23. Fremtidig metrobetjening i Nordhavn (2016-0080746)

Der skal tages stilling til den fremtidige metrobetjening i Nordhavn.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Linjeføringen Lille Spørgsmålstegn, med i alt 4 ekstra stationer, godkendes som grundlag for det videre administrative arbejde med metroudbygning i Nordhavn,
  2. at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at påbegynde forberedelse af en første etape af den videre metroudbygning med to stationer med ibrugtagning i 2030.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

I ”Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavn samt udbygning af Nordhavn” mellem staten og Københavns Kommune blev parterne i 2014 enige om at søge gennemført en beslutning om yderligere et antal metro­stationer i Nordhavn i takt med byudviklingen finansieret af By og Havn.

I strukturplanen for Nordhavn fra 2010 er den fremtidige metro angivet som et stort loop med 5 stationer. Det store loop forudsætter anlæg af en station på en kommende opfyldning nord for den eksisterende Nordhavn. En opfyldning, der i dag ikke er lovgrundlag til at foretage.

Københavns Kommune, By & Havn og Metroselskabet har foretaget en screening af mulige udbygninger af metro i Nordhavn. Resultatet findes i bilag 2 ”Nordhavn II - Screening af Metroudbygning efter Etape 1”.

Løsning

Byudviklingen af Nordhavn forventes at ske i tre etaper. En tilsvarende etape­opdeling af den resterende metroudbygning giver mulighed for at tilpasse udbygningen til den aktuelle udvikling i Nordhavn.

  • Første fase på indre Nordhavn, primært med Århusgadekvarteret, er under opførelse, og den første strækning af metrolinjen med to metrostationer, Nordhavn og Orientkaj, er under anlæg og forventes åbnet i 2019.

  • Der skal i 2016 udarbejdes konkurrenceprogram for anden fase af byudviklingen i Nordhavn (Levantkaj).

  • Sidste fase af udbygningen har en længere tidshorisont og vil kræve ny statslig og kommunal planlægning.

I screeningen af mulige metroudbygninger er 9 alternative linjeføringer undersøgt. Løsningerne skitseres kort i bilag 1.

Løsningerne tager udgangspunkt i to forskellige overordnede linjeføringsmuligheder med en højbane:

  • Linjeføringer, som løber centralt gennem Nordhavn (benævnes Kort og Lang I-løsning).
  • Linjeføringer, som dækker bredt på Nordhavn (benævnes henholdsvis Lille og Stort Spørgsmålstegn, Lille og Stort Loop, samt Y-løsning).

Anlæg af Lang I-løsning, Stort Spørgsmålstegn og Stort Loop kræver opfyldning nord for Nordhavn. En sådan opfyldning kræver ændret lovgrundlag.

Linjeføringerne centralt gennem Nordhavn medfører det laveste rest­finan­sieringsbehov. Den centrale linjeføring betyder imidlertid, at yderkanterne af holmene ikke er betjent af metroen. Der er for eksempel mindst 900 meter fra krydstogs­terminalen til en station. Forvaltningen vurderer, at løsningen i ringe grad lever op til ambitionen om en god og højklasset kollektiv dækning i Nordhavn.

Linjeføringer, der dækker Nordhavn bredere, giver generelt de fleste passag­erer i metrosystemet, og de giver de største områder med stationsnærhed, men de har også de højeste restfinansieringsbehov. Loop-løsningen fra strukturplanen er ifølge screeningen den klart dyreste løsning med det største restfinansieringsbehov. På trods af det vil det Store Loop betyde en mindre passagerstigning i metrosystemet end det Lille Spørgsmålstegn, der af alle løsninger giver flest passagerer. Det lavere passagertal skyldes, at metrobetjeningen ved en loop-løsning medfører, at der er dobbelt så lang tid mellem to metrotog i samme retning. Den ringere service medfører lavere passagertal, og dermed færre billetindtægter. Dertil er loop-løsningerne dyrere at anlægge. 

I screeningen anbefales det, at der arbejdes videre med løsningen Lille Spørgsmålstegn (højbane). Økonomiforvaltningen er enig i anbefalingen, da denne linjeføring dækker Nordhavn bredt og kan etableres inden for de nuværende arealer. Samtidig anbefaler Økonomiforvaltningen, at anlægget deles i to etaper med 2+2 stationer, der tages i brug i henholdsvis 2030 og i 2045, så metroudbygningen er tilpasset behovene i forbindelse med byudviklingen af Nordhavn.

