21. Endelig vedtagelse af Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 (2018-0102769)

Borgerrepræsentationen skal efter endt høring tage stilling til endelig vedtagelse af Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023. Handlingsplanen er udarbejdet i henhold til støjbekendtgørelsen, som er den nationale implementering af EU’s støjdirektiv.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

 1. at Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 (bilag 2) vedtages endeligt.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. marts 2018 at sende udkast til Handlingsplan for Vejstøj i otte ugers offentlig høring fra den 23. marts 2018 til den 18. maj 2018. Høringen har resulteret i 27 høringssvar, som er sammenfattet i en hvidbog (bilag 3). Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i planlagte indsatser i Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023.

Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til den endelige Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023.

Løsning

Københavns Kommune har siden 2008 udarbejdet lovpligtige handlingsplaner og igangsat indsatser for at reducere støj fra vejtrafik. I 2015 blev der i forbindelse med Fællesskab København vedtaget et mål om at halvere antallet af stærkt støjbelastede boliger i 2025, svarende til en reduktion på i alt 17.500 boliger. En støjkortlægning fra 2017 viser en væsentlig reduktion i antallet af stærkt støjbelastede boliger (over 68 dB) fra 35.000 boliger i 2012 til 22.800 boliger. Det betyder, at København er godt på vej til at indfri målet i Fællesskab København om at halvere antallet af stærkt støjbelastede boliger i 2025.

Antallet af stærkt støjbelastede boliger i København er reduceret med i alt 12.200 boliger, hvilket svarer til en reduktion på 35 % i perioden 2012-2017. Antallet af stærkt støjbelastede boliger udgør ved udgangen af 2017 i alt 22.800. I Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 er det målet at reducere antallet af stærkt støjbelastede boliger med yderligere 7.400 boliger. Ved fuld implementering af handlingsplanen vil målet i Fællesskab København om at halvere antallet af stærkt støjbelastede boliger fra 35.000 i 2012 til 17.500 i 2025 være nået før tid. Kommuneplan 2015 åbner dog op for, at der i særlige tilfælde kan etableres støjfølsom anvendelse, eksempelvis boliger og undervisningslokaler, hvor trafikstøjen er op til 73 dB. Grænserne for indendørs og udendørs støj skal dog fortsat kunne overholdes. I handlingsplanen indgår tre temaer med syv indsatsområder.

Indsatserne er en fortsættelse af tidligere indsatser og omfatter:

 • Støjreducerende belægning: Udlægning af ca. 20 km støjreducerende asfalt pr. år, samt gennemførelse af forsøg med nye typer belægning på veje, der indgår i kommunens skybrudsprojekter.
 • Støjsvage dæk: Kommunale køretøjer skal leve op til EU´s fremtidige grænseværdi for 72 dB.
 • Hastighedsnedsættelse: Hastigheden nedsættes på 10 delvejstrækninger, hvor hastigheden er højere end 50 km/t.
 • Lokalplanlægning: Analyse af eksisterende lokalplaner med henblik på at indsamle viden om stærkt støjbelastede og ikke støjbelastede udendørs opholdsområder.
 • Støjreduktion i byfornyelsesområder: Støjisolation af 3.700 støjbelastede boliger.
 • Innovative vinduesløsninger: Udbredelse af gode løsninger.
 • Vedligehold af skoler og daginstitutioner: Støjisolering af skoler og daginstitutioner med planlagt vedligehold.

Høring

Der er modtaget 27 høringssvar fra lokaludvalg, Metroselskabet, Københavns Politi, Frederiksberg og Herlev kommuner samt borgere (bilag 4 og 5). Høringssvarene er sammenfattet i en hvidbog med forvaltningens bemærkninger (bilag 3). Nedenstående er en opsamling af synspunkter, som er fremkommet i forbindelse med høringen.

 1. Hastighedsnedsættelse: I 14 høringssvar er der ønsker til hastighedsregulering på veje. Der er fokus på strækninger ved større veje i forhold til, at skiltet hastighed på 60 km/t sættes ned til 50 km/t. Et lokaludvalg ønsker, at der skiltes med 30 km/t for at reducere antallet af støjbelastede boliger.
 2. Støjreducerende belægninger: 12 høringssvar vedrører ønsker om støjreducerende belægning på konkrete vejstrækninger, fx Jyllingevej, Ring 2 og Amagerbrogade. Fire af disse høringssvar har forslag om udlægning af støjreducerende vejbelægning i forbindelse med klimatilpasning.
 3. Støjregulering og lovgivning: 10 høringssvar vedrører forslag om lovændringer med fokus på regulering af støjende køretøjer. Der er forslag som fremme af el-, brint- og/eller gasmotorer samt regulering af tunge og støjende køretøjer gennem etablering af miljøzoner med fokus på støj. Derudover er der ønsker om opsætning af støjskærme, omlægning af trafik, kommunale tilskud til støjsvage dæk, udendørs støj og stilleområder, støj ved eksisterende boliger og vinduer, helbredsrisiko og værdiforringelse af boliger, ønske om borgerinddragelse og regulering af støjende adfærd udendørs.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i Handlingsplan for Vejstøj. Handlingsplan for Vejstøj indgår som en del af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelsessag om retningslinjer for støjpolitik for Københavns Kommune, der behandles på samme møde som denne indstilling.

