7. Evaluering af sekretariatsbetjening (2019-0252713)

Sagsfremstilling

Det er vedtaget som et mål (BOR 2/2005), at Borgerrådgiverudvalget skal være tilfreds med sekretariatsbetjeningen, og at tilfredsheden skal måles én gang årligt ved en drøftelse på et udvalgsmøde.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, 

at udvalgsbetjeningen drøftes med henblik på, at udvalget kan tilkendegive eventuelle ønsker om justering

Problemstilling

Borgerrådgiveren skal i medfør af kommissoriet (som vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 15. januar 2004 og siden ændret pr. den 14. december 2006 og den 7. maj 2010) sekretariatsbetjene Borgerrådgiverudvalget og forberede Borgerrådgiverudvalgets møder i samråd med formanden. Borgerrådgiverudvalget skal drøfte sekretariatsbetjeningen med henblik på, at udvalget kan tilkendegive eventuelle ønsker om justering.

Løsning

En drøftelse af sekretariatsbetjeningen med henblik på evaluering heraf kan for eksempel tage udgangspunkt i overvejelser om mødematerialets omfang samt fremsendelsesformen, forhold som sagernes oplysning under selve møderne, forplejningen under møderne samt betjeningen i øvrigt, dvs. at sekretariatets bistand til udvalgets medlemmer i tilknytning til udvalgets virke endvidere kan indgå i drøftelsen.

Borgerrådgiveren vil på baggrund af drøftelsen foretage de justeringer i sekretariatsbetjeningen, som måtte være nødvendige med henblik på at sikre størst mulig tilfredshed i den henseende. Det bemærkes, at den seneste selvstændige evaluering fandt sted på udvalgsmødet den 14. november 2014 (sagsnummer: 2014-0219090), hvor udvalgsmedlemmerne ikke havde ønsker til justering af sekretariatsfunktionen.

Økonomi

Eventuelle justeringer i sekretariatsbetjeningen afholdes inden for rammen af Borgerrådgiverens bevilling.

 

Diverse

Anne-Sophie Hermansen

/Emilie Ramstad

Beslutning

Udvalget havde ikke ønsker eller forslag til justeringer af sekretariatsfunktionen.

Formanden udtrykte tilfredshed med samarbejdet med Borgerrådgiveren.