9. Forslag til lokalplan ”Tivolihuset”, Indre By (2017-0003653)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til offentliggørelse af lokalplanforslag til Tivolihuset, der skal rumme en ballet- og musikskole, administration for Tivoli A/S, forlystelser samt restaurant/cafe/butik i Tietgensgade i Indre By.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

  1. at forslag til lokalplan ”Tivolihuset” (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger godkendes.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Bygherre ønsker at opføre en ny bebyggelse til ballet- og musikskole, administration for Tivoli A/S, restaurant/cafe/butik samt forlystelser ved siden af og ovenpå den eksisterende koncertsal mod Tietgensgade. Lokalplanområdet bestod af område I og II, jf. bilag 2. I forhold til startredegørelsen, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, var område I byggeretsgivende for Tivolihuset, mens område II var en ramme, som ikke var byggeretsgivende. Projektet er nu udvidet med en ny bygning mod sydvest i område II, så lokalplanen nu er byggeretsgivende for både område I og II. Gennemførelse af projektet kræver ny lokalplan, idet byggeriet er markant og vil ændre de nuværende funktioner. Kommuneplanens rammer bliver overholdt.

Løsning

Tivolihuset består af faciliteter til ballet- og musikskole, skolens øvesal i glas placeres tværs henover den lave fløj af koncertbygningen mod Tietgensgade, en ny foyer mod sydvest samt en del af Tivolis administration. Tivolis administration fordeler sig med én etage ovenpå øvesalen samt to etager i den ny bygning sydvest for foyeren. I stueetagen i den ny bygning mod sydvest indrettes desuden restaurant/cafe/butik mod Tietgensgade og forlystelser mod Tivolihaven. Projektet holder sig indenfor de rammer, som blev godkendt ved startredegørelsen.

Koncertbygningen forhøjes til maksimalt 24 m, og den ny bygning mod sydvest bliver maksimalt 14 m i højden inklusive tekniketager. I dag er koncertbygningen mod Tietgensgade ca. 9 m i højden og ind mod haven ca. 21 m. Bygningerne mod sydvest er maksimalt ca. 6 m. Friarealet opfylder kommuneplanens krav om 10 % og er beliggende på de fælles tagterrasser.

En overdækning af Odin-ekspressen, som var indtegnet i materialet ved startredegørelsen, er ikke længere i Tivolis A/S’ ønsker. Forvaltningen vurderer desuden, at en kuppel-overdækning ikke vil opleves harmonisk mellem de to nye bebyggelser. Tivoli A/S’ har oplyst, at de er i gang med at udskifte Odin-ekspressen med et mere støjreducerende anlæg.  

For fakta om byggeriets arealer henvises til bilag 2, faktaark.

Byliv

En ny ballet- og musikskole og publikumsorienterede stueetager til restaurant/cafe/butik vil supplere bylivet langs Tietgensgade, som i dag ikke har mange udadvendte aktiviteter. Projektet understøtter Fællesskab Københavns pejlemærke ”En levende by” med en transparent glasfacade med øvesal, der vil kunne ses af forbipasserende i byen. Muligheden for at se ud og ind, vil også øge trygheden i området.

Miljø og Bynatur

Der vil blive etableret solceller, tagterrasser med beplantning og alle tagflader begrønnes. Opsamlet regnvand vil så vidt muligt blive brugt til at vande Tivolis haveanlæg, herunder haveanlæg på taget af den nye bygning. Herudover har Tivoli A/S indgået aftale om at etablere bistader på taget af Tivolihuset.

Parkering

I henhold til Kommuneplan 2015 er kravet til bilparkering 1 plads pr. 150 m² og kan efter en konkret vurdering af behovet maksimeres til 1 plads pr. 100 m² eller minimeres til 1 plads pr. 200 m², såfremt der kan påvises højere/lavere parkeringsbehov. Forvaltningen har vurderet behovet til 1 plads pr. 150 m² (bilag 3), og bygherre har ikke haft ønske om anden parkeringsnorm end kommuneplanens udgangspunkt på 1 plads pr. 150 m². Kravet svarer til ca. 42 bilparkeringspladser. Tivoli A/S kan ikke etablere pladserne på egen grund og skal derfor finde en anden løsning i nærheden. Tivoli A/S har en aftale om at placere parkeringspladserne på Postgrunden. Kommunen vil i forbindelse med byggesagen for Tivolihuset stille krav om, at grundejerne tinglyser en deklaration herom.

I henhold til kommuneplanen er kravet til cykelparkering 4 cykelparkeringspladser pr. 100 m² svarende til i alt ca. 165 pladser for administration, restaurant/cafe/butik samt forlystelsen. For ballet- og musikskolen kan der i henhold til kommuneplanen foretages en konkret vurdering i forhold til antal elever/ansatte med 0,5 pladser pr. elev/ansat svarende til ca. 50 pladser. Der placeres ca. 5 % overdækket på terræn, mens resten placeres i en cykelkælder.

Intern høring og det tidligere borgermøde

Tivoli A/S og Indre By Lokaludvalg afholdt inden startredegørelsen den 20. april 2016 borgermøde med en workshop om projektet. Der deltog ca. 25 borgere. De fleste af de adspurgte borgere var ifølge lokaludvalgets opsamling fra mødet positivt indstillet over for projektet. Bygningens visuelle udtryk, glaskuplens støjreducerende effekt, de grønne elementer, samt at projektet vil forskønne Tietgensgade, som i dag opleves som trist og uattraktiv, blev positivt fremhævet. Herudover blev fremført opmærksomhedspunkter om varme og refleksioner fra glasfacaden, på- og afsætning af børn, cykelparkering, omfordeling af bygningsarealer med henblik på at få et lavere byggeri samt begrønning langs Tietgensgade. Der er efterfølgende foretaget intern høring af lokalplanforslaget, herunder af Indre By Lokaludvalg. Der indkom ingen høringssvar fra Indre By Lokaludvalg. De vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring.

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Stadsarkitekten deltager under behandling af sagen i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

I henhold til skødeservitutten(se bilag 3) skal Tivolihaven anvendes til forlystelsespark beregnet på det store almindelige publikum tilpasset underholdningsbegrebet med hensyntagen til, at Tivolis fortid og hidtidige udvikling fastholdes. En ballet- og musikskole vurderes at kunne indeholdes i servituttens definition.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i 8 uger.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen i efteråret 2017.

 

Pernille Andersen               /Jakob Møller Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende forslag til lokalplan ”Tivolihuset” (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. februar 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med syv stemmer mod tre. En undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, I og V.
Imod stemte: Ø.
Undlod at stemme: F.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. februar 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. marts 2017

Indstillingen blev godkendt med 36 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, V, F, O, C, I og Kasper Heumann Kristensen.

Imod: Ø.

 

Der blev fastsat frist for afgivelse af mindretalsudtalelser til mandag d. 6. marts 2017, kl. 12.00.