9. Endelig vedtagelse af lokalplan ”Kvarteret ved Bella Center sydøst”, Amager Vest (2016-0062351)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan ”Kvarteret ved Bella Center sydøst”. Lokalplanen muliggør en fortsat udbygning af boligkvarteret omkring Bella Centerets arealer, der i dag bruges til parkering og oplag for Bella Center.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

  1. at lokalplan ”Kvarteret ved Bella Center sydøst” med enkelte ændringer, der fremgår af løsningsafsnittet godkendes.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Bella Center ønsker at skabe et nyt bykvarter med boliger og serviceerhverv samt videreudvikle konferencefaciliteterne. Bella Center har derfor udarbejdet en masterplan, der fungerer som den overordnede vision for udvikling af ejendommen og som ønskes gennemført i etaper. Lokalplan nr. 508 ”Kvarteret ved Bella Center”, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2014, er 1. etape, og muliggør byudviklingen af 3 ud af 7 underområder af Bella Centers masterplan. Bella Center ønsker nu at gennemføre 2. etape og byudvikle det sydøstlige underområde af masterplanen.

Lokalplanforslaget blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 10. december 2015 og har været i høring fra 22. december 2015 til 16. februar 2016. Forvaltningen har modtaget 17 henvendelser, hvoraf den ene alene indeholder 108 underskrifter. Høringen har givet anledning til enkelte ændringsforslag, som fremgår af løsningsafsnittet.  

Løsning

Lokalplanen vil muliggøre omdannelse af arealerne til en del af et nyt bykvarter. I alt gives der mulighed for 58.000 m² etageareal fortrinsvist til helårsboliger, hvilket svarer til ca. 600 familieboliger. Mindst 11.600 m² etageareal skal opføres som almene boliger. Bebyggelsen bliver høj og tæt som et nyt brokvarter i 4 til 6 etager og punktvist op til ca. 11 etager.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark.

Borgermøde

Amager Vest Lokaludvalg afholdte den 26. januar 2016 et borgermøde, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen var repræsenteret. Der deltog ca. 60 borgere. Der var især bekymring over for bygningshøjderne og særligt hjørnebebyggelsen ved C.F. Møllers Allé/Ørestad Boulevard, samt om der blev etableret tilstrækkelig med parkering i området. Da synspunkterne også er kommet til udtryk i høringen kommenterer forvaltningen nedenfor. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag 6.

Høring

De 17 modtagne henvendelser i høringsperioden fra den 22. december 2015 til den 16. februar 2016 vedlægges som bilag 3. I bilag 4 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Borgernes og interessenternes hovedsynspunkter i henvendelserne er anført nedenfor sammen med forvaltningens bemærkninger. 

Bemærkninger fra Amager Vest Lokaludvalg – bilag 3, henvendelse nr. 11:

Lokaludvalget kvitterer for, at der er blevet lyttet til lokaludvalget i den interne høring. Der opfordres til dialog mellem forvaltningen og Ørestad Vandlaug om vandafledningen. På borgermødet kom det frem, at der mangler skole- og institutionspladser i området, hvilket lokaludvalget kan bekræfte og håber, at der kan findes en løsning herpå. Dernæst er der opmærksomhed på Teknik- og Miljøforvaltningens tilsagn på borgermødet om, at der vil blive etableret parkeringspladser i takt med behovet.

Forvaltningens bemærkninger
Bella Center forhandler pt. om optagelse som medlem af Vandlauget på frivillig basis. Med hensyn til skoler er kommunen generelt opmærksom på de byområder, der har et behov Der er med Lokalplan nr. 508 ”Kvarteret ved Bella Center” planlagt for institutionspladser, og forvaltningen er opmærksom på at planlægge for nye institutioner, hvor behovet opstår. Parkeringsdækningen i området er et vigtigt emne for borgere i området og skal løses på bedst mulige måde. Forvaltningen vil derfor kræve parkeringshuse etableret når der er givet byggetilladelse til det antal boliger, der udløser behovet for parkering i området.

Bemærkninger fra Metroselskabet – bilag 3, henvendelse nr. 17
Metroselskabet påpeger behov for en rettelse af, hvor tæt på metroen der må graves af en bestemt dybde.  Metroselskabet ønsker afstanden fra nærmeste spormidte ændres fra 60 meter til 30 meter.

