9. Endelig vedtagelse af lokalplan "Apollovej III", Vanløse (2016-0012362)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan ”Apollovej III”, der vil muliggøre en boligbebyggelse med bl.a. almene boliger på taget af et butikscenter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

  1. at lokalplan ”Apollovej III” godkendes med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Bygherre ønsker at etablere en boligbebyggelse på 14.000 m² på taget af et butikscenter ved Vanløse Station. Da den nuværende lokalplan udelukkende muliggør erhverv, er der behov for en ny lokalplan for området.

Et lokalplanforslag blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2015, hvorefter forslaget blev sendt i høring fra den 19. oktober til den 14. december 2015. I perioden modtog forvaltningen 38 henvendelser. Høringen gav anledning til ændringsforslag som beskrevet under Løsning. Ændringsforslaget blev sendt i supplerende høring hos berørte parter fra den 14. til den 28. januar 2016. I denne periode modtog forvaltningen 6 henvendelser. Den supplerende høring har givet anledning til yderligere ændringsforslag, som ligeledes er beskrevet under løsning.

Løsning

Lokalplanen vil muliggøre den ønskede boligbebyggelse på butikscentrets tag. På en del af taget, ud mod Metroen, indrettes et 2.700 m² stort offentligt torv ”Metrotorvet” med forbindelse til Vanløse Torv og med en bro- og trappeforbindelse til perronen på Vanløse metrostation. Flere butikker i butikscentret vil få facade mod ”Metrotorvet”.

Der henvises i øvrigt til faktaark, bilag 7.

Borgermøde

På borgermødet om planforslaget den 4. november 2015 deltog 80 borgere, hvor mange var utilfredse med projektet, der dog også blev rost for at virke spændende og varieret. Utilfredsheden samlede sig særligt om projektets tæthed, højde og materialer, skygge- og indsigtsgener, bil- og cykelparkering og begrønning mv. Synspunkterne er i høj grad enslydende med synspunkterne i henvendelserne i høringsperioden, der kommenteres af forvaltningen nedenfor. Referat af borgermødet samt evaluering af mødet er vedlagt som bilag 6.

Høring
De 38 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 2. I bilag 3 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Hovedsynspunkterne i henvendelserne er anført nedenfor.

Bemærkninger fra Vanløse Lokaludvalg – bilag 2
Udvalget støtter projektet med boliger pga. den gode beliggenhed nær stationen. Udvalget ser dog store trængselsproblemer i forhold til parkering for de mange cykler i hele området omkring stationen. Udvalget ser gerne flere pladser og alternative løsninger. Dog skal selve Vanløse Torv friholdes for cykelparkering. Udvalget udtrykker endvidere bekymring for indsigtsgener i forhold til villaområdet mod øst, og foreslår en ændret fordeling af boligbyggeriet (færre boliger mod Jupitervej og flere boliger mod Vanløse Torv). Endelig ønsker udvalget en strategi for vejtræerne langs Vanløse Allé og Apollovej.

Forvaltningens bemærkninger
Bygherre udvider i samarbejde med DSB de eksisterende ca. 750 cykelparkeringspladser mellem Metroen og det nye butikscenter med ca. 300 pladser, hvilket forvaltningen vurderer som tilfredsstillende til at dække behovet i lokalplanområdet. Herudover ændres normen for cykelparkering for boligbebyggelsen, jf. den nye kommuneplan, fra 3 til 4 pladser pr. 100 m² boligetageareal. På baggrund af lokaludvalgets høringssvar udgår muligheden for cykelparkering på selve Vanløse Torv. For at mindske indbliksgener rykkes byggefeltet mod villakvarteret tilbage fra facaden på butikscentret. Da butikscentrets tag har begrænset bæreevne er det ikke muligt at imødekomme ønsket om omfordeling af boligbebyggelsen. Vejtræerne langs Vanløse Allé og Apollovej indgår ikke i lokalplanområdet og påvirkes derfor ikke med denne lokalplan.

Hovedsynspunkter i de modtagne henvendelser - bilag 2

  1. Byggeriet bliver for voldsomt og for højt i forhold til skalaen i Vanløse og lokalplanens bestemmelser skal præciseres for at sikre byggeriets udtryk. Facaderne på butikscentret er for mørke og metalplader passer ikke i kvarteret og kan reflekterer sollys.
  2. Hvad skal der ske med ”Tangen”? (et aflangt areal langs Metroen).Træer ønskes bevaret og der skal være flere bestemmelser for beplantning og byrumsindretning. Bygherre ønsker at flytte et byggefelt på ”Tangen” bl.a. af hensyn til logistik.
  3. Skyggediagrammerne i lokalplanforslaget er misvisende.
  4. Der ønskes bedre trafikale forbindelser i hele området og cykelparkeringen er ikke stor nok.
  5. Metroselskabet ønsker forholdet til Metroen nærmere beskrevet i lokalplanen.

Herudover nævnes emner som flere P-pladser for kvarterets beboere, flere daginstitutioner, bekymring for at butikscentret vil udkonkurrere det lokale handelsmiljø, bedre muligheder for kulturelle aktiviteter, bekymring for hærværk og graffiti, samt ønske om en helhedsplan for et trekantområde delvist omfattet af lokalplanforslaget (Vanløse Allé/Apollovej/Eskjærvej).

