19. Forslag til Projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018 (2019-0170625)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende Projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018 i offentlig høring, og til at delegere kompetencen til endeligt at vedtage projekttillæg 2020 til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende, at forslag til projekttillæg 2020 til Spildevand 2018 (bilag 2) udsendes i offentlig høring i otte uger,
 2. at kompetencen til endeligt at vedtage ”Forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018” efter endt høring delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommunes håndtering af spildevand, herunder regnvand, er reguleret af en spildevandsplan, der er lovpligtig. Gennem projekttillæg til spildevandsplanen giver Københavns Kommune hvert år hjemmel til at regulere håndteringen af spildevand i projekter vedrørende afløb, klimatilpasning og byudvikling.

Den nuværende spildevandsplan, Spildevandsplan 2018, blev vedtaget af Borgerpræsentationen den 6. juni 2019. Spildevandsplanen danner den økonomiske ramme og sætter målene for håndtering af spildevand i Københavns Kommune frem til 2028. Af planen fremgår det, at den vil blive opdateret med projekttillæg, der indeholder aktuelle projekter, der igangsættes det kommende år.

Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til at sende Projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018 i otte ugers offentlig høring og delegere beslutningskompetencen til endelig vedtagelse af projekttillægget til Teknik- og Miljøudvalget.

Løsning

Med Projekttillæg 2020 igangsættes 30 projekter indenfor tre projektkategorier, som er defineret i Spildevandsplan 2018. Projekttillæg 2020 indeholder 29 nye projekter samt et enkelt projekt, der tidligere har være behandlet i Tillæg 8 til Spildevandsplan 2008.

Projekterne medvirker til at understøtte statens målsætninger for vandområder, kommunens serviceniveau for kloakken samt målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund.

 1. Afløbssystem
  Projektkategorien omfatter projekter, der vedligeholder afløbssystemet, projekter der øger afløbssystemets kapacitet og kloakering af kolonihaver. Projekterne forebygger opstigning af spildevand til overfladen og udledning af urenset spildevand til vandområder. Projekttillæg 2020 indeholder to fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter, et frivilligt separat kloakeringsprojekt, der mindsker presset på fælleskloakken og to kolonihavekloakeringsprojekter, der sikrer en miljømæssig forsvarlig håndtering af spildevand.
 2. Klimatilpasning
  Projektkategorien omfatter projekter til klimatilpasning af kloak og skybrudssikring, der enten forsinker eller bortleder regnvand under skybrud og medvirker til at skybrudssikre byen samt projekter, der mindsker presset på fælleskloakken ved separatkloakering. Projekttillæg 2020 indeholder syv skybrudsprojekter og syv projekter om klimatilpasning af kloakken, herunder et projekt, hvor der potentielt skal meddeles påbud.

 3. Byudvikling
  Projektkategorien indeholder projekter, der udspringer af byudvikling i forlængelse af Kommuneplan 2015 og en række lokalplaner, og som sikrer, at kloakken ved nybyggeri ændres fra fælleskloak til separatkloak. Projekttillæg 2020 indeholder 11 byudviklingsprojekter, der sikrer, at kloakken ved nybyggeri opdateres til nutidig standard i byudviklingsområderne.

Afkobling af regnvand – påbud om separatkloakering
Der er projekter, hvor det kan være nødvendigt at give påbud om separatkloakering for at forbedre kapaciteten i afløbssystemet, jf. projektkategori 2 ovenfor. Projekttillæg 2020 indeholder ét projekt, hvor der potentielt skal meddeles påbud, nemlig ”Separatkloakering af Lygten Kanal”. Projektet har den 11. oktober 2018 været politisk behandlet i forbindelse med tillæg 8 til Spildevandsplan 2008. Projektet viste sig herefter ikke at være klar til implementering og kunne derfor ikke videreføres i Spildevandsplan 2018. Det har derfor været nødvendigt at medtage projektet igen i Projekttillæg 2020 for at tilvejebringe den planmæssige hjemmel for at implementere projektet.

