35. Medlemsforslag om pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet (2018-0087069)

Sagsfremstilling

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen og øvrige relevante forvaltninger at udarbejde et forslag om mulighederne for et pilotforsøg med tilbud om test af euforiserende stoffer i nattelivet til politisk drøftelse. Stoftest kan eksempelvis ske i form af mobile laboratorier. Forslaget skal færdiggøres tids nok til, at pilotforsøget kan finansieres i Budget 2019.
  2. at Borgerrepræsentationen pålægger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at skabe et vidensgrundlag, som er relevant for Københavns Kommune, om hvordan test af stoffer vil kunne forhindre dødsfald og hjælpe personer ud af et evt. misbrug af stoffer, herunder inddrage allerede eksisterende danske og udenlandske erfaringer.

(Stillet af Radikale Venstre og Liberal Alliance)

Motivering

I 2016 advarede EU’s monitoreringscenter for stoffer og stofmisbrug mod, at stoffet MDMA var på vej tilbage på narkomarkedet igen blandt unge i nattelivets mainstreammiljøer som barer og private fester. Desværre blev der ikke handlet tilstrækkeligt på denne advarsel, og tragisk har vi i løbet af februar 2018 i Danmark og Region Hovedstaden set en række dødsfald relateret til indtagelse af blandinger af stoffet MDMA.

Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2012 ligger renheden af MDMA pulver og krystaller i Danmark mellem 15 og 90 procent med et gennemsnit på 75 procent. Den svingende renhed betyder, at det kan være svært at vide, hvor meget af stoffet man indtager. Der kan læses mere på Sundhed.dk.

Når folk dør af stoffer, dør de af oftest af forgiftning. Det skyldes, at mange ikke kender koncentrationen af deres stoffer, eller hvad de er blandet op med. Sundhedsstyrelsens tal viser, at op imod 90% af alle stofrelaterede dødsfald skyldes forgiftninger og overdosis. Antallet af hospitalsindlæggelser på baggrund af forgiftning fra stofbrug er stigende og nåede i 2015 op på 2.484 – en stigning fra 1.243 i 2006. Mere end en tredjedel af indlæggelserne var unge under 25 år.

Mobile laboratorier skal skabe et mere sikkert miljø, hvor alle kan komme og få testet deres stoffer af uddannet personale. En stoftest vil afsløre eventuelle urenheder i stoffet, eller en uventet høj stofkoncentration. Viden som kan hjælpe stofbrugeren med at undgå forgiftning, potentielt livsvarige mén og redde deres liv. Således kan vi sikre, at de farligste stoffer bliver kasseret.

Flere danske eksperter opfordrer allerede til oprettelsen af stoftest. Vi kan ikke hjælpe nogen ud af et misbrug, hvis de allerede er døde. Stoftest vil gøre, at man også kan nå dem, der ikke kan styre deres forbrug længere. Rådgivere i laboratorierne vil på den måde få mulighed for at hjælpe folk ud af et eventuelt stofmisbrug. Forbud forhindrer ikke, at nogle vælger at bruge stoffer – det viser statistikkerne tydeligt. Men uviljen til dialog gør det svært at give den rådgivning og hjælp der er brug for.

Udenlandske erfaringer med offentligt tilgængelige test af stoffer viser færre sygehusindlæggelser og dødsfald. Mange unge kender ikke indholdet og koncentrationen af deres stoffer og kommer derfor galt afsted. Der er behov for færre løftede pegefingre og mere information og vejledning.

Kommunerne har ansvar for forebyggelse og behandling af misbrug. København var blandt de tre kommuner i landet med det højeste antal stofrelaterede dødsfald i 2015. Andre europæiske byer som Wien og Innsbruck har haft succes med stoftests. København skal gøre brug af de gode erfaringer fra vores europæiske naboer.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. marts 2018

 

Enhedslisten og Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af forslagets 2. at-punkt:

 

”at Borgerrepræsentationen pålægger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen og øvrige relevante forvaltninger at skabe et vidensgrundlag, som er relevant for Københavns Kommune, om hvordan test af stoffer vil kunne forhindre dødsfald og hjælpe personer ud af et evt. misbrug af stoffer, herunder inddrage allerede eksisterende danske og udenlandske erfaringer.”.

 

Det af Enhedslisten og Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev godkendt uden afstemning.

 

Det således ændrede medlemsforslag blev herefter godkendt med 53 imod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C, O, I og 4 medlemmer af V (Cecilia Lonning-Skovgaard, Caroline Stage Olsen, Karina Rohrberg Jessen og Jens-Kristian Lütken)

Imod stemte: 1 medlem af V (Flemming Steen Munch).

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende protokolbemærkning:

 

”Det Konservative Folkeparti og Venstre støtter medlemsforslaget fra LA og R om pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet, men opfordrer til at man i forundersøgelsen af pilotprojektet indhenter tilladelse eller dispensation fra relevante myndigheder. Da der er tale om illegale stoffer, er det vigtigt at der foreligger en juridisk afklaring vedrørende håndtering af dette, så personalet tilknyttet projektet ikke kommer i problemer med myndighederne. Samtidig arbejder sundhedspersonale under autorisation og kan derfor ikke tilbagelevere det testede stof, hvilket der skal tages forbehold for i projektudarbejdelsen.”