18. Højklasset busløsning på Frederikssundsvej, projektforslag (2013-0194452)

Projektforslagene for en højklasset busløsning på Frederikssundsvej skal godkendes, og der skal frigives midler til anlæg. Projektforslaget indeholder ligeledes etablering af cykelsuperstier på strækningen.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

  1. at projektforslaget for ”Højklasset busløsning på Frederikssundsvej” inkl. cykelsuperstierne (bilag 1) godkendes og anlægges, samt at stoppestedet ved Kobbelvænget bevares,
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 60,74 mio. kr. til hovedprojektering og anlæg af projektforslaget for ”Højklasset busløsning på Frederikssundsvej”,

    3.   at der frigives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til realisering af projektet ”Cykelsupersti Ballerupruten på Frederikssundsvej”. For de bevillingsmæssige konsekvenser, se tabel 1-3 i økonomiafsnittet.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 20. september 2012 at igangsætte udarbejdelse af projektforslag for en ”Højklasset busløsning på Frederikssundsvej”. Projektforslaget for den højklassede busløsning på Frederikssundsvej skulle tage udgangspunkt i det tidligere udarbejdede skitseforslag ”Busbaner og dosering”.

Borgerrepræsentationen har udpeget Frederikssundsvej til at indgå i nettet af cykelsuperstier. Projektforslaget for en højklasset busløsning på Frederikssundsvej indeholder derfor også etablering af cykelsuperstiruterne Ballerupruten (fra kommunegrænsen til Bellahøj) og Farumruten (fra Bellahøj til Nørrebro Station).

Løsning

Busserne på Frederikssundsvej (5A og 350S) vil efter 2018 sikre forbindelse til Cityringen, Ringbanen og andre centrale buslinjer ved Nørrebro Station. Busserne på Frederikssundsvej har i dag markante fremkommeligheds- og regularitetsproblemer, hvilket øger rejsetiden, giver uregelmæssig drift og overfyldte busser til gene for de ca. 30.000 daglige påstigere på strækningen fra kommunegrænsen til Nørrebro Station.

Som i det tidligere udarbejdede skitseforslag ”Busbaner og dosering” er der i projektforslaget fokus på busprioritering i signalanlæggene og anlæg af korte busbaner på strækninger, som i mindst muligt omfang generer handelsliv og beboerparkering. For oversigt over placering af busbaner, se bilag 2.

Passager- og rejsetidseffekter

Projektet vil i myldretiden reducere rejsetiden med op til 20 % på strækningen fra Nørrebro Station til Husum Torv. Beregninger fra Movia viser, at antallet af passagerer forventes at stige med 15-20 %, svarende til ca. 250.000 passagerer pr. år. Stigningen i antal passagerer vil være højere for hele døgnet.

Stoppesteder

Stoppestederne vil de fleste steder blive opgraderet med fremrykkede busperroner, som sikrer, at konflikterne med cyklisterne undgås. Ved de stoppesteder hvor det fysisk er muligt, anlægges der niveaufri ind- og udstigning til gavn for tilgængeligheden. Stoppestederne vil desuden blive opgraderet med nyt byudstyr og højteknologisk trafikinformation. For oversigt over etablering af busperroner, se bilag 5.

Projektet indeholder endvidere optimering af stoppestedsplaceringerne, hvilket indebærer nedlæggelse af fire stoppesteder: Kobbelvænget, Degnemose Allé, Provstevej og Frederiksborgvej. De tre førstnævnte har i dag relativt få passagerer og ligger tæt på et andet stoppested, mens stoppestedet ved Frederiksborgvej ligger meget tæt ved Nørrebro Station. For fremtidig placering af busstoppesteder samt afstandene mellem disse, se bilag 6.

Biltrafik

Etableringen af busgaden mellem Lygten og Borgmestervangen besluttet i overførselssagen 2011-2012 (A, B, C, F, I, O og V), vil sikre, at den samlede bilfremkommelighed ikke forringes efter anlæg af busprojektet, da trafikmængden på Frederikssundsvej forventes reduceret væsentligt.
Trafikken på sidevejene vil ikke blive påvirket i væsentlig grad.

Cykelsuperstier

Frederikssundsvej indgår som en del af både Ballerup- og Farumruten (cykelsuperstier). Der gennemføres derfor også en række cykeltiltag på strækningen. Der vil blive etableret fremførte cykelstier helt frem til signalregulerede kryds, punktvise bredere cykelstier, nedtællingssignaler så cyklisterne kan se hvor lang tid der er til signalet skifter til/fra grønt, cykelshunts, så cyklister kan køre til højre uden om signalreguleringen, hvilket reducerer rejsetid og udnytter kapaciteten i kryds mere effektivt, samt diverse services (fx skiltning og pumper). Se bilag 7.

