12. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan ”Kløverparken” med tilhørende kommuneplantillæg, Amager Øst (2017-0233380)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg 2 til lokalplanen ”Kløverparken” med tilhørende kommuneplantillæg. Forslaget muliggør en mere fleksibel anvendelse af tomme bygninger og ubebyggede arealer på Kløverparken på Nordøstamager.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende tillæg 2 til lokalplan nr. 136 ”Kløverparken” (bilag 1) med ændringer som nævnt i afsnittet Løsning,
 2. at godkende tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 1).

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 27. april 2017 forslag til lokalplantillæg samt tilhørende kommuneplantillæg med henblik på offentlig høring.

Forslaget har været i høring fra den 3. maj 2017 til den 28. juni 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget ni henvendelser. Høringen har givet anledning til præcisering af anvendelsesbestemmelserne vedr. område I. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår endvidere ændringer af formuleringen om bevaringsværdige træer samt ændring som følge af beregninger for konsekvenserne ved store uheld på Prøvestenen, som nævnt i afsnittet Løsning. Ændringsforslagene har været i høring hos de tre grundejere fra den 6. til den 14. juli 2017. 

Løsning

Planforslaget vil blandt andet muliggøre sports- og fritidsaktiviteter, gallerier, restauranter mv. i tomme industribygninger, herunder til virksomheden TAP1’s aktiviteter. Området er i den gældende lokalplan udlagt til industri og i Kommuneplan 2015 til perspektivområde, hvorfor byudvikling tidligst kan finde sted efter 2027. 

Ændringer som følge af konsekvensberegninger

Ved Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af forslaget fremgik det, at der skulle foretages beregninger af konsekvenser ved store uheld på risikovirksomheden Oiltanking Copenhagen A/S Syd (OTC). Virksomheden ligger 600 meter fra tillægsområdet og har i sommeren 2017 ansøgt om at ibrugtage tankanlægget på Prøvestenen. Beregningerne er gennemført og har sammen med planforslaget været i høring hos de relevante risikomyndigheder (bilag 3 og 7, hvor bilag 7 er fortroligt af sikkerhedshensyn, jf. forvaltningslovens § 27). Beregningerne tager udgangspunkt i værst tænkelige uheld, hvor en benzinsky driver med vinden og eksploderer, så der forårsages et overtryk. Et sådant overtryk vil for alle eksisterende bygninger i planområdet ikke overstige 50 mbar, hvorfor der ikke er risiko for alvorlig personskade. De i forslaget muliggjorte anvendelser kan således etableres. Der vil dog kunne ske mindre materialeskader og personskader pga. glasfragmenter ved overtryk ned til 20 mbar. På den baggrund foreslås følgende ændringer i planforslaget, jf. bilag 3 og 5:

 1. Der stilles krav til indretning af bygningen, hvor TAP1 etableres, om at etablere afskærmningsforanstaltninger såsom fx brug af hærdet glas, der dokumenteret kan sikre, at et overtryk ikke vil medføre glasfragmenter.
 2. Det præciseres, at der i områder, hvor de eksisterende bygninger afskærmer mod overtryk, kan afholdes mindre udendørsarrangementer, da forslaget som udvalget blev forelagt inden høringen, ikke satte begrænsninger for omfanget. Der er anlagt en konservativ vurdering, idet konsekvensberegningen ikke omfatter store udendørsarrangementer på hele arealet. Øvrige udendørsarrangementer forudsætter, at der ved en risikovurdering dokumenteres, at det er forsvarligt at afholde arrangementet.
 3. De i tillægget fastlagte anvendelser må ikke finde sted i et mindre område med en bredde på ca. 30 meter langs den østlige del af tillægsområdet, hvor kriteriet 50 mbar ikke er overholdt, jf. bilag 6.

Inden der kan gives tilladelse til, at OTC kan tage tankanlægget i brug, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse og risikozoner. Arbejdet forventes færdigt inden for 1-2 år. Vedtages planforslaget, vil det ligge til grund for VVM-redegørelsen og fremtidige udviklingsmuligheder på Prøvestenen. Der vil således ikke kunne stilles yderligere krav til virksomheder i tillægsområdet som følge af udviklingen på Prøvestenen. Omvendt er der ved denne planlægning allerede foretaget en konsekvensberegning for værst tænkelige uheld ved benzin i tankene, og planforslaget er tilrettet, så anvendelsen i tillægsområdet kan ske uden risiko og derfor ikke begrænser OTC’s aktuelle planer om benzin i tankene. Såfremt det senere kan dokumenteres, at risikoen er mindre end beregningerne viser, vil der kunne dispenseres fra ovennævnte begrænsninger.

