12. Revision af forskrift for indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune (2018-0046023)

Borgerrepræsentionen skal tage stilling til de i indstillingen nævnte stramninger, om et udkast til en revideret forskrift for indretning og drift af restaurationer (Restaurationsforskriften) skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

 1. at alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik, skal være forsynet med lydsluse.
 2. at alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik skal udarbejde en støjmålerapport samt indregulere, blokere og plombere musikanlæg og lign.
 3. at restaurationer ikke må spille musik udendørs på offentligt areal udtagen ved en særlig anledning, og da kun efter tilladelse.
 4. at Teknik- og Miljøforvaltningen sender det reviderede udkast til forskrift for ”Indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune” (bilag 2), med de godkendte stramninger, i offentlig høring.

(Teknik- og Miljøudvalget)

(Standsningsret)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede ved behandlingen af Restaurations- og Nattelivsplanen den 24. august 2017, at forvaltningen skal præsentere forslag til, hvordan praksis på nattelivsområdet kan strammes yderligere med henblik på at mindske gener fra nattelivet.

På baggrund af drøftelsessagen om ”Strammere praksis i nattelivet” i Teknik- og Miljøudvalget 27. november 2017, fremlægges nu et revideret udkast til Forskrift for indretning og drift af restaurationer Københavns Kommune med konkrete forslag til stramninger.

Forvaltningen modtager klager over støjgener fra restaurationer både i form af støjende gæster på gaden og musikstøj fra restaurationen (ca. 1.000 klager om året). Kommunen kan ikke regulere støj fra folk på gaden, men via forskriften kan der stilles flere krav til driften af restaurationerne, der sikrer, at de overholder støjgrænserne.

Løsning

For at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold kan kommunalbestyrelsen udstede lokale forskrifter, der lægger rammerne for konkrete indretnings- og driftforhold med betydning for miljøet. En forskrift tydeliggør reglerne for ejer og naboer og smidiggør reguleringen af området.

En forskrift kan kun regulere det, som restaurationen har råderet over. Den kan fx ikke bruges til at regulere støj fra en kø eller råbende mennesker foran en restauration, da denne form for støj ikke er inden for restaurationens egen råderet. Aktiviteten skal også udgøre et reelt miljøproblem i miljøbeskyttelseslovens forstand, før det kan reguleres med forskriften. Der er således ikke nok, at der er hørbar støj som generer, det skal være en væsentlig gene som fx vurderes i forhold til en bestemt støjgrænse.

Forskriften opstiller en række krav og regler til, hvordan restaurationer skal indrettes og drives med færrest mulige miljøgener for de omkringboende. Som tillæg til restaurationsforskriften fra 1. marts 2003 traf Borgerrepræsentationen 17. september 2009 beslutning om sen udeservering i dele af Nyhavn og Metropolzonen (fx Axeltorv, Rådhuspladsen og dele af Vesterbrogade), hvorved udendørs servering blev udvidet til kl. 02.00 i disse områder.

Det er forvaltningens vurdering, at forskriften for restaurationer fungerer godt, men at der med fordel kan foretages flere konkrete ændringer, som vil minimere generne fra nattelivet.

Den nuværende forskrift indeholder dels utidssvarende formuleringer, dels uhensigtsmæssige undtagelser, samt i nogle tilfælde upræcise krav til restaurationerne. Visse paragraffer er derfor skærpet i vedlagte høringsudkast (bilag 2). Oversigt over de væsentligste ændringer kan ses i bilag 3. Foruden den generelle sproglige gennemskrivning er der foretaget følgende skærpende ændringer, som forvaltningen anbefaler:

 • Der stilles krav om lydsluser (en ekstra dør ved indgangsdøren) i alle restaurationer med undtagelse af restaurationer med baggrundsmusik (musik med et lydniveau som man kan tale sammen ved). Samtidig er funktionskrav til lydsluserne blevet tydeliggjort. I den nuværende forskrift gælder kravet kun i ”boligområder”, hvilket medfører tvivl fx i forhold til blandede bolig- og erhverv/serviceområder. I forslaget omfatter kravet alle restaurationer uanset beliggenhed. Der er dog mulighed for dispensation fra kravet, hvis der er langt til beboelse.
 • Der stilles krav om, at al afspilning af musik ol. i restaurationer (med undtagelse af baggrundsmusik) kræver en støjrapport, der dokumenterer, at støjgrænserne kan overholdes hos den nærmeste nabo. En støjrapport udføres af et anerkendt firma med speciale i lyd, der foretager målinger og beregninger af musikstøjens udbredelse. Samtidig skal alle anlæg reguleres ned til det tilladte støjniveau og plomberes/blokeres. Det betyder, at der indsættes en teknisk blokering af lydniveauet i musikanlægget, så det ikke kan spille højere, end at støjgrænsen hos den nærmeste nabo er overholdt. I den nuværende forskrift gælder kravet kun ”faste anlæg”, og kun i ”boligområder”. I høringsudkastet omfatter kravet alle restaurationer, som spiller musik, undtaget dem som kun spiller baggrundsmusik. Der er dog stadig mulighed for dispensation fra kravet, hvis der er langt til beboelse.
 • Der indføres generelt forbud mod, at restaurationer afspiller udendørs musik på offentligt tilgængelige arealer. Dette er et helt nyt krav, som vil berøre en del restaurationer med højtalere uden for, som spiller musik fx ved deres udeservering ud mod offentlige arealer.

