11. Forslag til lokalplan ”Statens Naturhistoriske Museum”, Indre By (2015-0113958)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til offentliggørelse af lokalplanforslag, der muliggør opførelse af et nyt Statens Naturhistoriske Museum i Botanisk Have.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

  1. at forslag til lokalplan ”Statens Naturhistoriske Museum” (bilag 1) godkendes med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Københavns Universitet gennemført en projektkonkurrence om udformning af et nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have. Resultatet af konkurrencen blev offentliggjort den 31. maj 2012. Finansieringen af projektet kom på plads i 2015, hvorefter Bygningsstyrelsen har tilpasset projektet til de finansielle muligheder. På grund af projektets beliggenhed og størrelse forudsætter en realisering, at der udarbejdes en lokalplan.

Startredegørelse med kommuneplanændring blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2012 og af Økonomiudvalget den 30. oktober 2012. Efterfølgende er kommuneplanændringen indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2015.

Løsning

Hensigten med museet er at samle Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have til et samlet naturhistorisk museum. Den tidligere Polyteknisk Læreanstalt ved Sølvtorvet (Sølvtorvskomplekset) ombygges, og der tilføjes ca. 19.000 m2. Langt det meste nybyggeri er placeret under terræn i området mellem sølvtorvskomplekset og Botanisk Haves Palmehus, hvor de underliggende udstillingssale ses over terræn som kuplede landskabsformationer.  I sølvtorvskompleksets gård placeres en stor glaskonstruktion - Hvalsalen – som bliver et vartegn for museet og markerer museets hovedindgang ved Sølvtorvet.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet udmærker sig ved at behandle det eksisterende byggeri og indpasse det ny byggeri med stor respekt for de fredede og bevaringsværdige bygnings- og haveanlæg. Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark. 

Byliv
Det forventes, at museet vil få mere end 400.000 besøgende om året. De vil få adgang til museet ad to hovedindgange dels fra Sølvtorvet dels fra Botanisk Have. Stueplan mellem de to hovedindgange udgør et sammenhængende forløb fra forpladsen ved Sølvtorvet via hovedindgangen gennem Hvalsalen og til et område med lobby, museumsbutik og hovedtrappen ned til museets udstillinger. Via museets haveindgang kommer man ud i et stort byrum, som - ved sin udformning og slyngede stier - medvirker til at integrere museet i Botanisk Have.

Allerede i dag har Botanisk Have begrænset åbningstid af hensyn til at beskytte haven og disse byrum vil derfor blive frit tilgængelige for publikum i museets åbningstid, som endnu ikke er kendt. Forpladsen ved Sølvtorvet vil være tilgængelig døgnet rundt.

Bæredygtighed
Placeringen af museet tæt ved Nørreport Station vil tilskynde de besøgende til at bruge tog, metro og busser. Stedet er desuden let tilgængeligt for cyklister. Der er krav om lokal afledning af regnvand (LAR). Det grønne element maksimeres ved, at næsten al nybyggeri placeres under terræn.

To træer inde i haven skal fældes for at byggeriet kan realiseres, mens de 14 bevaringsværdige træer på forpladsen mod Sølvgade søges bevaret (se bilag 1, tegning 3). Da der endnu ikke er et konkret projekt for forpladsen, og det endnu er usikkert om bunkerne bevares, er det ikke på nuværende tidspunkt klarlagt, hvorvidt bygherre ønsker at fælde et eller flere af disse træer. I lokalplanen fremgår, at alle bevaringsværdige træer skal bevares, og derfor vil fældning kræve, at bygherre søger dispensation til fældning. Da der skal meddeles en dispensation, vil forvaltningen have mulighed for konkret at tage stilling til fældning af de enkelte træer. I dispensationen vil desuden kunne stilles krav om, at fældede træet skal erstattes af nye, hvilket en bestemmelse i lokalplanen ikke kan sikre.

Parkering
Parkeringskravet i lokalplanen er fastlagt efter en konkret vurdering og er i overensstemmelse med kommuneplanens parkeringskrav til biler på højst en plads pr. 100 m2 etageareal. Forvaltningen vurderer ud fra museets stationsnære beliggenhed og forventede antal besøgende, at en parkeringsnorm på ca. en parkeringsplads pr. 300 m2 nyt etageareal til museumsformål (eksklusiv magasiner) vil kunne dække behovet. Et parkeringskrav på en plads pr. 300 m2 nyt etageareal til museumsformål svarer til 53 pladser, hvor hovedparten af parkeringspladserne placeres på terræn ved hjørnet af Øster Farimagsgade og Gothersgade. Resten placeres nær museets indgang fra Øster Farimagsgade, hvoraf fire bliver handicapparkering.

Fastlæggelse af antallet af cykelparkeringspladser skal ifølge kommuneplanen ske efter en konkret vurdering. Forvaltningen har ud fra erfaringer fra tilsvarende byggerier og funktioner vurderet, at 240 pladser kan dække behovet. Pladserne placeres indenfor lokalplanområdet ved museets to hovedindgange.

Kommuneplan
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2015.

