5. Endelig vedtagelse af lokalplan "Urbanplanen Syd" med kommuneplantillæg, Amager Vest (2017-0327276)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan ”Urbanplanen Syd” med tilhørende kommuneplantillæg, der vil muliggøre, at Urbanplanen Syd omdannes til et blandet bydelscentrum med institution, nye boliger og butikker.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende lokalplan ”Urbanplanen Syd” (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning,
 2. at vedtage tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 15. august 2015 at igangsætte en udviklingsplan for Urbanplanens etape 2, hvor det indgår, at Urbanplanen Syd skal omdannes til et blandet bydelscentrum med institution, nye boliger og butikker. Der er på denne baggrund udarbejdet en helhedsplan og efterfølgende et lokalplanforslag for området. Lokalplanforslaget blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017 og var i høring fra den 8. august 2017 til den 10. oktober 2017. Forvaltningen modtog 10 henvendelser, hvilket har givet anledning til ændringer.

Løsning

Lokalplanen gør det muligt at erstatte områdets fritidsinstitutioner med en ny bygning til fritidsinstitution, indrette nye friarealer samt opføre boliger og serviceerhverv. Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen i delområde I fra institutioner og fritidsformål til boligformål og muliggør butikker i et område mod Røde Mellemvej. Formålet er at udvikle Urbanplanen Syd til et blandet område med mere liv og bedre sammenhænge. Der henvises i øvrigt til bilag 3 faktaark.

Forslag til ændringer
De primære forslag til ændringer er, at facaderne i byggefelt A og B rykkes lidt længere væk fra Røde Mellemvej (se bilag 2 s. 27 for overblik over byggefelter). Derudover sænkes den mulige højde på institutionen fra maksimalt 4 til maksimalt 3 etager af hensyn til Solvang Kirkes synlighed. Placering af nye træer tilpasses den plan Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker for institutionen, så omfanget af ny beplantning i området for lokalplanen opretholdes, og byggefeltet tilpasses ligeledes. Placering af parkeringskælder gøres mere fleksibel, og brandvejsforbindelse til specialinstitution sikres.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at der udelukkende fastlægges bevaringsbestemmelser for de træer og beplantninger, der reelt bevares ved nybyggeri, idet lokalplanen sikrer erstatningstræer og -beplantninger. Konkret er der i lokalplanen krav om i alt 115 nye træer i tre løvfældende træsorter, herunder mindst 35 træer med en stammeomkreds på minimum 18-20 cm samt krav til randbeplantning og en grøn karakter i byrummene. Ændringen betyder, at ni træer, der opfylder kriterierne for at blive bevaringsværdige, markeres som eksisterende træer, der kan fældes.
Endvidere foreslås, at krav i lokalplanen om anlæg til opsamling af regnvand fra tage til genanvendelse udgår. Det skyldes, at løsningen ofte ikke kan realiseres i sammenhæng med kravet til grønt tag, som gør det svært at opsamle og undgå misfarvning af vandet.

For at sikre en markedsmæssigt mere optimal butiksstørrelse foreslår Økonomiforvaltningen at øge den maksimale størrelse på dagligvarebutikker i kommuneplantillægget fra 1.000 m2 til 1.200 m2, hvilket Teknik- og Miljøforvaltningen ligeledes foreslår ændret i lokalplanen. Alle præciseringer og ændringer er beskrevet nærmere i høringsafsnittet nedenfor samt bilag 5 og bilag 7.

Borgermøde

Teknik- og Miljøforvaltningen og Amager Vest Lokaludvalg holdt borgermøde den 12. september 2017, hvor der deltog ca. 20 borgere. Der var drøftelse af bl.a. begrønning, parkering, skybrudsplan, boligblanding samt placering af institutionen. Synspunkterne på mødet fremgår også af høringssvarene og er kommenteret nedenfor. Referat fra borgermødet er vedlagt (bilag 6).

Høring

De 10 modtagne henvendelser i høringsperioden er vedlagt (bilag 4). I bilag 5 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Borgernes hovedsynspunkter i henvendelserne er gengivet nedenfor. Henvendelserne har givet anledning til forslag til ændringer. Hovedparten af ændringerne imødekommer indsigernes ønsker, og de øvrige ændringer vurderes ikke at påvirke omgivelserne eller påvirker dem positivt. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer ikke, at der er behov for supplerende høring.

Høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg (henvendelse 2, bilag 5)

 1. Ønsker at bevare området som et grønt, rekreativt fritidsområde.
 2. Ønsker at sikre Solvang Kirkes synlighed i lokalområdet. Dette synspunkt deles med Solvang Kirke og Københavns Stift (henvendelse 5 og 7, bilag 5), der er bekymrede for, om Solvang Kirkes synlighed i området vil blive svækket af lokalplanforslagets mulighed for 4 etager.
 3. Ønsker, at 25 % af de fremtidige boliger skal være almene boliger.
 4. Ønsker et ca. 10 meter grønt bælte mod Røde Mellemvej.