Øvrige ændringer

Den offentlige høring har givet anledning til en mindre præcisering af anvendelsesbestemmelser for område I. Derudover har Teknik- og Miljøforvaltningen efter høringen udpeget bevaringsværdige træer i området, som foreslås indarbejdet i forslaget sammen med enkelte redaktionelle rettelser. Se i øvrigt bilag 5.

Borgermøde

Amager Øst Lokaludvalg afholdt en byvandring og borgermøde den 8. juni 2017 med ca. 50 deltagere. Der var opbakning til de planmæssige ændringer, der er lagt op til i planforslaget.

Høring

Modtagne henvendelser i høringsperioden
De ni modtagne henvendelser i høringsperioden fra den 3. maj 2017 til den 28. juni 2017 er vedlagt (bilag 4). Hovedsynspunkterne er anført nedenfor og refereret med forvaltningernes bemærkninger i bilag 5.

Bemærkninger fra Amager Øst Lokaludvalg

 1. Planforslaget er positivt, men må ikke blokere for byudvikling i området efter 2027.
 2. Der ønskes en ny trafikplan for Amager, og at der ses på den kollektive trafikbetjening af området. Den planlagte dobbeltrettede cykelsti på Raffinaderivej fra Uplandsgade til Sundby Boldklub anses ikke for tilstrækkelig.
 3. Muligheden for placering af midlertidige studieboliger i området bør undersøges, og tankanlæggene på Prøvestenen fjernes. 

Forvaltningernes bemærkninger

 1. Forslaget muliggør bredere anvendelse i området uden at begrænse fremtidig byudvikling. 
 2. Trafikbelastningen vil primært forøges på Kløvermarksvej, Uplandsgade og Raffinaderivej, hvor der er tilstrækkelig kapacitet. En videreførelse af den planlagte dobbeltrettede cykelsti fra Uplandsgade til Sundby Fodboldklub fremgår af Københavns Kommunes cykelstiprioriterings-plan 2017-2025. Finansiering hertil og til en eventuel ny trafikplan vil skulle ske via kommende budgetforhandlinger. 
 3. Midlertidige studieboliger vil forudsætte en dispensation fra lokalplanen, og at et evt. projekt er miljømæssigt forsvarligt i forhold til eksisterende virksomheder og ikke lokalplanpligtigt i sig selv. Prøvestenen er udpeget i Fingerplanen til lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvorfor tankanlæggene ikke umiddelbart kan fjernes. 

Øvrige høringssvar

 1. OTC bemærker med tilfredshed, at forslaget ikke muliggør boligfunktioner eller andre overnatningsmuligheder. Skanska bemærker, at etablering af midlertidige studieboliger på deres område ville være et godt supplement til anvendelsesmulighederne i tillæg nr. 2. By & Havn er bekymrede for midlertidige boliger.
 2. By & Havn ønsker ikke byudvikling, der med tiden vil indskrænke deres aktiviteter på Prøvestenen, og om den østlige del af Kløverparken inddrages til følsom anvendelse. OTC er tilfredse med, at Københavns Kommune vil lade udarbejde en konsekvensberegning. Skanska udtrykker bekymring vedr. tankanlæggene på Prøvestenen. 
 3. To henvendelser er bekymret for cykelforholdene i området. En henvendelse mener desuden, at der bør tages stilling til krydset Raffinaderivej/Prags Boulevard. Skanska ønsker, at det tydeliggøres, at Skanska ikke er forpligtet til at løse evt. parkering på deres grund.

Forvaltningernes bemærkninger

 1. Tillægget muliggør ikke boliger eller andre overnatningsmuligheder. Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger til lokaludvalgets høringssvar vedr. midlertidige studieboliger.
 2. Der henvises til afsnittet om ændringer som følge af konsekvensberegninger.
 3. Der henvises til forvaltningernes bemærkninger til lokaludvalgets høringssvar vedr. trafik. Krydset ved Raffinaderivej, Ved Amagerbanen og Prags Boulevard forventes ombygget til et lyskryds. Det er frivilligt for Skanska, om de ønsker at stille arealer til rådighed for parkering. 

Supplerende høring

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at de foreslåede ændringer er af betydning for ejerne af de berørte ejendomme, hvorfor de har været i supplerende høring. Skanska A/S forventer, at fastlæggelsen af en risikozone ikke vil få betydning for deres mulighed for, at benytte ejendommen i overensstemmelse med gældende lokalplan. Det kan forvaltningen bekræfte.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

Peter Stensgaard Mørch                                   /Pernille Andersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende tillæg 2 til lokalplan nr. 136 ”Kløverparken” (bilag 1) med ændringer som nævnt i afsnittet Løsning.

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 2. at godkende tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 1).

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. august 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. august 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 21. september 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.