Kravet vil ikke gælde i lukkede private baggårde uden offentlig adgang. Ved særlige arrangementer, hvor der er givet en særskilt kommunal tilladelse, vil det heller ikke gælde. Det vil således fortsat være tilladt, at restaurationer spiller udendørs musik i forbindelse med afholdelse af større arrangementer i byen, som fx Jazzfestival eller lignende, men kun efter behørig advisering af naboer og under overholdelse af de gældende støjkrav.

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede stramninger medfører mere ensartethed og større klarhed for restaurationer og borgere om, hvilke regler og krav, der gælder for den konkrete restauration. Endvidere vil de skærpede krav generelt medføre færre gener fra restaurationer.

Høringsudkastets stramning vil medføre øgede udgifter og evt. mistede indtægter for de berørte restaurationer. Forvaltningen anslår, at der kan være i omegnen af hundrede restaurationer, der ikke har en lydsluse i dag, men dette tal er meget usikkert. En lydsluse kan koste fra tyvetusind til hundredtusinde kroner eller mere afhængigt af indgangspartiets indretning og ønsker til arkitekturen. Der er ingen tal for, hvor mange restaurationer der spiller musik fra højtalere ved deres udeservering. Men med godt 1.000 tilladelser til udeservering på offentlige arealer, kan der være en del.

En støjmålerapport koster i omegnen 20-30.000 kr. De fleste har udarbejdet en støjrapport i dag. Dem der bliver berørt, er dem der som supplement til den daglige musikaktivitet, ind i mellem holder et musikarrangement med en fremmed DJ eller anden kunstner, som har eget anlæg med.

Forvaltningen er løbende i dialog med beboere og branchen og vurderer på den baggrund, at ekstraudgifterne vil være proportionale i forhold til effekten. Dog er det væsentligt, at forvaltningen altid kan anlægge en konkret vurdering og dispensere fra krav, hvor der er ikke er risiko for gener for naboer.

Udvalget kan vælge at beslutte færre stramninger ved ikke at vedtage alle indstillingspunkterne. Forvaltningen vurderer, at forbuddet mod udendørs højtalere er det mest restriktive. Som en yderligere stramning kan Udvalget beslutte at nedsætte sluttidspunktet for udeservering, der også reguleres via forskriften. Det kunne være i metropolzonen, eller i udvalgte områder i indre by med meget natteliv.

Gener, der ikke kan reguleres med forskriften

Forvaltningen modtager klager over afspærring af fortove til kø foran diskoteker mv. Forvaltningen har hidtil i samarbejde med politiet anset det som en god måde at håndtere ventende gæster om natten, som derved ikke står på ude vejen, og som det er nemmere for restaurationen at styre. På baggrund af klager fra beboere i indre by vil forvaltningen ændre praksis på området. Forvaltningen vil informere restauratørerne om, at brug af fortov kræver en tilladelse efter vejloven og herefter vurdere sagerne enkeltvist i forhold til fremkommelighed. Det forventes, at sagsbehandlingen vil føre til en del afslag på de nuværende afspærringer.

Forvaltningen har desuden en interesse i, at restauratører påtager sig øget ansvar for renholdelsen om natten og fx opstiller askebægre, men det er juridisk ikke muligt at stille krav i forskriften til restauratører om renholdelsen på offentligt areal, hvor der er adgang for andre end restaurationens gæster (fx gæster til fastfoodrestauranter og pizzeriaer), som kan være skyld i affaldet. Derfor er der ikke tilføjet krav om renholdelse, askebægre mv. på offentligt areal.

