22. Medlemsforslag om øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København (2018-0108064)

Sagsfremstilling

Medlemsforslag

Det foreslås,

 1. at Borgerrepræsentationen pålægger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en årlig undersøgelse de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforureningen i København, så befolkning og politikere altid er opdateret på udviklingen i luftforureningen og dens kilder.

   

 2. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at opsætte kommunale NO2/partikelmålere – der opfylder luftkvalitetsdirektivets kriterier for måling af NO2 – langs H.C. Andersens Boulevard og andre særligt udvalgte lokaliteter i København, hvor forureningen fra (diesel)biler og andre forureningskilder vurderes at være særligt høj og sundhedsskadelig.

   

 3. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at etablere en model for afrapportering af data fra NO2/partikelmålerne til EU Kommissionen med henblik på at give et retvisende billede af forureningen i København.

   

 4. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at oprette en kommunal hjemmeside, hvortil data fra de opsatte kommunale NO2/partikelmålere uploades real-time, så alle interesserede løbende har mulighed for at følge udviklingen i forureningen henover en dag på særligt forureningsudsatte lokaliteter i København.

   

 5. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at udarbejde budgetnotater frem mod budget 19 på de elementer i medlemsforslaget, der kræver ny finansiering.

   

  (Stillet af SF og Enhedslisten)

   

  Motivering

  Luftforurening er et stort problem i København, som har sundhedsmæssige skadevirkninger – og vækker bekymring – for mange københavnere. Forureningen kommer fra mange kilder, herunder fra de mange (diesel)personbiler, vare- og lastbiler og turistbusser, der dagligt befærder de københavnske veje, samt fra de stadig flere krydstogtskibe, der lægger til kaj i Københavns Havn. Samtidig udgør udledning fra brændeovne og bynær industri forsat en kilde til luftforurening.

   

  Trods en massiv satsning på at gøre København til verdens førende cykelby, er det ikke lykkes at reducere biltrafikken i byen. Fra 1993 og frem til i dag har biltrafikken – udtrykt i antal kørte kilometer indenfor kommunegrænsen – været stigende de fleste år og ligger i dag markant højere end i 1993 (TMF, 2017).

   

  Større nationale tiltag for at begrænse forureningen fra biler – som ”Betalingsringen” – er faldet til jorden med den konsekvens, at københavnske borgere og deres børn fortsat må leve med at indånde forurenet og sundhedsskadelig luft, der i flere dokumenterede tilfælde har overskredet grænseværdierne i EU´s luftkvalitetsdirektiv. Forskningen på området viser, at 3.750 danskere hvert år dør for tidligt som følge af luftforureningseksponering (Institut for Folkesundhedsvidenskab, 2017). Miljø- og Fødevareministeriet estimerer, at 1.700 borgere i hovedstadsområdet – heraf 550 alene i København og på Frederiksberg – årligt dør for tidligt på grund af luftforurening.

   

  Regeringen har desværre ingen ambitioner om at gøre noget aktivt for at bekæmpe luftforureningen i København og andre tætbefolkede danske storbyer. Hverken ift. at begrænse (diesel)biler og tung transport i byerne, eller ved at fremme el- og biogasbiler i Danmark. Tværtimod har regeringen gjort el-biler dyrere, ligesom den med det nylige forlig om registreringsafgiften har gjort store og forurenende biler billigere. Uden nye nationale initiativer til at fremme af el-bilsalget, må deres andel af bilparken så langt frem som 2030 forventes at være marginal, hvorfor problemet med forurening fra bl.a. dieselbiler må forventes at stige i takt med, at antallet af privatbiler på vejene stiger.

  Samtidig har Miljøstyrelsen forskønnet det reelle forureningsbillede i København overfor EU Kommissionen og herved har Danmark undgået en officiel henstilling på baggrund af den overskridelse af EU´s luftkvalitetsdirektiv, der ifølge Det Økologiske Råd bl.a. finder sted på H.C. Andersens Boulevard.

   

  Som konsekvens af høje forureningsmålinger langs H. C. Andersens Boulevard pålagde Miljøstyrelsen i 2016 således Københavns Kommune at flytte målerne længere væk fra forureningskilden (vejen/bilerne) men henblik på at opnå lavere målinger og dermed undgå at komme i karambolage med EU´s grænseværdier på området (som DK selv har været med til at vedtage). Københavns Kommune valgte i første omgang at afvise Miljøstyrelsens krav, men blev af Vejdirektoratet efterfølgende pålagt at efterleve Miljøstyrelsens krav. På baggrund af flytningen af målerne har Danmark undgået en henstilling fra EU Kommissionen. Konsekvensen heraf er en fortsat meget høj udledning af skadelige gasser/partikler (NO2 m.fl.); særligt fra de mange dieselbiler, der dagligt fylder H.C. Andersens Boulevard – og andre københavnske veje – op.