Flere af høringssvarene er i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets prioriteringer på området.

 1. Hastighedsnedsættelse: I støjhandlingsplanen er der fokus på at nedsætte hastigheden på vejstrækninger med mange boliger, og hvor hastigheden er over 50 km/t. Kommunen arbejder eksempelvis på at udvide hastighedsnedsættelser til områder, der i dag har lavere hastighedsgrænser end 50 km/t. I høringssvarene er der ønsker om hastighedsnedsættelser ved Gammel Køge Landevej og Folehaven. Disse veje er en del af det overordnede vejnet, hvor det i den kommende planperiode er prioriteret at fastholde 60 km/t, da andre veje har en højere prioritet. Forvaltningen arbejder samtidig på at indstille trafiksignaler, så der kan etableres grønne bølger, der øger fremkommelighed og sænker støj fra køretøjers accelerationer m.m.
 2. Støjreducerende belægninger: Vejstrækninger, hvor trafikken pr. døgn er større end 2.000 køretøjer, og hvor hastigheden er større end 40 km/t, forsynes med støjreducerende asfalt inden for de midler, der er til rådighed. Vejvedligeholdelsesarbejderne er koordineret med omkringliggende større anlægsprojekter, herunder klimatilpasningsprojekter. Drænasfalt anvendes ikke som slidlag p.t. men indgår i handlingsplanen som et udviklingsprojekt med henblik på at indhente viden og erfaring i forhold til støjreduktion og klimatilpasning.
 3. Støjregulering og lovgivning: Teknik- og Miljøforvaltningen regulerer støj fra vejtrafikken med udgangspunkt i en helhedstænkning, hvor byens sammenhængskraft sikres ved et højt serviceniveau i den kollektive trafik, gode forhold for cyklister og gående. Den bil- og varetrafik, der stadig er nødvendig, skal i videst muligt omfang foregå i de mest miljøvenlige køretøjer, ligesom den skal optimeres bl.a. gennem parkeringsrestriktioner, signalstyring og hastighedsgrænser. Tiltag som tilsammen forventes at medvirke til at reducere antallet af køretøjer og dermed støjbidraget fra den samlede vejtrafik i København. Den tunge trafik reguleres gennem de krav, der stilles i miljøzonen fra 2010. Hvis den eksisterende miljøzone skal omfatte støj, vil der være behov for at ændre Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, da der ikke er handlepligt i forhold til planen og dens indsatser. Det betyder, at kommunen har pligt til at udarbejde en handlingsplan, men ikke til at finansiere og igangsætte indsatserne. Igangsætning af indsatser, der ikke er omfattet af eksisterende budgetramme, vil derfor ske ved prioritering i bl.a. de årlige budgetforhandlinger eller ved ansøgning til fonde, igangværende projekter mv.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget Handlingsplan for Vejstøj, offentliggøres handlingsplan og hvidbog på Københavns Kommunes hjemmeside, hvorefter Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter arbejdet med handlingsplanen.

 

Pernille Andersen                Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 (bilag 2) vedtages endeligt.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 18. juni 2018

Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”At forvaltningen vender tilbage med en opdateret handlingsplan, der bruger nedsættelse af benzin- og dieseltrafik som hovedredskabet til at nedbringe vejstøj”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke vedtaget med fem stemmer mod fem. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, F, Ø og Å.
Imod stemte: A, C og I.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):
”At delen om hastighedsnedsættelse tages ud af handlingsplanen.”

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke vedtaget med to stemmer mod otte. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og I.
Imod stemte: A, B, F, Ø og Å.

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med otte stemmer mod nul. To medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og Å.
Imod stemte: -
Undlod at stemme: C og I.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi ønsker at reducere støjen i København, herunder også trafikken støjen. Vi støtter derfor forslagene om bl.a. støjsvag asfalt og støjsvage dæk, men kan ikke støtte hastighedsnedsættelser.”

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. august 2018

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. juni 2018:

 

”Vi ønsker at reducere støjen i København, herunder også trafikstøjen. Vi støtter derfor forslagene om bl.a. støjsvag asfalt og støjsvage dæk, men kan ikke støtte hastighedsnedsættelser.”

 

Venstre tilsluttede sig protokolbemærkningen på mødet.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 23. august 2018

Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet genfremsatte deres ændringsforslag fra udvalgsbehandlingen (ÆF1), som Socialdemokratiet tilsluttede sig:

”At forvaltningen vender tilbage med en opdateret handlingsplan, der bruger nedsættelse af benzin og dieseltrafik som hovedredskabet til at nedbringe vejstøj

 

Det af Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med 42 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte V, C og I.

 

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Vi ønsker at reducere støjen i København, herunder også trafikstøjen. Vi støtter derfor forslagene om bl.a. støjsvag asfalt og støjsvage dæk, men kan ikke støtte hastighedsnedsættelser.”