15. Anlæg af faciliteter i Naturpark Amager (2019-0167762)

Der skal tages stilling til dispositionsforslag til en hovedindgang og tre blå støttepunkter (samlingssteder ved vandet, fx trækonstruktioner til kajak, fiskeri og badning) i Naturpark Amager, modtagelse af bidrag til projektet fra Nordea-fonden og Friluftsrådet og til frigivelse af anlægsmidler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om, 
 

 1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 11,0 mio. kr. fra Nordea-fonden og 1,1 mio. kr. fra Friluftsrådet i gave som bidrag til anlæg af en hovedindgang og tre blå støttepunkter i Naturpark Amager, jf. bilag 4. Der skal betales fondsmoms af bidraget fra Nordea-fonden. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 12,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 10,1 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget og en udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. til Økonomiudvalget, jf. økonomiafsnittet,
 2. at der frigives en anlægsbevilling på 33,1 mio. kr. til anlæg af hovedindgang og tre blå støttepunkter i Naturpark Amager, jf. bilag 4, delprojektet Naturpark for Alle og tværgående aktiviteter. Anlægsbevillingen frigives til Teknik- og Miljøudvalget, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) blev det besluttet at afsætte 24,5 mio. kr. til medfinansiering af nye tiltag, der skal udvikle Naturpark Amager. Det samlede projekt for Naturpark Amager omfatter nye hovedindgange og blå støttepunkter på Københavns Kommunes og Naturstyrelsens arealer, delprojektet Naturpark for Alle og tværgående aktiviteter. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 9. oktober 2017, at der i projektet skulle gennemføres en projektkonkurrence og udarbejdes dispositionsforslag for tiltagene i Naturpark Amager.

Der skal tages stilling til dispositionsforslag for de af faciliteterne, der anlægges på Københavns Kommunes areal, modtagelse af gavebidrag fra Nordea-fonden og Friluftsrådet og frigivelse af anlægsmidler. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 7. januar 2019 og 29. april 2019 at prioritere anlægsmåltal til projektet.

Løsning

Projektet om at udvikle Naturpark Amager gennemføres i et partnerskab mellem Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner, Naturstyrelsen og By og Havn. Det bygger på donationer fra Nordea-fonden og Friluftsrådet. Den 35 km2 store naturpark udvikles som et naturområde, som understøtter biodiversiteten. Projektet understøtter 2025-målene i Fællesskab København om, at 75 % af københavnerne oplever København som en grøn by, 20 % opholder sig mere i byens rum og 70 % oplever god mulighed for at involvere sig lokalt.

Dispositionsforslaget er udarbejdet på baggrund af projektkonkurrencens vinderforslag Italesættelse af særlige steder i landskabet. Bedømmelseskomiteen (partnerskabet, Friluftsrådet og tre fagdommere) lagde vægt på, at forslaget bedst danner grundlag for udvikling og etablering af nye faciliteter, som vil signalere, at man træder ind i et område af enestående og beskyttet natur.

Forvaltningen har udarbejdet et konkret dispositionsforslag til en hovedindgang ved DR-Byen Metrostation, to støttepunkter nord og syd for Havneslusen og et støttepunkt ved Byskoven, jf. bilag 4. Der etableres blandt andet anløbsbroer, badezone, samlingsrum, naturlegepladser, opholdssteder, toiletter, bålpladser, formidling og naturforbedring. Faciliteternes disponering og funktioner uddybes i bilag 5.

Gennemførelse af projektet forudsætter tilladelser i forhold til blandt andet naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og kystbeskyttelsesloven. De blå støttepunkter etableres i overensstemmelse med fredningen, der udlægger delområderne til rekreative formål. Anlægsarbejdet ved DR-Byen Metrostation skal afvente en verserende fredningssag om Amager Fælled. Forvaltningen vil fremlægge et revideret forslag, hvis myndighedsbehandlingen medfører væsentlige ændringer i projektet. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er risiko for at myndighedsbehandlingen kan forsinke etableringen.

Naturpark for Alle og tværgående aktiviteter
Delprojektet Naturpark for Alle har fokus på at inddrage socialt udsatte grupper i naturformidling og aktiviteter. Den foreslåede facilitet ved DR-Byen Metrostation med samlings- og formidlingsrum, naturlegeplads, toilet og bålpladser forventes at understøtte delprojektet. I projektet indgår desuden tværgående formidlings- og mobiliseringsaktiviteter og børne- og skolerettede initiativer, der skal motivere nye brugere til at gå på opdagelse i naturparken.

Høring
Amager Vest Lokaludvalg ønsker, at funktionerne ved Byskoven etableres, og at der ved DR-Byen Metrostation tages højde for, at dyrene kan komme op på land fra kanalen, jf. bilag 6. Disse forslag er indarbejdet i dispositionsforslaget. Lokaludvalget ønsker tillige, at der ved hovedindgangen ved DR-byen Metrostation fortsat skal være plads til afholdelse af større arrangementer. Forvaltningen vil i det omfang, det er muligt, indarbejde ønsket i projektet i forbindelse med projekteringen af faciliteten.

Projektet er generelt blevet positivt modtaget af borgere og andre interessenter, jf. www.naturparkamager.dk. Der er blandt andet udtrykt ønsker om, at der tages højde for det store antal beboere i nærområdet, samfærdsel mellem cyklister og andre besøgende, styrkelse af naturværdier, og at naturparken har mange forskellige brugergrupper. Forvaltningen har medtaget ønskerne ved udarbejdelse af dispositionsforslaget. Brugere, interessenter og fondene inddrages i den detaljerede udformning af faciliteterne.

Konsekvenser for parkering
Privat bilkørsel er ikke tilladt i området. Der etableres ca. 200 cykelparkeringspladser ved faciliteterne.