Projektet omfatter to matrikler, hvoraf den ene er ejet af Københavns Kommune og den anden er privatejet. Det betyder, at der potentielt skal gives ét påbud til den private grundejer om at separere regnvandet på egen matrikel i forbindelse med projektet. Påbud om separatkloakering gives med et varsel på fem år fra projekttillæggets vedtagelse, jf. Borgerrepræsentationens vedtagelse af ”Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand”. Dette indgik også i beslutningen om tillæg 8 til spildevandsplan 2008 den 11. oktober 2018.

Delegation

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler en delegation af den endelige kompetence til at vedtage Projekttillæg 2020 til Teknik- og Miljøudvalget for at sikre en hurtigere implementering af projekterne. Ved delegation til Teknik- og Miljøudvalget forelægges Borgerrepræsentationen ikke sagen igen, med mindre høringen medfører væsentlige ændringer.

Økonomi

Københavns Kommune
Projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018 medfører økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, idet kommunen er grundejer på matrikel 1231, Utterslev København, som bliver omfattet af krav om separatkloakering i forbindelse med projektet ”Separatkloakering af Lygten Kanal”. Københavns Kommunens udgift til separatkloakering er anslået til 1,1 mio. kr. og bliver finansieret af Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen er blevet orienteret.

Private investeringer
De kommunalt ejede haveforeninger HF Strandlyst og HF Dan kloakeres efter eget ønske, på privat initiativ og efter aftale med Økonomiforvaltningen. Det betyder, at den del af kloakeringen, der ligger indenfor matrikelgrænsen, finansieres og betales af kolonihaverne selv.
Da kloakeringen foregår på privat initiativ, har Københavns Kommune ikke kendskab til de private omkostninger i den forbindelse.

Ejeren af den private matrikel 1405, Utterslev København, der skal separatkloakeres i forbindelse med projektet ”Separatkloakering af Lygten Kanal”, betaler selv for den del af separatkloakeringen, der ligger inden for egen matrikel, da HOFOR ikke har hjemmel til at betale. Den private udgift anslås at være 1,4 mio. kr.

Den udgift, der pålægges Københavns Kommune og den private matrikelejer i forbindelse med separatkloakeringen af Lygten Kanal, er tidligere politisk behandlet i forbindelse med vedtagelsen af tillæg 8 til Spildevandsplan 2008.

Forsyningsselskabernes investeringer
Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2018 har Borgerrepræsentationen den 6.juni 2019 godkendt en øget investeringsramme for spildevandselskabernes investeringer i planperioden på 4,5 mia. kr. Herudover videreføres investeringer på 6,6 mia. kr. til byudvikling, drift og vedligeholdelse, som er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. april 2008 i forbindelse med vedtagelsen af Spildevandsplan 2008, og til skybrudssikring vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015 i forbindelse med ”Klimatilpasning og Skybrudssikring af København”.

Det betyder, at spildevandsselskabernes samlede investeringsramme i planperioden udgør 11,1 mia. kr. Heraf har spildevandsselskaberne budgetteret med 0,35 mia. kr. i forbindelse med Projekttillæg 2020. Forsyningsselskabernes investeringer finansieres over vandtaksterne og indgår i HOFORs og BIOFOS’ årlige budgettillæg fra Forsyningssekretariatet. Vedtagelsen af Projekttillæg 2020 udløser ikke yderlige takststigninger i forhold til, hvad der allerede er oplyst og godkendt forbindelse med den endelige vedtagelse af  Spildevandsplan 2018. I bilag 3 fremgår selskabernes investeringsramme for 2019-2028.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt forslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen forslaget i høring i otte uger. Efter hørringsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser, og på den baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af projekttillægget. Projekttillægget forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse i første kvartal af 2020.

 Søren Wille    /    Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende, at forslag til projekttillæg 2020 til Spildevand 2018 (bilag 2) udsendes i offentlig høring i otte uger.
 2. at kompetencen til endeligt at vedtage ”Forslag til projekttillæg 2020 til Spildevandsplan 2018” efter endt høring delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 4. november 2019

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 03. december 2019

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.