8. Endelig vedtagelse af lokalplan "Hjørnestenen" (2012-12808)

Efter offentlig høring skal Borgerrepræsentationen endeligt vedtage lokalplan ”Hjørnestenen”.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

  1. at lokalplan ”Hjørnestenen” vedtages endeligt med de ændringer/rettelser i planens Redegørelse og § 10 og § 11, som er foreslået i afsnittet Løsning.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Holberg Fenger Invest har søgt om udarbejdelse af en ny lokalplan og kommuneplanændring for at realisere et projekt udarbejdet af arkitektfirmaet JaJa Architects for Apollovej 24 og Vanløse Allé 75-79 i Vanløse, hvilket er imødekommet med dette lokalplanforslag. Forslag til lokalplan ”Hjørnestenen” blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 3. november 2011 (2011-90931) med henblik på offentliggørelse. Forslaget vedlægges som bilag 1.

Planforslaget har været i offentlig høring i fra den 15. november 2011 til den 25. januar 2012. Der er i den offentlige høring modtaget 10 henvendelser. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplan 2011. 

Løsning

Lokalplanen muliggør, at der opføres en bebyggelse med kontor- og serviceerhverv ved Apollovej og Vanløse Allé som erstatning for eksisterende erhvervsbygninger. Bebyggelsen tænkes opført i 2 – 5 etager og omfatter i alt 4.283 m2. Det er aftalt med bygherre, at byggeriet opføres som lavenergibyggeri i henhold til gældende bygningsreglement. Dette er fastsat i lokalplanforslagets § 11 – se bilag 1. Derfor foreslås kommentaren til § 11 rettet i overensstemmelse hermed – se neden for om ændringer af lokalplanen. Bebyggelsesprocenten bliver 180. Parkeringsdækningen følger kommuneplan 2011 og fastsættes til en plads pr. 100 m2 etageareal. Projektet vurderes at kunne bidrage til en modernisering og styrkelse af Vanløse Bymidte, som bydelens centrum tæt på stationen.

Som led i borgerdialogen blev der afholdt borgermøde i form af et cafémøde den 30. november 2011. I samme møde blev også lokalplanforslag for ”Indertoften II” ved Jernbane Allé og Indertoften præsenteret og drøftet. På mødet blev især parkerings- og tilkørselsforhold, afstand til nabobebyggelse, bæredygtighed, tryghed og afstand til nabobebyggelser drøftet. Endvidere blev der stillet spørgsmål til udformning og anvendelse af bebyggelsens forplads. Referat og evaluering af mødet vedlægges som bilag 2.     

Modtagne henvendelser i den offentlige høringsperiode

I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget 10 henvendelser, heraf 3 fra offentlige myndigheder. De modtagne henvendelser fremlægges i borgmesterens forkontor som bilag A. Som bilag 4 vedlægges liste over henvendelserne. I vedlagte bilag 5 refereres henvendelserne og sammenfattes i temaerne A-C med forvaltningens bemærkninger.

Lokaludvalg

Bemærkningerne fra Vanløse Lokaludvalg fremgår af bilag 5, henvendelse nr. 1. Lokaludvalget er fortsat positiv og mener at projektet ligger i forlængelse af bydelsplanen. Lokaludvalget stiller spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at både ind- og udkørsel skal ske fra Vanløse Allé, ligesom lokaludvalget henleder opmærksomheden på evt. behov for etablering af lysregulering i forbindelse med indkørsel til det nye center Galleri A fra Apollovej.

De væsentligste synspunkter i de øvrige modtagne henvendelser vedrører:

  • Ind- og udkørsel til byggeriet bør ændres til at ske fra Apollovej og ikke Vanløse Allé, som det anvises i planen (1, 8 og 9)
  • Der bør etableres flere parkeringspladser/anlæg i Vanløse Bymidte ( 1, 6 og 8)
  • Det er et flot projekt, som vil tilføre Vanløse bymidte arkitektonisk fornyelse og tiltrække byliv (1, 5 og 6)
  • Byggeriet er for højt og dominerende. Det passer ikke ind i Vanløse og vil medføre gener for naboerne (4, 7, 8, 9 og 10)
  • Forslag til forbedringer af de trafikale forhold i Vanløse (6, 7 og 8)
  • Der bør fokuseres mere på grønt byggeri. Bygherrer skal pålægges at udføre grønne tiltag (6 og 7)

