7. Forslag til lokalplan "Rentemestervej Nord" med kommuneplantillæg, Bispebjerg (2017-0395060)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til lokalplan ”Rentemestervej Nord” i høring. Forslaget vil muliggøre restauranter og butik i stueetagen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende forslag til lokalplan ”Rentemestervej Nord” (bilag 2) med henblik på offentliggørelse i otte uger,
 2. godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 2) med henblik på offentliggørelse sammen med lokalplanforslaget i otte uger.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Området omkring Rentemestervej er i dag reguleret af Byplan nr. 23 fra 1952, der muliggør butikshandel på ni ud af 48 ejendomme. Servering, såsom café og restaurant, er dog ikke mulig med den gældende plan. Skal der skabes mulighed for større fleksibilitet i forhold til hvilke typer virksomheder, herunder spisesteder, som kan indpasses i området, kræver det et nyt plangrundlag. En justering af kommuneplanen for at opnå fleksibilitet i forhold til størrelsen af fx restaurant og caféer er også nødvendig, idet den nuværende kommuneplanramme fastlægger, at arealet af den enkelte virksomhed ikke må overstige 100 m2. Lokalplanændringen vil muliggøre lovliggørelse af et eksisterende spisested.

Løsning

Området er en del af Områdefornyelse Nordvest, som ønsker, at området omkring Rentemestervej skal udvikles som et sammenhængende butiks-, erhvervs- og iværksættermiljø, der tiltrækker folk til området. Her spiller lokale initiativer, herunder spisesteder, en positiv rolle. Derfor har planforslaget til formål at give mulighed for indretning af butikker, restauranter og caféer i stueetagen i hele lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget vil samtidig lovliggøre et eksisterende spisested. Spisestedet understøtter det overordnede formål med lokalplanforslaget, fordi det udgør et aktiv for beboerne, bylivet og trygheden i området. Såfremt lokalplanen ikke ændres, vil der skulle ske fysisk lovliggørelse (nedlæggelse af restaurantdelen), hvilket vil ske gennem udstedelse af påbud.

Lokalplanforslaget muliggør herudover lignende spise- og mødesteder i området til gavn for lokalområdets udvikling. Der udarbejdes et nyt plangrundlag, som udvider anvendelsesmulighederne i et område langs Rentemestervej / Smedetoften. Det nye plangrundlag vil muliggøre indretning af mindre butikker op til 200 m2 og servering, såsom café og restaurant, indenfor området langs Rentemestervej og Smedetoften (bilag 2). Lokalplanforslaget understøtter Fællesskab Københavns indsats om mere fleksibel og kreativ brug af byen samt målet om, at københavnerne skal opholde sig mere i byens rum.

Lokalplanforslaget understøtter den igangværende lokale indsats, hvor Områdefornyelse Nordvest arbejder strategisk med styrkelse af trygheden i området ved bl.a. en målrettet indsat for at sikre en erhvervsudvikling, som bidrager til et mere aktivt byrum.

Der er ikke udarbejdet startredegørelse, da Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at en startredegørende i denne konkrete sag ikke står mål med lokalplanens begrænsede omfang.

Byliv

Lokalplanforslaget understøtter den igangværende udvikling i området, hvor initiativer som fx gadekunst, gavludsmykninger og nye spisesteder har medvirket til aktivitet i byrummet og tilstrømning af besøgende fra andre kvarterer, hvilket er med til at skabe nye attraktioner og positive fortællinger om bydelen.

Parkering

Den eksisterende byplan regulerer ikke parkering. Kommuneplanrammerne angiver et spænd fra mindst 1 plads pr. 200 m2 til højst 1 plads pr. 100 m2. Den nærmeste S-tog- og metrostation ligger i en afstand af ca. 1,5 km fra lokalplanområdet. Der er 450 meter til nærmeste busforbindelse på Tomsgårdsvej. Området vurderes derfor ikke at være velbetjent med kollektiv trafik. Endvidere er området præget af enkeltstående villabebyggelser, hvoraf flertallet er flerfamiliehuse, hvor bilejerskabet må formodes at være større end ved enfamiliehuse.

Parkeringsdækningen for boliger og serviceerhverv fastsættes derfor til 1 plads pr. 100 m2 etageareal (bilag 4).

Kommuneplan

Kommuneplantillægget ændrer kommuneplanens rammer for lokalplanlægning i området ved at tilføje en særlig bemærkning om, at den enkelte virksomhed maksimalt må være 200 m2. Dette er en forhøjelse af den almindelige mulighed inden for den type af rammer, som området er dækket af (B1-rammer for villaområder), hvor virksomheder almindeligvis højst må være 100 m2. Begrænsningen for virksomheder udvides, hvorved en eksisterende virksomhed på 185 m2 lovliggøres planmæssigt.

Detailhandelstrukturen ændres således, at der inden for hele lokalplanområdet kan planlægges for detailhandel, idet mulighed for butikker i hele lokalplanområdet både forudsætter planlægning til dette i lokalplan og kommuneplan. På den måde ligestilles alle grundejeres mulighed for indretning af detailhandel. Størrelsen på butikker vil også være underlagt bestemmelserne om virksomheders maksimale størrelse på 200 m2.

Intern høring

Der er foretaget intern høring i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, herunder af Bispebjerg Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring. Følgende synspunkter har været fremført af lokaludvalget:

 1. Der er tale om en gammel byplan fra 1952, som ikke længere er tidssvarende.
 2. Området er præget af utryghed, og udeservering/restauranter kan være med til at skabe liv og forebygge kriminalitet.
 3. Der pågår en spændende udvikling, hvor flere udeserveringssteder skyder op. Der synes at være en opbakning fra de lokale til denne udvikling, hvilket Lokaludvalget ligeledes bakker op omkring.

Lokaludvalgets bemærkninger giver ikke anledning til at foretage ændringer i lokalplansforslaget.

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt lokalplanforslaget og kommuneplantillæg, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslagene i høring i otte uger.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planerne. Planerne forventes forelagt Borgerrepræsentationen medio 2018.

 

Peter Stensgaard Mørch                                               Pernille Andersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende forslag til lokalplan ”Rentemestervej Nord” (bilag 2) med henblik på offentliggørelse i otte uger.

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
   
 2. godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 2) med henblik på offentliggørelse sammen med lokalplanforslaget i otte uger.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 26. februar 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. marts 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. marts 2018

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Der blev fastsat frist til afgivelse af mindretalsudtalelser til mandag den 26. marts 2018, kl. 12.00.