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Det eksisterende område med institutioner og beplantning vil blive omdannet med projektet, hvori der er lagt vægt på, at der kommer nye grønne kvaliteter både i området og i Urbanplanen som helhed. Det sker bl.a. med fornyelser af Remiseparken, Urmagerstien og et nyt skybrudsprojekt placeret i sammenhæng med offentligt tilgængelige friarealer til institutionen.
 2. Forvaltningen foreslår, at kirkens synlighed sikres ved, at højden i byggefelt D begrænses til 12 meter (3 etager) i stedet for 16 meter (4 etager), og at der i en zone ud for kirken ikke kan etableres teknik på tag. Byggeri København oplyser, at institutionens bygning planlægges i 1-3 etager, og at ændringen dermed ikke får betydning for byggeriet.
 3. Området ligger i skoledistriktet Dyvekeskolen, hvor der er 25 % almene boliger i dag. Forvaltningen har derfor, jf. Kommuneplan 2015, mulighed for efter en konkret vurdering at stille krav om op til 25 % almene boliger ved nybyggeri. Forvaltningen anbefaler, at kravet om 25 % almene boliger ikke anvendes i denne sag, da området har status som udsat byområde med en høj koncentration af almene boliger i selve Urbanplanen. Urbanplanen som område er opdelt mellem skoledistrikterne Dyvekeskolen og Peder Lykkes Skolen (30 % almene boliger). En del af baggrunden for planen er et ønske om en større variation af boligtyper og ejerforhold i Urbanplanen. Hvis der i lokalplanen stilles krav om 25 % almene boliger, vil det ved etablering af 16.400 m2 boligbyggeri betyde en andel på 4.100 m2 almene boliger. Dette svarer til ca. 43 familieboliger. Der er i dag 1.638 almene familieboliger i Urbanplanen, der er en del af et udsat byområde med 63 % almene boliger.
 4. Forvaltningen foreslår, at facaderne rykkes yderligere ca. 2 meter væk fra Røde Mellemvej for at få lidt mere plads i byrummene mod vejen. Samtidig foreslås disse byrum justeret med krav om elementer af bynatur samt begrænsning af cykelparkering. Hermed vurderer forvaltningen, at der skabes en bedre sammenhæng med den eksisterende beplantning langs Røde Mellemvej.

Hovedsynspunkter i øvrige henvendelser

 1. Beboere fra haveforeningen Bastiansminde ønsker, at arealet mod det sydlige skel bevares med den eksisterende karakter, herunder med træer på en forhøjning.
 2. Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der muliggøres tilkørselsvej for brandredningskøretøjer til specialinstitution, at institutionens byggefelt justeres og en større fleksibilitet i placeringen af nye træer.
 3. 3B, der ejer de tilgrænsende almene boligforeninger, ønsker tilstrækkelige og synlige parkeringspladser til butikker og boliger. 3B opfordrer også til, at bygningshøjden mod Remisevej begrænses og der stilles krav om 25 % almene boliger.

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Der er ikke planlagt ændringer af arealet mod sydskellet. Forvaltningen forventer, at det overordnet opretholdes med den nuværende karakter herunder med fem bevaringsværdige træer.
 2. Forvaltningen foreslår at justere Vejtype D, så der muliggøres brandvejsforbindelse til specialinstitution. Placering af nye træer foreslås tilpasset den ønskede plan for institutionen med træer og randbeplantning på en måde, så omfanget af beplantning samt princippet med en solitær bygning med begrønning omkring opretholdes. Samtidig tilpasses byggefeltet til planen.
 3. Forvaltningen foreslår, at placeringen af parkeringskælderen gøres mere fleksibel, så der muliggøres en mere direkte adgang til butikkerne i både byggefelt A og B (se bilag 2 s. 27 for overblik over byggefelter). Mod Remisevej kan der bygges i 4 etager, hvilket overvejende medfører skygge på egne arealer eller vejarealer. Mod Remisevej er der en afstand til de overfor liggende rækkehuse, som betyder, at påvirkningen af naboer herunder fra skygge og indblik er begrænset og ikke vurderes at medføre væsentlige gener ved almindelig boliganvendelse. Se forvaltningens svar til lokaludvalget vedrørende 25 % almene boliger.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Lokalplanen vil danne grundlag for det kommunale grundsalg, der skal ske til privat bygherre. Grundsalgsprovenuet herfra indgår som en del af finansieringen til flytning af institutioner samt etablering af erstatningsparkeringspladser, jf. Budget 2016.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

Peter Stensgaard Mørch                                               Pernille Andersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende lokalplan ”Urbanplanen Syd” (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
 2. at vedtage tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 26. februar 2018

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:
”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med to stemmer mod otte. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: C og I.
Imod stemte: A, B, F, Ø og Å.
Undlod at stemme: O.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. marts 2018

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. marts 2018

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

 

”Partierne foreslår, at der stilles krav om 25 % af boligmassen som almene boliger”

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 38 stemmer imod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø og Å

Imod stemte: A, B, F, V, C, O og I

 

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2), fra udvalgsbehandlingen:

 

”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1. pr. 100 m2 bolig”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 45 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: V, C og I
Imod stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi finder, at det er vigtigt, at der er et varieret udbud af boliger, så vi sikrer en blandet by. Vi opfordrer derfor til, at der i forbindelse med etableringen af de almene boliger tænkes i forskellige boligformer som fx ungdomsboliger, seniorbofællesskaber mv.”

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Parkeringsnormen for biler fastsættes til 1. pr. 100 m2 bolig”