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen foreslår, at teksten om Metro i redegørelsesdelens afsnit ’Andre tilladelser i henhold til anden lovgivning’ ændres som følge af høringssvaret, jf. bilag 4.,

Bemærkninger fra Vandlauget i Ørestad – bilag 3, henvendelse nr. 4
Vandlauget er som udgangspunkt positivt stemt over for, at Bella Centret kan aflede vand til Ørestads kanaler, såfremt ejerne af området bidrager til drift og vedligehold på lige fod med de øvrige ejere i Ørestad. Vandlauget i Ørestad ønsker, at teksten på side 18 om Afvanding i redegørelsesdelens afsnit ’Andre tilladelser i henhold til anden lovgivning’ ændres, så den på lige fod med tegningen forklarer, at regnvand ledes til kanalen under metro. Kanalen driftes af Vandlauget. 

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen foreslår, at teksten på side 18 om Afvanding i redegørelsesdelens afsnit ’Andre tilladelser i henhold til anden lovgivning’ ændres, så det fremgår, at der afledes vand til både Vandlauget og Vestamager Pumpedigelaugs kanaler. Idet lokalplanen ikke fastlægger ejerskab i forhold til medlemskab af vand- og digelaug eller lignende, finder forvaltningen ikke, at det nødvendigt at tydeliggøre det yderligere udover det, som tegningen allerede viser. Bella Center forhandler pt. om optagelse som medlem af Vandlauget på frivillig basis. Kommunen har ikke hjemmel til at kræve optagelse af grundejere.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser:

  1. De fleste af høringssvarene, herunder underskriftindsamlingen, omhandler en høj bygning på 34 m i det sydøstlige hjørne af området, der af mange menes at ville påvirke omgivelserne negativt på grund af skyggevirkninger, risiko for vindturbulens og blokering af udsigten fra eksisterende boliger i specielt boligbebyggelsen VM-Bjerget.
  2. Der er et enkelt høringssvar, der vedrører cykelparkering og hvorfor p-husene kun er til biler og ikke også inkluderer cykler.
  3. Flere udtrykker bekymring for støjgener.

Forvaltningens bemærkninger:

  1. Vindstudierne viser meget vind mellem M-huset og VM-Bjerget samt på den anden side af Ørestads Boulevard. Den kommende bebyggelse på den modsatte grund er ikke vist, men forvaltningen skønner, at vindpåvirkningen med de kommende bebyggelser på begge sider af C.F. Møller Allé ikke vil blive hverken reduceret eller forstærket. Det fremgår af de supplerende skyggediagrammer (bilag 5), der tager udgangspunkt i en bygningshøjde på 32 meter (ønsket højde i kommende projekt), at det er få lejligheder, der berøres af en øget skyggepåvirkning. Der bliver tale om skyggekast på et væsentligt mindre antal eksisterende boliger, som vil ske i korte tidsrum om aftenen og i et fåtal af årets måneder. På grund af denne begrænsede skyggevirkning for naboer og genboer, vurderer forvaltningen ikke, at det er nødvendigt at reducere højden på byggeriet. VM-bjerget, VM-husene og det kommende Ø-huset er alle markante og store bygninger, der er og bliver placeret omkring krydset Ørestads Boulevard og C.F.Møllers Allé. I mødet med disse bygninger i stor skala, en bred boulevard og en togbro indgår Bella Kvarterets hjørnegrund på lige fod som en bebyggelse i tilsvarende højde.
  2. Cykelparkeringen skal i henhold til lokalplanen anlægges i tilknytning til boligerne, hvorfor parkeringshusene ikke er i spil i forbindelse med cykelparkering. Der er herudover bestemmelser, der skal sikre, at cykelparkeringen ikke optager for meget areal og placeres i kælder i tilknytning til boligerne.
  3. Bygningshøjder modsatte side af Ørestads Boulevard påvirker ikke direkte den støj, der vil opleves af beboere i VM-Bjerget, idet afstanden mellem bygningerne på tværs af boulevarden er for stor. Beboerne vil derfor kun opfatte den direkte støj fra køretøjer på Ørestads Boulevard og fra metroen.

Forslag til ændringer

Der foreslås – som ovenfor beskrevet - enkelte ændringer til redegørelsesdelens afsnit ’Metro’ og ’Afvanding’ på side 18 under hovedoverskriften ’Andre tilladelser i henhold til anden lovgivning’, udløst af Metroselskabets og Vandlaugets høringssvar.  

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

Pernille Andersen

                                                      /Jakob Møller Nielsen

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende lokalplan ”Kvarteret ved Bella Center sydøst” med enkelte ændringer, der fremgår af løsningsafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2016

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF1) om tilføjelse at et supplerende at-punkt:
”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke godkendt med to stemmer mod seks. Ingen medlemmer undlod at stemme.
For stemte: C og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi mener, at parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig”.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller til at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. juni 2016:

”Vi mener, at parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig”.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2016

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

 

”Vi mener, at parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig”.