Konsekvenser for træer og begrønning
Nord for Havneslusen er det nødvendigt at rydde et buskads med mindre træer som tjørn, mirabel, vildæble og spidsløn på et areal på ca. 500 m2 for anlæg af blandt andet trappe, læringspavillon, cykel-parkering og trædæk, jf. bilag 4B. Alderen på træerne i buskadset er ca. 50 år. Der genplantes et tilsvarende antal træer. Ved DR-Byen Metrostation plantes tillige ca. 40 nye træer, jf. bilag 4A. Plantning af træer sker begge steder med arter hjemmehørende på Amager Fælled, såsom vildæble og andre frugttræer, eg, røn og naur. Ved Byskoven er faciliteten indpasset i beplantningsplanen for Byskoven (Udvalget er orienteret herom i notat af 30. maj 2017).

Økonomi

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) blev det besluttet at afsætte 24,5 mio. kr. (2017 p/l) svarende til 26,1 mio. kr. i 2020 p/l til Københavns Kommunes medfinansiering af de nye tiltag i Naturpark Amager. Heraf blev 1,0 mio. kr. (2017 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. På Borgerrepræsentationens møde 30. november 2017 blev der frigivet en anlægsbevilling på yderligere 2,0 mio. kr. (2018 p/l) til projektering.

Donationerne til anlæg af faciliteterne ved DR-Byen, Havneslusen og Byskoven fra Nordea-fonden og Friluftsrådet gives i 2021 og 2022. Der skal betales fondsmoms (17,5%) af bidraget fra Nordea-fonden, men ikke af bidraget fra Friluftsrådet, da der er tale om midler, der primært er finansieret af offentlige midler, jf. § 5, stk. 3, i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Donationerne indeksreguleres ikke. Omregnet til 2020 p/l svarer det til, at donationerne udgør 10,96 mio. kr. fra Nordea-fonden og 1,06 mio. kr. fra Friluftsrådet, og der skal betales 1,92 mio. kr. i fondsmoms (2020 p/l). Der gives en indtægtsbevilling på 12,02 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 10,10 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget på den ordinære anlægsbevilling og en udgiftsbevilling på 1,92 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Den resterende anlægsbevilling fra Budget 2017 på 23,0 mio. kr. (2020 p/l) og 10,1 mio. kr. (2020 p/l) fra Nordea-fonden og Friluftrådet i alt 33,1 mio. kr. (2020 p/l) frigives til anlæg af hovedindgang og tre blå støttepunkter og Københavns Kommunes medfinansiering af gennemførelsen af Naturpark for Alle og de tværgående aktiviteter. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 7.

Bevillingen er placeret på hovedbevillingen Ordinær anlæg, som er omfattet af forvaltningens anlægsmåltal. Der er afsat anlægsmåltal til projektet: 0,3 mio. kr. for 2019, 3,7 mio. kr. for 2020 og 13,9 mio. kr. for 2021. Der er ikke taget stilling til fordeling af anlægsmåltal for 2022.

I Budget 2017 er der afsat midler til afledt drift af faciliteterne ved DR-Byen Metrostation og Havneslusen, øget naturpleje i de dele af naturparken, der ligger i Københavns Kommune, og drift af det eksisterende Friluftshus. Af de afsatte midler er der overført 1,0 mio. kr. i 2018 og i 2019 til Teknik- og Miljøforvaltningen for øget naturpleje, og fra 2020 og frem er der overført 2,0 mio. kr. Midlerne for 2020 og 2021 nedjusteres til 1,0 mio. kr. årligt frem til faciliteterne løbende ibrugtages, hvilket vurderes at være dækkende. Tilbageførslen af de 1,0 mio. kr. i afledt drift foretages i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer. Afledte driftsmidler fra 2022 og frem til badezone, toilet med mere ved Byskoven søges dækket ved kommende budgetforhandlinger.

Videre proces

Anlæg og aktiviteter forventes igangsat fra 2021. Faciliteterne ibrugtages løbende. Anlæg forventes afsluttet medio 2022.

 

Søren Wille    /      Lone Byskov           

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at dispositionsforslaget danner grundlag for projektering og anlæg af en hovedindgang og tre blå støttepunkter i Naturpark Amager, jf. bilag 2 og 4.
   
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 
   
 2. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager 11,0 mio. kr. fra Nordea-fonden og 1,1 mio. kr. fra Friluftsrådet i gave som bidrag til anlæg af en hovedindgang og tre blå støttepunkter i Naturpark Amager, jf. bilag 4. Der skal betales fondsmoms af bidraget fra Nordea-fonden. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 12,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 10,1 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget og en udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. til Økonomiudvalget, jf. økonomiafsnittet.
 3. at der frigives en anlægsbevilling på 33,1 mio. kr. til anlæg af hovedindgang og tre blå støttepunkter i Naturpark Amager, jf. bilag 4, delprojektet Naturpark for Alle og tværgående aktiviteter. Anlægsbevillingen frigives til Teknik- og Miljøudvalget, jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 16. september 2019

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:
”Udvalget mener, at der skal arbejdes intensivt med faunapassage, så Amager Fælled og Kalvebod Fælled bliver et sammenhængende Naturområde. Byggeriet af Vejlandskvarteret har gjort dette behov større.”

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. oktober 2019

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. oktober 2019

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

En samlet Borgerrepræsentation videreførte protokolbemærkningen fra udvalgsbehandlingen:

”Partierne mener, at der skal arbejdes intensivt med faunapassage, så Amager Fælled og Kalvebod Fælled bliver et sammenhængende Naturområde. Byggeriet af Vejlandskvarteret har gjort dette behov større.”