4. Forenkling af planer, politikker og strategier - afmelding af Metropolzonen (2014-0098629)

Det skal besluttes, om Metropolzonen skal afmeldes som et politisk styringsredskab.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,
  1. at Metropolzonen afmeldes som politisk styringsredskab.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Med budgetaftalen for 2014 blev det besluttet, at der skal ske en forenkling af kommunens mere end 200 planer, politikker, strategier (PPS).

Forenklingen af planer, politikker, strategier er en politisk beslutning, og der fremlægges derfor i denne indstilling forslag til afmelding af Metropolzonen, som Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen foreslår afmeldt, fordi den er udtømt og ikke længere fungerer som politisk styringsredskab.

Løsning

Formålet med forenklingen af kommunens planer, politikker, strategier er at fokusere de politiske visioner og øge de decentrale lederes handlerum. De enkelte forvaltninger har arbejdet med forenkling og afmelding af planer, politikker og strategier inden for deres område, og har i fællesskab arbejdet med forenkling og afmelding af de planer, politikker og strategier, der er vedtaget som fællesindstillinger af flere udvalg.

Forslaget til forenkling består af en afmelding af planer, politikker og strategier, der ikke længere er relevante som politisk styringsredskaber. Det vil sige, at de enten er udløbet, har mistet deres aktualitet eller udelukkende fungerer som et administrationsgrundlag for forvaltningerne.

Med denne indstilling anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at planen Metropolzonen afmeldes som politisk styringsredskab, da aktiviteterne i planen er gennemført. Afmeldingen forventes derfor ikke at have nogle konsekvenser.

Metropolzonen er et større udviklingsprojekt, der blev igangsat af Københavns Kommune i 2007 for at løfte den del af Københavns centrum, der strækker sig fra Kalvebod Brygge til Skt. Jørgens Sø og fra Hovedbanegården over Rådhuspladsen til Vester Voldgade. Området havde i flere år været præget af manglende overordnet planlægning. Derfor har Metropolzonen haft som mål at samle de mange forskellige initiativer i zonen og udvikle dem med sammenhængskraft og synergi for øje.
 
Definitioner og kriterier
En afmelding indebærer, at der ikke længere sker systematisk afrapportering af status på planen, politikken eller strategien.

Afmeldingen indebærer ikke, at indholdet i en plan, politik eller strategi ikke længere efterleves af forvaltningen. Hvis det er aktuelt, videreføres indholdet i et administrativt regi.

Forvaltningerne har gennemgået alle planer, politikker og strategier og vurderet, hvorvidt de skal afmeldes eller bibeholdes ud fra nedenstående kriterier: 

a)     Hvis PPS'en kan fjernes/anulleres. Det kan ske hvis PPS’en er udløbet, forældet, ikke er politisk aktuel mere eller er blevet erstattet af en ny.

b)     Hvis PPS'en kan indarbejdes i eller sammentænkes med andre PPSer. Det kan ske, hvis PPS’en indarbejdes i en ny PPS eller hvis flere PPSer kan lægges sammen til en samlet PPS.

c)       Hvis PPSen kan overgå fra at være en PPS til at være et administrationsgrundlag for forvaltningen. Det kan ske hvis, PPSen allerede fungerer som et administrationsgrundlag for forvaltningen eller hvis der ikke sker en systematiskpolitisk afrapportering af PPSen.

Økonomi

Indstillingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt vil der ske en samlet præsentation af kommunens forenklinger af PPS’er til Økonomiudvalgets budgetseminar 19.-20. august 2014. Herefter vil Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen behandle forenklingerne i september.Claus Juhl                                                /Pernille Andersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Metropolzonen afmeldes som politisk styringsredskab.


Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 16. juni 2014


Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. september 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 18. september 2014

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.