36. Medlemsforslag om hurtig proces for vedtagelse af Nordhavnstunnellen (2017-0206417)

Sagsfremstilling

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen beder Økonomiforvaltningen om at udarbejde forslag til politisk behandling om vedtagelse af vejforbindelse fra Østerbro til Nordhavnen inden udgangen af 2017.

(Stillet af Venstre)

 

Motivering

Venstre vil med dette forslag anmode Økonomiforvaltningen om at afslutte den igangværende dialogproces om Nordhavnstunnellen, så vi kan få vejforbindelsen mellem Nordhavnsvejen på Østerbro og det nye byudviklingsområde Nordhavn vedtaget politisk i Københavns Borgerrepræsentation inden udgangen af 2017.

Regeringen og Københavns Kommune har i principaftale af 27. juni 2014 besluttet at anlægge en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten. Hvidbogen for Nordhavnstunnellen er udarbejdet af Vejdirektoratet og udkom i november 2016. Hvidbogen indeholder VVM-undersøgelse, som belyser forskellige placeringer og udformninger af en vejtunnel fra Strandvænget til Nordhavn.

Transportministeriet har således lavet forarbejdet for, at Økonomiforvaltningen kan lægge en beslutning op til politisk vedtagelse om etablering og udformning af Nordhavnstunnellen fra Østerbro til Nordhavnen. Konkret skal Borgerrepræsentationen træffe beslutning om at bede Transportministeriet forberede en anlægslov for Nordhavnstunnellen (etablering og udformning af tunnelen, samt spørgsmål om bl.a. hvor én eller flere erstatningshavne skal placeres, om der eventuelt skal etableres en stiforbindelse, og om den i givet fald skal etableres som klapbro, højbro eller tunnel).

En hurtig afklaring vil sikre, at VVM’en ikke når at blive forældet, ligesom det vil være til fordel for den videre planlægning af infrastrukturen for Nordhavnsområdet. Endelig vil en afklaring være til gavn for de mange interessenter, der på forskellige vis berøres af projektet.

Sideløbende med arbejdet med Nordhavnstunnellen er Københavns Kommune ved at anlægge et tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvejprojektet. Derved vil Nordhavnsvejprojektet være forberedt til videreførelse under Svanemøllehavnen til Nordhavn. Tilkoblingsanlægget og Nordhavnsvej forventes at være færdigt ultimo 2017.

Endelig kører den videre forbindelse til en Østlig Ringvej i sit eget spor, idet der er taget hul på forundersøgelserne til Havnetunnellen. Undersøgelserne heraf foreligger om to år, men i mellemtiden er der intet til hinder for, at Københavns Kommune kan gå videre med arbejdet med at få etableret en forbindelse til Nordhavnen, som leder trafikken uden om Østerbro.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 18. maj 2017

 

Medlemsforslaget blev forkastet med 37 stemmer imod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: V, O og I.

Imod stemte: A, Ø, B, F og C.

 

 

En Samlet Borgerrepræsentation afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Partierne finder at der af hensyn til de lokale interessenter og brugere af Svanemøllehavnen er behov for afklaring vedr. byggeriet af Nordhavnstunnel. Denne afklaring kan ske uafhængigt af den igangværende dialog med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om tunnellængde og fremtidssikring. Partierne mener at etableringen af Nordhavnstunnellen skal udføres i etaper så adgangen til Svanemøllehavnen opretholdes i anlægsperioden. Den nødvendige erstatningshavn for de sejlere, som det på trods heraf, vil være nødvendigt at flytte, bør placeres i Nordhavn, så der fortsat vil være nærhed til lokalområdet og eksisterende faciliteter. Samtidig kan nuværende forhold for Svanemøllestranden og vinterbadere på Svaneknoppen opretholdes i anlægsperioden.

 

Partierne bakker op om etableringen af en tunnel under Svanemøllebugten som en vigtig forudsætning fort den videre udvikling af Nordhavn og som en trafikal aflastning af de indre dele af Nordhavn bl.a. for trafik til og fra containerterminalen.”