Vælger udvalget ikke at godkende de i indstillingen fremsatte forslag til stramninger, vil det alene være en sprogligt gennemskrevet forskrift, der sendes i høring.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Indstillingen vil dog have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i form af udgifter til støjmålerapporter, lydsluser og tabt fortjeneste, fx hvor afspilning af udendørs musik udgør en del af tiltrækningen af kunderne.

Videre proces

Når udvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen sende udkastet i høring og indkalde lokaludvalg og brancheforeninger til møder i høringsperioden. Forvaltningen forventer at fremlægge et endeligt forslag på baggrund af høringen til behandling i Udvalget og Borgerrepræsentationen i 2. halvår 2018. 


Pernille Andersen

            /Anne-Sofie Degn

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik, skal være forsynet med lydsluse.
 2. at alle restaurationer, der spiller højere end baggrundsmusik skal udarbejde en støjmålerapport samt indregulere, blokere og plombere musikanlæg og lign.
 3. at restaurationer ikke må spille musik udendørs på offentligt areal udtagen ved en særlig anledning, og da kun efter tilladelse.
 4. at forvaltningen sender det reviderede udkast til forskrift for ”Indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune” (bilag 2), med de af udvalget godkendte stramninger, i offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2018

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med syv stemmer mod tre. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og Å.

Imod stemte: C, I og O.

Indstillingens 2. at-punkt blev ikke godkendt med fem stemmer mod fem. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, F og Ø.

Imod stemte: B, C, I, O og Å.

Indstillingens 3. at-punkt blev ikke godkendt med fem stemmer mod fem. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, F og Ø.

Imod stemte: B, C, I, O og Å.

 Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Socialdemokratiet standsede sagen i medfør af kommunestyrelseslovens § 23, og sagen indbringes dermed til afgørelse i Borgerrepræsentationen.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 3. maj 2018

Liberal Alliance fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om at udvalgshenvise indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget:

”At sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget, som pålægger at indgå i en konstruktiv dialog med branchen om, hvordan støjgener kan nedbringes via tiltag fra branchen selv. På den baggrund skal forvaltningen revurdere om yderligere stramninger og revideringer af restaurationsforskrifter er relevant – og i så fald fremlægge et forslag hertil for Teknik- og Miljøudvalget og sidenhen Borgerrepræsentationen.”

 

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) om, at 1. at-punkt erstattes af følgende:

”Restaurationer, der spiller højere musik end baggrundsmusik kan i konkrete tilfælde pålægges at etablere en lydsluse el.lign., som minimerer støjen fra restaurationen.”

 

Det af Liberal Alliance fremsatte ændringsforslag (ÆF1) om at udvalgshenvise indstillingen blev forkastet med 10 stemmer mod 40. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, C, O og I.

Imod stemte: A, Ø, Å, B og F.

 

Det af Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 15 stemmer imod 37. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: B, V, C, O og I.

Imod stemte: A, Ø, Å og F.

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 31 stemmer imod 21. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø og F.

Imod stemte: Å, B, V, C, O og I.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt med 31 stemmer imod 21. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø og F.

Imod stemte: Å, B, V, C, O og I.

 

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt med 34 stemmer imod 18. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, F og C.

Imod stemte: Å, B, V, O og I.

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning, som Venstre tilsluttede sig:

”Partierne er tilhænger af, at der sættes ind med virkemidler som lydsluser, der    

effektivt nedbringer generne fra restaurations- og nattelivet. Partierne vil have et balanceret byliv der bekæmper generne, ikke bylivet i sig selv. Derfor er det afgørende at virkemidlerne målrettes de steder, der er gener og klages over problemer, så generne reduceres mest muligt uden at problemfrie restauratører og aktører samtidigt belastes og straffes uden grund.” 

 

Alternativet fremsatte følgende protokolbemærkning, som Radikale Venstre tilsluttede sig:

“Alternativet ønsker en tilgang til støj i nattelivet, hvor der reguleres på de parametre, som er hovedårsagerne til støjgenerne. Derfor vil vi støtte den igangværende, mere dialogbaseret adfærdsregulerende metoder, med erfaringer fra folk i miljøet som ex Roskilde festivalen, fremfor implementering af yderlige regler, der enten er overflødige eller i værste fald rammer forkert. Vi skal have en by hvor der er plads til både ro og søvn, men også liv og festivitas.”

 

Dansk Folkeparti fremsatte følgende protokolbemærkning:

”Dansk Folkeparti stemmer imod 1. at, idet vi er imod et generelt krav om lydsluser.   Dansk Folkeparti har ikke noget imod lydsluser ved et konstateret behov, men mener ikke, at der -  uanset om der er behov for det eller ej - bør stilles krav som i 1. at.”