4. Status vedr. Borgerrådgiverudvalgets handleplan som opfølgning på evalueringen af Borgerrådgiveren (2019-0253345)

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, 

at Borgerrådgiverudvalget tager Borgerrådgiverens orientering til efterretning

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog på møde den 28. februar 2019, at der skulle foretages en evaluering af Borgerrådgiverfunktionen.

Evalueringsrapporten er fremsendt til Borgerrådgiveren med henblik på høring af Borgerrådgiverudvalget, Borgerrådgiveren og Det Centrale Samarbejdsorgan forud for forelæggelse for Gruppeformandskredsen, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2019.

Borgerrådgiverudvalget afgav, i forbindelse med sit møde den 22. august 2019, høringssvar og besluttede desuden at lave en handleplan for udvalgets fremadrettede arbejde med anbefalingerne i evalueringsrapporten.

Løsning

Den konkrete udformning af Borgerrådgiverudvalgets handleplan afventer Borgerrepræsentationens behandling af evalueringsrapporten.

Borgerrådgiverudvalget har på nuværende tidspunkt mulighed for at orientere sig i dagsordenen for mødet i Gruppeformandskredsen den 22. november 2019, som er tilgængelig her.

Borgerrådgiveren kan orientere Borgerrådgiverudvalget om, at Borgerrådgiveren internt har påbegyndt et indledende arbejde med overvejelser om, hvilke temaer der kan være egnede til at indgå i udvalgets handleplan.

Følgende overordnede temaer indgår aktuelt i det indledende arbejde med handleplanen:

  • Borgerrådgiverens rådgivning

  • Processen for Borgerrådgiverens egen drift-undersøgelser

  • Kendskabet til Borgerrådgiveren internt i kommunen

Alle tre temaer omfatter opfølgning på evalueringens anbefalinger om fokus på læring og dialog.

Temaerne er udvalgt, fordi de hver især angiver overordnede områder for Borgerrådgiverens opgavevaretagelse, hvor Borgerrådgiverudvalget forventes at kunne bidrage konkret med at kvalificere Borgerrådgiverens arbejde med evalueringsrapportens anbefalinger, som udmøntet af Borgerrepræsentationen.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Det videre arbejde med handleplanen afventer Borgerrepræsentationens behandling af evalueringsrapporten.

Diverse

Anne-Sophie Hermansen

/Natasha Plum

Beslutning

Udvalget tog Borgerrådgiverens orientering til efterretning.