentationen beslutter, at aftaler om reservation af boliger til udvekslingsstuderende kan indgås indenfor en ramme på 5,5 %, hvorved der skabes grundlag for at videreføre de indgåede aftaler helt eller delvist, men indenfor nærmere rammer, som fastlægges af Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen bemærker, at det er vanskeligt at opgøre det eksakte behov og afgøre om uddannelsesinstitutionerne har udtømt andre muligheder for at tilvejebringe boliger. Rammen kan hæves (max. 10 %), såfremt det ønskes. Ifølge forslaget vil eksisterende aftaler kunne opretholdes i en overgangsperiode. Forvaltningen vil dog indskærpe, at kravet om individuelle lejekontrakter efterleves. Forslag til fælles rammer har været udsendt i høring blandt relevante aktører, mender er behov for yderligere drøftelser, inden beslutninger træffes.

Adgang til uden for akutperioden at prioritere to ungdomsboligbebyggelser
Borgerrepræsentationen vedtog den 22. august 2013 forslag om, at retningslinjerne for udlejning af støttede ungdomsboliger skulle suppleres med en regel om adgang for studerende til udenfor akutperioden at prioritere to ungdomsboligbebyggelser og få ekstra 4 point tillagt deres ansøgning. Grundet forskellige IT-løsninger har CIU og KKIK haft forskellige muligheder for at implementere forslaget. KKIK har implementeret forslaget og afholdt udgifter hertil. CIU har ikke implementeret forslaget og vurderer, at det umiddelbart vil koste mindst 250.000 kr. Det er samtidig CIUs opfattelse, at reglen ikke vil give de tilsigtede positive effekter, men virke fordyrende og give mindre gennemsigtighed. Borgerrepræsentationen forelægges CIU’s indsigelse (bilag 6). Hvis Borgerrepræsentationen fastholder reglen, oplyser CIU, at de vil følge Borgerrepræsentationens beslutning. 

Dialog med omegnskommunerne
Borgerrepræsentationen vedtog den 22. januar 2015, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle indlede en dialog med omegnskommunerne om fælles anvisning. Det var forvaltningens forventning, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i løbet af 2015 ville afslutte drøftelserne i en nedsat arbejdsgruppe på ungdomsboligområdet og følge op med nye lovinitiativer, som bl.a. ville lede frem til, at der på sigt kun kan være et indstillingsudvalg i København. Der foreligger endnu ikke et konkret udspil fra ministeriet – nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Forvaltningen vil trods det forsøge en indledende dialog med omegnskommunerne, men mulighederne vil afhænge af ny lovgivning. 

Forslag om at der ikke udarbejdes ny strategi
Med henblik på at nedbringe antallet af strategier foreslås, at udviklingen på ungdomsboligområdet styres i allerede vedtagne planer og aftaler, herunder bl.a. Kommuneplan 2015 og Udlejningsaftalen med BL’s 1. kreds. Forvaltningerne vil løbende udarbejde faktaark på ungdomsboligområdet.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen vil sammen med boligudbyderne og andre interessenter udarbejde forslag til fælles rammer for aftaler om reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende til forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget inden studiestart i efteråret 2017. Når der foreligger et konkret lovudspil fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, vil forvaltningen vurdere mulighederne for et mere regionalt samarbejde om fælles anvisning til ungdomsboliger.  

 

 

Mikkel Hemmingsen            / Pernille Andersen   

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at Borgerrepræsentationen tager evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2014 (bilag 1) til efterretning.
 2. at der ikke udarbejdes en ny boligstrategi, idet ungdomsboligområdet styres af allerede vedtagne planer og aftaler, herunder bl.a. Kommuneplan 2015 og Udlejningsaftalen med BL’s 1. kreds.

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 3. at det i retningslinjerne for udlejning af kommunens støttede ungdomsboliger præciseres, at en studerende, der påbegynder kandidatstudiet, ikke betragtes som nyoptaget studerende og dermed ikke kan opnå akutpoint.
 4. at det i retningslinjerne tillige præciseres, at unge uden ”fungerende bolig” kan opnå akutpoint på lige fod med ansøgere, der har mere end én times transporttid mellem bopæl og uddannelsessted. 

 5. at retningslinjerne suppleres med en regel om, at unge visiteret som uddannelsesparate i.h.t. lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 tildeles fire ekstra point, idet pointene dog først kan omsættes til et boligtilbud, når den pågældende er optaget på en uddannelse.

