7. Københavns Kommunes repræsentation i bestyrelser, råd, nævn mv. for valgperioden 2018 – 2021 (2017-0324668)

Borgerrepræsentationen skal i forbindelse med valgperiodens afslutning tage stilling til Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i selskaber, organisationer, foreninger osv.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

  1. at det godkendes, at Københavns Kommune i valgperioden 2018 – 2021 er repræsenteret i de hverv, som fremgår af bilag 2.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 10. oktober 2013 ”Politik for aktivt ejerskab” i forbindelse med indstilling vedrørende kommunens deltagelse i selskaber. Det fremgår af ”Politik for aktivt ejerskab”, at der i forbindelse med en valgperiodes afslutning skal tages stilling til Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i selskaber, organisationer, foreninger osv. Fagudvalgene har derfor på baggrund af indstillinger fra forvaltningerne taget stilling til, hvilke hverv, de fortsat mener, er relevante for Københavns Kommune at være repræsenteret i.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af anbefalingerne fra fagudvalgene udarbejdet nærværende indstilling om Københavns Kommunes fortsatte repræsentation i bestyrelser, råd, nævn mv. for valgperioden 2018-2021.

Løsning

”Politik for aktivt ejerskab” er blandt andet udarbejdet på baggrund af et ønske om, at relevansen af kommunens repræsentation i selskaber, organisationer, foreninger osv. løbende bliver vurderet.

De stående udvalg har i sommeren 2017 vurderet Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i de selskaber, organisationer, foreninger osv., som er forankret under de pågældende udvalg.

I vurderingen, af om Københavns Kommune fortsat skal være repræsenteret i et hverv, er der taget stilling til følgende spørgsmål:

1. Er der tale om et obligatorisk hverv for Københavns Kommune (lovpligtigt eller lignende)?

2. Varetages der en relevant kommunal opgave eller interesse for Københavns Kommune i hvervet?

3. Er det forvaltningens vurdering, at det fortsat er relevant for Københavns Kommune at være repræsenteret i hvervet?

4. Anbefaling vedrørende udpegning af bestyrelsesmedlemmer i det pågældende hverv (f.eks. anbefaling om professionel repræsentant besiddende særlige/faglige kvalifikationer; politisk repræsentant; forbrugerrepræsentant; forvaltningsrepræsentant)

5. Er hvervet placeret i den korrekte forvaltning i Københavns Kommune (ressort relevans)?

Ad 1. Lovpligtige hverv skal også besættes i den kommende valgperiode.

Ad 2 og 3. For de hverv, som ikke er lovpligtige, skal det vurderes, om det stadig er relevant for Københavns Kommune at besætte disse hverv, eller om de skal nedlægges, jf. punkt 3.

Det skal blandt andet overvejes hvilken opgave eller interesse for Københavns Kommune der varetages med hvervet? Hvilke resultater er der opnået for Københavns Kommune som følge af varetagelsen af hvervet, og hvorledes er resultaterne i overensstemmelse med kommunens politikker på området?

Ad 4. Til brug for konstitueringen er der behov for at overveje, hvilke krav der bør stilles til Københavns Kommunes interessevaretagelse herunder om den kommunale repræsentation – helt eller delvist – bør varetages af (eksterne) personer med særlige/faglige kvalifikationer eller af politisk repræsentanter; forbrugerrepræsentanter; forvaltningsrepræsentanter mv.

Ad 5. Dette punkt vedrører hvervets interne placering i Københavns Kommune. Ved dette punkt skal der fortages en vurdering af, om hvervet/hvervsområdet har udviklet sig i en retning så det f.eks. vil være mere passende, hvis hvervet fremadrettet blev flyttet til en anden forvaltning.

F.eks. kan det overvejes hvilken forvaltning, der vurderes, at have størst interesse i varetagelsen af hvervet? Samt om der sker der koordinering med andre forvaltninger i forbindelse med varetagelsen af hvervet?

Anbefalinger

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at kommunen fortsat er repræsenteret i de hverv, som i indeværende valgperiode er placeret under disse udvalgs ressortområder.

I det følgende redegøres for Økonomiforvaltningens anbefalinger samt Socialudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets anbefalinger til ændringer.

Udvalgenes anbefalinger fremgår af bilag 3.

Økonomiudvalget

Økonomiforvaltningen anbefaler, at Københavns Kommune i valgperioden 2018-2021 fastholder sin repræsentation i de hverv, som i indeværende valgperiode er forankret under Økonomiudvalgets ressort (bilag 1). Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at det henset til formålet med de enkelte hverv sammenholdt med Københavns Kommunes interessevaretagelse som beskrevet i bilaget, fortsat er relevant, at Københavns Kommune er repræsenteret i de i bilag 1 oplistede hverv.

Socialudvalget

Socialudvalget anbefaler en udtræden af Psykolognævnet, da Københavns Kommune som følge af en lovændring ikke længere er repræsenteret i Psykolognævnet.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknisk- og Miljøudvalget anbefaler en udtræden af Bestyrelsen for De Uddannelsessøgendes Almene Boligselskab, (DUAB), Domea København og Lejerbo København.

Det vurderes ikke, at der er særlige faglige argumenter for, at kommunen skal udpege bestyrelsesmedlemmer i netop disse tre almene boligorganisationer. Dette vil medføre, at Lejerbo København og DUAB skal ændre vedtægter, mens Domea København allerede har taget højde for denne situation i deres vedtægter.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Peter Stensgaard Mørch                  /Flemming Dubgaard Hansen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Københavns Kommune i valgperioden 2018-2021 fastholder sin repræsentation i de hverv, som i indeværende valgperiode er forankret under Økonomiudvalgets ressort (bilag 1).

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at det godkendes, at Københavns Kommune i valgperioden 2018 – 2021 er repræsenteret i de hverv, som fremgår af bilag 2.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. oktober 2017

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til 1. at-punkt:

”At der ikke udpeges repræsentanter til miljøpunkterne.”

Ændringsforslaget blev ikke godkendt med 3 stemmer mod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, C og I.

Imod stemte: A, Ø, B, F og O.

Indstillingens 1. at-punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. oktober 2017

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.