Træer

Projektet vil forøge antallet af træer med fire langs strækningen. Udover plantning af træer på selve Frederikssundsvej vil Teknik- og Miljøforvaltningen i hovedprojekteringen undersøge muligheden for at plante træer i sidegaderne, som mange steder er private fællesveje. For uddybning af forholdene omkring træer i projektet, se bilag 3.

Parkering

Teknik- og Miljøudvalget vedtog d. 24. oktober 2011, at der i forbindelse med busprojektet kan nedlægges op til 100 parkeringspladser uden for betalingszonen langs Frederikssundsvej. Projektforslaget indebærer, at der nedlægges 70 parkeringspladser på strækningen (s. 34-37 i bilag 1). Alle parkeringspladser, som foreslås nedlagt, ligger uden for betalingszonen, og der er dermed ikke krav om anlæggelse af erstatningspladser. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det øgede pres på parkering, som vil opstå på lokale strækninger, kan udjævnes på de nærliggende gader. Tællinger viser, at belægningsprocenten over døgnet ligger mellem 58-68 % på strækningen fra kommunegrænsen til Hulgårdsvej, og 79-85 % på strækningen fra Lygten til Hulgårdsvej. Der er udarbejdet en p-redegørelse for strækningen, se bilag 4.

Øvrigt

Ombygning af lokalvej Peter Ipsens Vej - Tomgårdsvej indgår som en option i udbudsmaterialet, og etableres såfremt det kan indeholdes i budgettet. Ombygningen vil give øget byrumskvalitet, samt forbedre cykelforholdene markant. Etableres omlægningen ikke, vil der blive nedlagt 11 færre parkeringspladser end beskrevet i projektforslaget.

Høring i lokaludvalg

Der har igennem hele processen været en tæt dialog med lokaludvalgene og borgerne. Der har været afholdt borgermøder og følgegruppemøder, hvor lokaludvalg, de handelsdrivende, ældreorganisationer og Dansk Cyklist Forbund har været repræsenteret.

Bispebjerg Lokaludvalg er generelt positiv over for projektforslaget, dog med et par bemærkninger omkring antallet af parkeringspladser og busstoppestedet ved Frederiksborgvej. Brønshøj-Husum Lokaludvalg stiller spørgsmål til placeringen af doseringsanlæg for biler, længden af busbaner og ændringer i de røde midterfelter. Lokaludvalgenes høringssvar samt forvaltningernes kommentarer til disse kan ses i bilag 8.

Økonomi

Borgerrepræsentationen afsatte i Budget 2010 (Æ53) i alt 107,5 mio. kr. (2010 p/l) til forbedring af busfremkommeligheden under Bynet 2018-projektet, herunder bl.a. til anlæg af en højklasset busløsning på Frederikssundsvej. Med denne indstilling ønskes 60,74 mio. kr. (2014 p/l) af det oprindelige rådighedsbeløb frigivet til hovedprojektering og anlæg af den højklassede busløsning på Frederikssundsvej. De 60,74 mio. kr. (2014 p/l) skal omplaceres fra Økonomiudvalget (ØU) til Teknik- og Miljøudvalget (TMU), jf. tabel 1.

Borgerrepræsentationen afsatte i Budget 2012 (UÆ161) i alt 3,5 mio. kr. (2012 p/l) til anlæg af cykelsupersti på Ballerupruten, som er ruten fra kommunegrænsen til Bellahøj. Af disse midler blev 0,1 mio. kr. stjernemarkeret, og er dermed frigivet med vedtagelsen af Budget 2012. De resterende midler ønskes med denne indstilling frigivet. De 3,4 mio. kr. (2012 p/l) svarer til 3,5 mio. kr. i 2014 p/l. Der skal således i alt frigives en anlægsbevilling på 64,24 mio. kr. med denne indstilling.


Tabel 1: Bevillingsmæssige konsekvenser
  

Udvalg

Bevilling

Funktion

Indtægt (I) / Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.
(2014 p/l)

Varig?
ja/nej

2013

2014

2015

2016

2017

ØU

3126 – Økonomisk Forvaltning, anlæg

2.28.23.3

U

 

0

 

-3.747

-26.383

-22.966

 

-7.644

Nej

TMU

3400 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

U

0

3.747

26.383

 

22.966

 

7.644

Nej

I alt

0

0

0

0

0

-


Tabel 2: Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
  

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2014 p/l)

2014

2015

2016

2017

I alt

TMU

Etablering af cykelsupersti Ballerup-ruten

3400 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

550

1.493

1.253

204

3.500

TMU

Højklasset busløsning på Frederikssundsvej

3400 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

3.747

26.383

22.966

7.644

60,740

I alt

-

-

-

4.297

27.876

24.219

7.848

64.240

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg af projektet fremgår af nedenstående tabel.