Forvaltningens bemærkninger til de modtagne henvendelser

Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at der etableres så få overkørsler til Apollovej som muligt. Der vil som følge af omlægning af busserne komme til at køre busser på Apollovej. Der er i øjeblikket ingen busruter, men i fremtiden vil der køre 16 / 18 busser i timen i hver retning. Busændringerne forventes implementeret i 2013.

Derfor vurderes det, at være mest hensigtsmæssigt, at ud- og indkørsel til byggeriet sker via Vanløse Allé. Byggeriet ventes at medføre biltrafik i størrelsesordenen 100 -200 enkeltture pr. døgn. Det vil sige en begrænset trafikmængde.

Der etableres godt 40 parkeringspladser i parkeringsanlæg i forbindelse med dette byggeri og yderligere godt 600 pladser i forbindelse med andre kommende byggerier (Galleri A og Indertoften II) i nærområdet.

Bebyggelsen er tilpasset grunden, bl.a. er bygningens højder afpasset med henblik på at undgå gener i forhold til eksisterende bebyggelse. Arkitektonisk er byggeriet udtryk for udvikling og modernisering af Vanløse Bymidte.

I forbindelse med projektet ”ByNet18”, som vil forbedre busbetjeningen i Vanløse, vil der også ske en omlægning af veje og kryds i området. Forslag til trafikale tiltag og ændringer vil indgå i overvejelserne i forbindelse med denne trafikplanlægning i Vanløse bymidte.

Der stilles krav om, at bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri, at tage udføres som grønne tage eller udnyttes til solcelleanlæg eller lignende og at regnvand håndteres på egen grund.  

Opdateringer af lokalplanen

Lokalplanforslaget bestemmer, at byggeriet skal udføres som lavenergibyggeri. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at kommentaren til § 11 om lavenergibyggeri opdateres, så den er i overensstemmelse med Kommuneplan 2011.

Derfor foreslås det, at kommentaren til § 11 rettes sådan at det frem til 2015 kan tillades at anvende lavenergiklasse 2015 i stedet for laveste energiklasse (lavenergiklasse 2020). Lokalplanen åbner mulighed for en bred vifte af anvendelser svarende til kommuneplanens rammer, herunder støjfølsomme anvendelser som f.eks. grundskole. Det vil i dag ikke være muligt at indrette sådan anvendelse på grund af det høje støjniveau på Vanløse Allé og Apollovej. På sigt kan det imidlertid ikke udelukkes, at støjen reduceres til et niveau, der gør støjfølsom anvendelse mulig. Det foreslås derfor, at lokalplanen uddybes, og at redegørelsen suppleres med oplysninger om miljøstyrelsens vejledende grænser fra trafikstøj. Der er desuden siden lokalplanforslaget vedtagelse udarbejdet ny standardtekst til lokalplaners redegørelsesafsnit Tilladelser efter anden lovgivning, Jord- og grundvandsforurening. Teksten indarbejdes i lokalplanen.

 

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser om lokalplanprocessen sættes der kildeangivelser på alle illustrationer.

 

De fulde tilføjede tekster fremgår af bilag 5.

Økonomi

Lokalplanen medfører ikke i sig selv udgifter for kommunen. Det forventes, at kommunen får en indtægt som følge af at der indrettes op til ca. 50 nye arbejdspladser i området.

Grundejeren har ikke anmodet om en udbygningsaftale.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget planen, bekendtgør forvaltningen den i henhold til reglerne i planloven.

         
     Hjalte Aaberg                                                                /Simon Kjær Hansen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

  1. at lokalplan ”Hjørnestenen” vedtages endeligt med de ændringer/rettelser i planens Redegørelse og § 10 og § 11, som er foreslået i afsnittet Løsning.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 26. marts 2012

Indstillingen blev anbefalet.


 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planlægningsmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. april 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 26. april 2012

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.