Såfremt rammerne i Kommuneplan 2015 bliver ændret ved den endelige vedtagelse i Borgerrepræsentationen, vil bestemmelserne i lokalplanen ligeledes blive ændret ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. 

I Kommuneplan 2011 er størstedelen af det aktuelle lokalplanområde fastlagt til institutioner og fritidsområde (O3-område) med en maksimal bebyggelsesprocent på 150 og en maksimal bygningshøjde på 24 m. Det foreslås i Kommuneplan 2015, at den eksisterende O3-ramme justeres så hele det kommende byggeri ligger inden for O3-rammeområdet. 

Intern høring
Startredegørelsen blev sendt i intern høring med svarfrist den 21. december 2012. Der kom otte svar. Seks af svarene havde ikke bemærkninger eller kun bemærkninger af teknisk karakter. Herudover svarede Indre By Lokaludvalg og Kulturstyrelsen. Da der er gået mere end to år siden den interne høring fandt sted, er Lokaludvalget og Kulturstyrelsen blevet spurgt, om deres høringssvar stadig er fyldestgørende.  

I det første høringssvar fra 2012 roste Indre By Lokaludvalg projektet. Lokaludvalget ønskede større sammenhæng i kvarteret og styrket sammenhængen mellem Østre Anlæg og Botanisk Have bl.a. ved at ombygge Sølvgade til et spor i hver retning med en grøn midterrabat. Udvalget opfordrede til at fokusere på parkering af turistbusser og opfordrede til, at parkeringskravet alene skulle dække behovet for parkering af varebiler og handicapparkering. 

I lokaludvalgets andet høringssvar fra 11. juni 2015 argumenterer udvalget for ”fæstningsringen”, som er en grøn forbindelse placeret på det gamle voldterræn hele vejen rundt om Indre By og Christianshavn. Lokaludvalget appellerer til, at der findes en løsning for de musikøvelokaler, der er i bunkerne ved Sølvgade. Udvalget foreslår, at der etableres hundelufteområde på arealet mellem Botanisk Have og Sølvgade. 

Kulturstyrelsen svarede i det første høringssvar fra 2012, at styrelsen allerede har været inddraget i processen vedrørende etablering af museet. Styrelsen har tidligere afgivet principielle udtalelser vedrørende projektet for så vidt angår de fredede dele, blandt andet har styrelsen 1. juni 2011 afgivet principiel tilladelse til flytning af det fredede drivhus ”Victoriahus”. Dette bekræftes i styrelsens andet høringssvar.  

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen er enig i lokaludvalgets synspunkter om, at sammenhængen i kvarteret skal være så god som mulig herunder sammenhængen mellem Østre Anlæg og Botanisk Have (Fæstningsringen). Udformningen af krydsene ved Sølvtorvet og ved Georg Brandes Plads samt opgradering af tunnelen under Sølvgade, ligger ikke inden for lokalplanens rammer.

På Øster Farimagsgade nær indgangen til museet er der mulighed for placering af 1-2 afsætningspladser for turistbusser. Hvis der opstår behov for det, er det fysisk muligt at placere flere busholdepladser på Øster Farimagsgade langs Botanisk Have, hvilket dog forudsætter nedlæggelse af eksisterende parkeringspladser.  

Arealet mellem museets hovedindgang og Sølvgade bliver museets forplads, som skal medvirke til at synliggøre museets hovedindgang. Lokalplanforslaget fastlægger, at området skal beholde sin parkagtige karakter, at træerne på pladsen så vidt muligt skal bevares og at hovedparten af cykelparkeringen til museets gæster og ansatte (158 af 240 pladser i alt) skal placeres her. På pladsen findes der i dag syv bunkers, som anvendes til bl.a. øvelokaler for musikere. Lokalplanen tager ikke stilling til om bunkerne skal bevares, men det forudsættes, at bygherren undersøger, om bunkerne eller dele heraf kan integreres i en fremtidig forplads. Det forventes, at museet står færdigt i 2020. Det er muligt, at bunkerne kan forblive i denne periode, såfremt forpladsen ikke skal bruges som byggeplads. Forvaltningen er i dialog med brugerne.  

Forvaltningen kan ikke anbefale, at der etableres hundelufteområde på forpladsen, idet der er brug for pladsen til ankomstareal og cykelparkering. 

Miljøvurdering
Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt lokalplanforslaget sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring. Der er planlagt afholdelse af et borgermøde om planforslaget i høringsperioden.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen i primo 2016.

Diverse


Pernille Andersen                          /Jakob Møller Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forslag til lokalplan ”Statens Naturhistoriske Museum” (bilag 1) godkendes med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 5. oktober 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning.
”Vi finder det vigtigt, at der i det videre arbejde med forpladsen til museet sikres mulighed for videreførelse af aktiviteterne og kulturlivet, der i dag benytter bunkerne”.


Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. november 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. november 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.


En samlet Borgerrepræsentation videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Vi finder det vigtigt, at der i det videre arbejde med forpladsen til museet sikres mulighed for videreførelse af aktiviteterne og kulturlivet, der i dag benytter bunkerne”.


Der blev fastsat frist for afgivelse af mindretalsudtalelser til mandag den 16. november 2015, kl. 12.00.