Tabel 3: Kategorisering af anlægsmidler
  

1.000 kr. (2014 p/l)

2014

2015

2016

2017

I alt

Interne udgifter

1.364

1.667

1.213

304

4.548

Ekstern rådgivning

2.933

1.353

1.353

160

5.799

Anlæg af projektet

0

24.856

21.653

7.384

 

52.884

I alt

4.297

27.876

24.219

7.848

64.240


Der forventes reduktioner i Københavns Kommunes driftsøkonomi til busserne med 6-8 mio. kr. pr. år fra 2017, som følge af bedre fremkommelighed og flere passagerer. Københavns Kommune modtog i juni 2013 accept fra staten om medfinansiering på 30,3 mio. kr. til anlæg af den højklassede busløsning på Frederikssundsvej. Tilbagebetalingstiden for dette projekt er således beregnet til at være maksimalt 5 år. Rådighedsbeløbet er indarbejdet i budget 2014. Medfinansieringen fra Staten blev i budget 2014 disponeret til mere miljøvenlige busser samt vej- og signalgenopretning.

Den statslige medfinansiering er betinget af, at projektet gennemføres.

Ca. 1/3 af de afsatte midler til Ballerupruten (Frederikssundsvej mellem Bellahøj og Kommunegrænsen) vil blive anvendt på strækningen mellem Nørrebro Station og Bellahøj (Farumruten) da dette set i forhold til det samlede Frederikssundsvejs projekt giver den bedste løsning, herunder de største forbedringer for cykeltrafikken.

Det forventes, at projektet vil påvirke Teknik- og Miljøforvaltningens driftsøkonomi marginalt.

Et eventuelt mindreforbrug på busprojektet tilbageføres til ØU, mens eventuelt mindreforbrug på anlæg af cykelsuperstier anvendes andre steder på Farumruten (ruten strækker sig fra Kgs. Nytorv til kommunegrænsen ved Gladsaxe og videre til Farum).

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil efter godkendt indstilling igangsætte hovedprojekteringen og anlæg. Det forventes, at anlægsarbejdet for busprojektet på Frederikssundsvej og cykelsuperstierne igangsættes primo 2015 og arbejdet forventes færdigt forår 2017.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget usikkerhed omkring muligheden for gennemførelse af ombygningen af lokalgaden ved Peter Ibsens Alle grundet økonomi. Hvis der ved endt licitationsresultat ikke er økonomiske ressourcer til anlæg af dette, vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret.

I forbindelse med projektets udbud og den efterfølgende kontrahering med udførende entreprenør vil der blive indarbejdet krav, som skal sikre den bedst mulige fremkommelighed for biler, busser, cykler og fodgængere under anlægsperioden.

Det forventes, at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

Anlægsarbejdet på Frederikssundsvej igangsættes først efter færdiggørelse af anlægsarbejdet på ”Bedre Bus til Nørre Campus”. Dermed undgås anlægsarbejde på to af de store indfaldsveje til København samtidig.

Som afslutning på projektet om ”Udbygning af den kollektive trafik i København”, besluttede Borgerrepræsentationen d. 20. juni 2012 at igangsætte en fortsat undersøgelse af en letbane på Frederikssundsvej. Denne undersøgelse pågår og forventes at blive forelagt for Borgerrepræsentationen i 2014. En letbane vil tidligst kunne sættes i drift i 2025.
Claus Juhl                 / Pernille Andersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at projektforslaget for ”Højklasset busløsning på Frederikssundsvej” inkl. cykelsuperstierne (bilag 1) godkendes og anlægges,
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 60,74 mio. kr. til hovedprojektering og anlæg af projektforslaget for ”Højklasset busløsning på Frederikssundsvej”.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

    3.    at der frigives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til realisering af projektet ”Cykelsupersti Ballerupruten på Frederikssundsvej”. For de bevillingsmæssige konsekvenser, se tabel 1-3 i økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 3. februar 2014

A stillede ændringsforslag til første at-punkt om, at stoppestedet ved Kobbelvænget bevares.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Indstillingen blev anbefalet.


 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. februar 2014

Socialdemokraterne fremsatte ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

”Det foreslås, at stoppestedet ved Kobbelvænget bevares.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 12 stemmer mod 0. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, V, O og I.

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: C.

 

Den således ændrede indstilling blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, V, O og I.

Imod stemte: C.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 13. marts 2014

 

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:

 

”At der etableres parkeringspladser og, at det finansieres inden for projektet”.

 

 

Det af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 38 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C, I, O og V.

Imod stemte: A, B, F og Ø.

 

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.