 6. at retningslinjerne suppleres med en regel om, at aftaler om reservation af boliger til udvekslingsstuderende, som er godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen indenfor en ramme på 5,5 % af alle almene og selvejende ungdomsboliger opført med støtte, går forud for udlejning efter retningslinjerne.

 7. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at fastlægge rammerne for aftaler om reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Et samlet udvalgs afgav følgende protokolbemærkning:

”Det er glædeligt, at en væsentlig del af strategiens målsætninger er nået, men det er vigtigt fortsat at have fokus på etablering af ungdomsboliger. Der bør ikke bruges ressourcer på en ny strategi på nuværende tidspunkt, men det skal indgå i arbejdet med Kommuneplan 2019, hvordan vi sikrer tilstrækkeligt med ungdomsboliger.”

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi finder, at mængden af ungdomsboliger bør øges yderligere. Det kan ske ved at etablere kollegier, motivere til private ungdomsboliger, motivere til øget udlejning hos private samt ved at kommunen bygger almene ungdomsboliger fremfor almene familieboliger.

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi finder, at forvaltningen påny skal rette henvendelse til Boligministeriet og rykke for en fælles ungdomsboligvisitering i Storkøbenhavn, så ledig kapacitet på tværs af kommunegrænserne udnyttes.”

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi finder at udbuddet af ungdomsboliger bør øges markant hurtigst muligt via midlertidige ungdomsboliger så snart der er planlovgrundlag for det”.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Et samlet Økonomiudvalg videreførte Teknik- og Miljøudvalgets protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2016:

”Det er glædeligt, at en væsentlig del af strategiens målsætninger er nået, men det er vigtigt fortsat at have fokus på etablering af ungdomsboliger. Der bør ikke bruges ressourcer på en ny strategi på nuværende tidspunkt, men det skal indgå i arbejdet med Kommuneplan 2019, hvordan vi sikrer tilstrækkeligt med ungdomsboliger.”

 

Et samlet Økonomiudvalg videreførte Teknik- og Miljøudvalgets protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2016:

”Vi finder, at forvaltningen på ny skal rette henvendelse til Boligministeriet og rykke for en fælles ungdomsboligvisitering i Storkøbenhavn, så ledig kapacitet på tværs af kommunegrænserne udnyttes.”

 

Et samlet Økonomiudvalg videreførte Teknik- og Miljøudvalgets protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. maj 2016:

”Vi finder at udbuddet af ungdomsboliger bør øges markant hurtigst muligt via midlertidige ungdomsboliger så snart der er planlovgrundlag for det.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. maj 2016

 

Socialdemokraterne, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) om, at 2. at-punkt erstattes af følgende:

 

”2. at der ikke udarbejdes en ny boligstrategi, men at den nuværende boligstrategi videreføres, og at strategiens målsætninger og initiativer indarbejdes i eksisterende planer og aftaler, herunder bl.a. Kommuneplan 2015 og Udlejningsaftalen med BL’s 1. kreds, og at mulighederne for at etablere midlertidige ungdomsboliger udnyttes, hvis der etableres planlovsgrundlag for det.”

 

 

Det af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre,  Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

 

 

En samlet Borgerrepræsentation videreførte følgende protokolbemærkninger fra udvalgsbehandlingen:

 

”Det er glædeligt, at en væsentlig del af strategiens målsætninger er nået, men det er vigtigt fortsat at have fokus på etablering af ungdomsboliger. Der bør ikke bruges ressourcer på en ny strategi på nuværende tidspunkt, men det skal indgå i arbejdet med Kommuneplan 2019, hvordan vi sikrer tilstrækkeligt med ungdomsboliger.”

 

”Vi finder, at forvaltningen på ny skal rette henvendelse til Boligministeriet og rykke for en fælles ungdomsboligvisitering i Storkøbenhavn, så ledig kapacitet på tværs af kommunegrænserne udnyttes.”

 

”Vi finder at udbuddet af ungdomsboliger bør øges markant hurtigst muligt via midlertidige

ungdomsboliger så snart der er planlovgrundlag for det”.

 

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

 

”Vi finder, at mængden af ungdomsboliger bør øges yderligere. Det kan ske ved at etablere

kollegier, motivere til private ungdomsboliger, motivere til øget udlejning hos private samt ved at

kommunen bygger almene ungdomsboliger fremfor almene familieboliger.”