   

  SF og Enhedslisten mener samlet set, at vi står i en alvorlig situation, der kræver, at Københavns Kommune – langt mere aktivt end tidligere – går forrest i kampen for at begrænse luftforurening, herunder skadelig NO2/partikelforurening, i København.

   

  Det skal ikke kun ske ved at styrke den offentlige transport og gøre byen mere attraktiv for cyklister og fodgængere, men også ved at skabe øget viden omkring forureningen i København, ved i højere grad at prioritere forureningsreducerende tiltag i forbindelse med budgetlægningen og ved – på tværs af partier og med afsæt i den opsamlede viden – at etablere et politisk pres på Christiansborg. Det er blandt andet nødvendigt, at Christiansborg sikrer den lovgivningsmæssige ramme for restriktioner på biltrafik i byen og forbud mod fyring med brændeovn i tæt befolkede områder samt fremmer miljøvenlige biler (på bekostning af dieselbiler) og yder mere støtte til offentlig transport.

   

  SF og Enhedslisten forslår at første skridt i processen frem mod at komme luftforureningen til livs skal være at styrke vidensgrundlaget på området ved at iværksætte en årlig undersøgelse af luftforureningen i København.

   

  For at understøtte den årlige undersøgelse med opdateret data – og med henblik på at skabe et reelt billede af forureningen i København og hermed skabe et datagrundlag for efterlevelse af EU´s luftkvalitetsdirektiv – foreslår SF og Enhedslisten, at der opsættes kommunale NO2/partikelmålere langs de mest forureningsudsatte områder i København, herunder H.C. Andersens Boulevard.

   

  Foruden at bidrage til et styrket vidensgrundlag, vil kommunale NO2/partikelmålere gøre det muligt for Københavns Kommune at dokumentere overfor EU Kommissionen, at Københavnerne bliver udsat for skadelig partikelforurening i en udstrækning, som ikke fremgår af de aktuelle officielle målinger og som er strid med grænseværdierne i EU´s luftkvalitetsdirektiv. En eventuel opfølgende henstilling fra EU til regeringen vil være en løftestang ift. at få regeringen til at stramme lovgivningen ift. dieselbiler og andre forureningskilder, fx ved at oprette miljøzoner, hvor dieseldrevne køretøjer er forment adgang.

   

  Målingerne fra partikelmålerne skal uploades real-time på en kommunal hjemmeside, så alle interesserede/borgere løbende har mulighed for at følge udviklingen i forureningen henover en dag på særligt forureningsudsatte lokaliteter i København. Hjemmesiden skal samtidig analysere de data, der bliver opsamlet, så det fx er muligt at få et overblik over, hvilke tidspunkter i løbet af et døgn, hvor forureningen er mest kritisk, samt få anvist ruter, der kan anvendes som alternativ til de mest forurenede vejstrækninger. Derudover skal data fra hjemmesiden kunne bruges til intelligent trafikomlægning i forbindelse med vejarbejde m.v. med henblik på at reducere vejarbejdernes eksponering for skadelige partikler i forbindelse med arbejdet. Hjemmesiden skal være nem at tilgå og forstå og fx anvende rød-gul-grøn-angivelse af forureningsniveauet, hvor rød er udtryk for, at man overskrider EU´s grænseværdier. Den opsamlede data skal samtidig indgå i SUF´s årlige luftforureningsundersøgelse.

   

  Medlemsforslaget bedes i den udstrækning, at Teknik- og Miljøforvaltningen finder det hensigtsmæssigt, tænkt sammen med initiativerne i investeringsforslaget om Smart måling af luftforurening.

   

 

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 19. april 2018

Enhedslisten, Alternativet og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om, at medlemsforslagets 2. at-punkt erstattes af følgende:

”at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at opsætte kommunale målere, der måler ultrafine partikler og NO2 – langs H.C. Andersens Boulevard og andre særligt udvalgte lokaliteter i København, hvor forureningen fra (diesel)biler og andre forureningskilder vurderes at være særligt høj og sundhedsskadelig. Målingerne af NO2 skal opfylde luftkvalitetsdirektivets kriterier for måling.”

Det af Enhedslisten, Alternativet og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev godkendt uden afstemning.

 

Det hermed ændrede medlemsforslag blev således vedtaget med 46 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

For stemte :A, Ø, Å, F, V, C og O.

Imod stemte: I.

 

Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning, som Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

”Partierne støtter, at det undersøges, om der kan tilvejebringes mere viden om den reelle luftforurening i København. Det er imidlertid staten, der overfor EU er ansvarlig for rapportering af luftforurening og for tiltag, der skal nedbringe luftforureningen. Partierne mener, at det er vigtigt at det fastholdes, at staten har ansvaret. Målinger foretaget af Københavns Kommune og indrapportering heraf til EU-kommissionen må derfor ses som et supplement til statens officielle målinger.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi opfordrer til at analysen omhandler opdeling af hhv. intern og ekstern forurening. Med dette menes hvilken andel af forureningen er opstået i Københavns kommune, og hvilken andel som kommer udefra.”