Forvaltningens bemærkninger
Ad 1 Forvaltningen foreslår at imødekomme høringssvarene ved at gøre byggefelterne for boligblokkene mindre og flytte nogle af dem længere ind på butikscentrets tag, fire boligblokke fastlægges én etage lavere, og der fastlægges begrænsninger for udkragning over offentlig vej (Tegning nr. 4). Dette vil skabe større klarhed om bebyggelsens endelige udformning og begrænse de mulige negative påvirkninger på kvarteret. Butikscentrets facader er allerede opført i overensstemmelse med den nuværende lokalplan ”Apollovej II” (inden byggeriet i 2010 blev stoppet af tidligere ejers konkurs) og forvaltningen vurderer, at facaderne er afstemt med kvarterets øvrige bebyggelse. Boligbebyggelsen på butikscentrets tag udføres i metalplader og træbeklædning, dels pga. det arkitektoniske udtryk som forvaltningen finder tilfredsstillende, og dels fordi taget kun kan bære letvægtskonstruktioner. For at imødekomme høringssvaret foreslår forvaltningen dog, at det konkretiseres, at metalplader på boligbebyggelsens facader skal fremstå lyse, matte og ikke/minimalt reflekterende (§ 6, stk. 2d).

Ad 2 Forvaltningen foreslår at imødekomme høringssvarene ved at flytte et byggefelt på ”Tangen” udlagt til cykelparkering og teknik (køling til butikscentret) til en mere hensigtsmæssig placering langs metroen (Tegning nr. 2A og Tegning nr. 4). Den fremtidige anvendelse af ”Tangen” er efterfølgende blevet drøftet med bygherre, og foreslås udlagt til nyttehaver (§ 8, stk. 6 og Tegning nr. 9). I den forbindelse foreslås nye bestemmelser for vejudlæg, der muliggør en justering, når betingelserne herfor er opfyldt. Forvaltningen vurderer herudover, at de allerede fastlagte grønne tiltag på friarealerne er tilfredsstillende og vil sikre den tilsigtede byrumskvalitet. Træerne på Vanløse Torv påvirkes ikke.

Ad 3 Forvaltningen erkender, at skyggediagrammerne i lokalplanforslaget var fejlbehæftet. Rettede skyggediagrammer blev lagt på blivhoert.dk i høringsperioden og foreslås udskiftet i lokalplanen, jf. bilag 4 og 5. De rettede skyggediagrammer giver ikke forvaltningen anledning til at ændre vurdering af skyggegener, der fortsat vurderes som acceptable.

Ad 4 Forvaltningen vurderer, at trafikforholdene i lokalplanområdet er løst med adgang til vareindlevering og parkeringskælder via Apollovej. Cykelparkeringen i lokalplanområdet vurderes, som ligeledes nævnt under bemærkninger til lokaludvalgets høringssvar, at være tilfredsstillende

Ad 5 Forvaltningen foreslår at imødekomme høringssvaret, ved at der indsættes et afsnit om ”Forholdet til Metroen” i kapitlet ”Tilladelser efter anden lovgivning” jf. bilag 4 og 5.

Øvrige bemærkninger til henvendelserne er beskrevet i Notat om høringssvar, bilag 3.

Supplerende høring
De ovenfor nævnte ændringsforslag, herunder højere cykelparkeringsnorm for boliger, præcis udlægning af byggefelter, nedsættelse af bygningshøjder for fire boligblokke, ingen cykelparkering på Vanløse Torv, udskiftning af fejlbehæftede skyggediagrammer og mulighed for at ændre vejudlæg mv., har været i supplerende høring fra den 14. til den 28. januar 2016, jf. bilag 4 og 5.

De 6 modtagne henvendelser i den supplerende høringsperiode vedlægges som bilag 8. I bilag 9 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Hovedsynspunkterne i henvendelserne er anført nedenfor.

  1. Byggefeltet på taget af butikscentret mod villakvarteret ønskes rykket længere ind på taget. En mur/akustikvæg i skel mod villakvarteret ønskes forlænget til ”Tangen”.
  2. Metroselskabet ønsker en række paragraffer indsat i lokalplanen for at sikre Metroens drift.
  3. Bygherre ønsker, at rammen for boligbebyggelsen (fastlagt til 16.000 m² i lokalplanforslaget) nedsættes til 14.000 m² i overensstemmelse med det aktuelle projekt.

Forvaltningens bemærkninger til den supplerende høring 

Ad 1  Forvaltningen foreslår at imødekomme høringssvarene, ved at byggefeltet med facade mod villakvarteret rykkes yderligere én meter ind på taget til 4,2 meter fra facaden (Tegning nr. 4), samt at muren/akustikvæggen mod villaerne forlænges til ”Tangen” med en højde på 2,2 meter (§8, stk. 2b og Tegning nr. 5).

Ad 2 Forvaltningen vurderer, at Metroens drift og Metroselskabets rettigheder er fuldt sikret ved servitutter, og at forholdet tydeligt fremgår af det indsatte afsnit om Forholdet til Metroen.

Ad 3 Forvaltningen foreslår at imødekomme høringssvaret fra bygherre ved at nedsætte rammen for boligbebyggelsen til de faktiske 14.000 m² (tilsvarende nedsættes krav om almene boliger til 3.500 m², svarende til 25 pct. af boligbebyggelsen).

Øvrige bemærkninger til henvendelserne er beskrevet i Notat om høringssvar i supplerende høringsperiode, bilag 9.

Herudover foretages enkelte rettelser i lokalplanteksten for at sikrer en entydig fortolkning af lokalplanen. Alle ændringer fremgår af bilag 5.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

Pernille Andersen                                     / Jakob Møller Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at lokalplan ”Apollovej III” godkendes med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. februar 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. marts 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 17. marts 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.