Restfinansieringsbehovet for Lille Spørgsmålstegn er i screeningen beregnet til i alt 1,9 mia. kr. (p/l 2016), jf. tabel 1. Heraf udgør den første etape med to stationer 0,6 mia. kr., og den anden etape 1,3 mia. kr. Beløbene er inkl. 50 procent korrektionstillæg. Den store forskel i pris for de to etaper skyldes, at de to første stationer vil bidrage med markant flere passagerer til metrosystemet end de to sidste (hhv. 8,1 mio. og 1,7 mio. om året). Dermed er passagerindtægterne markant højere for den første etape, hvilket medfører et lavere restfinansieringsbehov.       

Hvis Lille Spørgsmålstegn bliver grundlag for det videre arbejde med metroudbygning i Nordhavn indebærer det, at der i Økonomiforvaltningen og Metroselskabet ikke arbejdes videre med loop-løsninger, der blandt andet indgår i strukturplanen fra 2010.

Tabel 1: Passagervækst i metrosystemet og restfinansieringsbehov ved anlæg af Lille Spørgsmålstegn i to etaper med ibrugtagning i hhv. 2030 og 2045

 

Antal

stationer

Ibrugtages

Passagervækst

mio./år i hele

metrosystemet

Restfinansiering

mia. kr.Inkl. 50%

korrektionstillæg

Etape 1 (Syd om Skudehavnen)

2

2030

8,1

0,6

 

Etape 2

2

2045

1,7

1,3

 

I alt

4

2045

9,8

1,9

 

Anm.: Metroens drift giver overskud (billetindtægter minus driftsudgifter). Restfinansieringen er det beløb som skal finansieres for at anlægge metroen, når netto-driftsoverskuddet i 50 år er modregnet anlægsudgiften.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

I Principaftalen om metro til Ny Ellebjerg samt udbygning af Nordhavn fremgår bl.a., at finansieringen af yderligere metro i Nordhavn, i takt med at byudviklingen kræver dette, opnås ved bidrag fra By & Havn og fra fremtidige passagerindtægter. I Principaftalen fremgår det, at der i By & Havns langtidsbudget er reserveret 1,5 mia. kr. (p/l 2014) til mere metro i Nordhavn. Dette tal vedrører imidlertid metrobetjening af en fuldt udbygget Nordhavn inklusive en yderligere holm/Ø15, der ikke aktuelt er lovhjemmel til at etablere. By & Havn har derfor i selskabets langtidsbudget aktuelt afsat 1 mia. kr. (p/l 2014) til mere metro i Nordhavn, hvilket tillige fremgår af indstillingen om Principaftalen (2014-0092333), godkendt af Borgerrepræsentationen den 18. juni 2014.

Som det fremgår af tabel 1vil de to første stationer kunne anlægges med ibrugtagning i 2030 for 0,6 mia. kr. De næste to stationer med ibrugtagning i 2045 vurderes at kunne anlægges for yderligere 1,3 mia. kr. – i alt 1,9 mia. kr. (p/l 2016). Disse beløb er inklusiv 50 procent korrektionstillæg.

Første etape af videreudbygningen med to stationer efter Orientkaj til Krydstogtskaj vil således være dækket af den finansiering, der er afsat i By & Havns langtidsbudget. Men der mangler finansiering på 0,9 mia. kr. (p/l 2016), når de sidste to stationer efter Krydstogtskaj skal anlægges.

Den manglende finansiering skal tilvejebringes af enten Metroselskabet, By & Havn eller af Københavns Kommune.

Et forbedret passagergrundlag i metroen, på det tidspunkt hvor der skal træffes beslutning om de to sidste metrostationer, kan bidrage til finansieringen.

Herudover vil en stor del af risiciene i byudviklingen i Ydre Nordhavn være afdækket, når der skal træffes beslutning om sidste etape af metroen i Nordhavn. Den tidsmæssige udskydelse af By & Havns betaling af bidrag til mere metro til Nordhavn, i forhold til det ved indgåelsen af Principaftalen forudsatte, kan bidrage yderligere til finansieringen.

Videre proces

Økonomiforvaltningen meddeler Metroselskabet, at der ikke skal arbejdes videre med det Store Loop fra strukturplanen, men derimod med det Lille Spørgsmålstegn.

I samarbejde med By og Havn og Metroselskabet påbegyndes forberedelse af etablering af første etape Syd om Skudehavnen med ibrugtagning i 2030. Der skal blandt andet gennemføres VVM. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vil blive forelagt indstillinger herom, forventeligt i 2019-2020.

Diverse

Mikkel Hemmingsen                                   / Søren Tegen Pedersen                              

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Linjeføringen Lille Spørgsmålstegn, med i alt 4 ekstra stationer, godkendes som grundlag for det videre administrative arbejde med metroudbygning i Nordhavn,
  2. at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at påbegynde forberedelse af en første etape af den videre metroudbygning med to stationer med ibrugtagning i 2030.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. juni 2016

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.