52. Medlemsforslag om undersøgelse af Airbnbs og andre lignende udlejningsportalers betydning for boligmarkedet i København (2016-0247809)

Sagsfremstilling

Det foreslås,

  1. at Økonomiforvaltningen udarbejder en analyse af boligpris- og huslejeudviklingen i København fra 2009-2016 samt af Airbnb og lignende udlejningsportalers indflydelse på udviklingen, herunder en opgørelse over udviklingen i antallet af overnatninger samt antallet af lejligheder, der bliver formidlet/udlejet via Airbnb og lignende udlejningsportaler,
  2. at Økonomiforvaltningen udarbejder en analyse af Airbnb og lignende udlejningsportalers betydning for boligmanglen og den store efterspørgsel på boliger i København,
  3. at analyserne, jf. 1. at og 2. at, fremlægges til politisk behandling, når de er udarbejdet.

(Stillet af Socialistisk Folkeparti)

 

MOTIVERING

Statistikkerne viser, at boligpriserne og huslejeniveauet er steget markant i København siden finanskrisen. Det er med til at fortrænge udsatte, ledige, lavtlønnede og københavnere med almindelige indkomster fra byen. Oftest forklares prisstigningerne i byen med befolkningstilvæksten, og med at flere og flere ønsker at bo i København. De seneste tal viser dog, at flere flytter fra end til Københavns Kommune, ligesom befolkningstilvæksten primært skyldes, at der fødes flere børn og kommer flere udlændinge - fx flygtninge og udenlandske arbejdstagere - til byen.

Spørgsmålet er derfor, om de markante husleje- og prisstigninger kan skyldes andre forhold, som fx tiltagende udlejning til turister via udlejningsportaler som Airbnb, som det har været dokumenteret tilfældet i Berlin og Barcelona. Disse byer har på den baggrund har lavet en række tiltag, der begrænser denne form for udlejning.

Derfor foreslår SF, at vi pålægger Økonomiforvaltningen at undersøge, om Airbnb og andre lignende udlejningsportaler har betydning for manglen på boliger i København og dermed de stigende priser. Økonomiforvaltningen bedes i sine analyser foretage en vurdering af, hvorvidt Berlins bystyres (og evt. andre storbyers) analyse af Airbnb kan overføres og bruges på forholdene i København.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. juni 2016

 

Enhedslisten og Socialdemokraterne fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om, at hele indstillingen erstattes af følgende:

 

”Teknik- og Miljøforvaltningen bedes om at udarbejde et budgetønske til forhandlingerne om Budget 2017, som sikrer en styrkelse af kontrolarbejdet med at Boligreguleringsloven efterleves”

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) om tilføjelse af et nyt 4. at-punkt:

 

”At analysen ligeledes indeholder analyser af Airbnb og lignende udlejningsportalers indvirkning på turismen i København, herunder om det større udbud af overnatningsmuligheder i København har en positiv indvirkning på byens muligheder for at tage imod turister.”

 

 

Det af Enhedslisten og Socialdemokraterne fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med 24 stemmer imod 23. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A og Ø.

Imod stemte: B, C, F, I, O og V.

 

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 36 stemmer imod 11.

 

For stemte: B og F.

Imod stemte: A, C, I, O, V og Ø.

 

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Radikale Venstre hilser den store vækst i deleøkonomi velkommen, så længe det foregår under ordnede forhold, hvor der betales skat og alle regler overholdes. Vi vil gerne støtte denne og andre analyser af, hvordan deleøkonomien udfolder sig i København og hvilke rammer vi kan stille op for at sikre, at alle regler overholdes. Vi mener dog ikke, at det er fair at bestille analyser, som udelukkende behandler negative aspekter af deleøkonomien, og vi ser derfor gerne, at analysen udvides til også at omhandle den positive indvirkning på turismen i København.”

 

 

Liberal afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Undersøgelsen er i sig selv irrelevant, da det ikke er en kommunal opgave at regulere privates brug af deres egen bolig.”