7. Orienteringen om status på whistleblowerordningen (2019-0101193)

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at orienteringen om status på whistleblowerordningen tages til efterretning af Borgerrådgiverudvalget.

Problemstilling

Borgerrådgiveren orienterer udvalget om status på whistleblowerordningen to gange årligt på udvalgsmøder i januar og august. De halvårlige orienteringer inklusive sagsoversigter suppleres med orientering om status undervejs. Her gives en kortfattet status om indberetninger i 2019.

Løsning

Status på henvendelser til whistleblowerordningen

Siden årsskiftet har ordningen modtaget 17 indberetninger (opgjort pr. 23. april 2019), hvoraf en enkelt ifølge indberetter er en ”dublet”. Af disse reelt 16 indberetninger er de 6 med sikkerhed inden for ordningens afgrænsning, mens 9 af de resterende indeholder relevante oplysninger af betydning for kommunen, men ikke med sikkerhed falder inden for ordningen. Indberetninger kan eksempelvis falde uden for ordningen, fordi de ikke vedrører Københavns Kommune, er indgivet af tidligere medarbejdere eller ikke omfatter grove eller væsentlige og gentagne forhold.

Sagerne uden for ordningen videresendes almindeligvis til videre foranstaltning ved forvaltningen, men uden anmodning om tilbagemelding til Borgerrådgiveren. En enkelt af sagerne vedrører organisation uden for Københavns Kommune, og her har Borgerrådgiveren vejledt indberetter om, hvordan der kan indberettes oplysninger om den pågældende organisation/virksomhed. I en anden sag (ligeledes uden for ordning) er det usikkert, hvorvidt indberetter er indforstået med, at indberetningen sendes videre til forvaltningen, og Borgerrådgiveren har derfor været nødsaget til at henlægge sagen på grund af manglende svar på dette fra indberetter. Aktuelt er der 6 sager, hvor Borgerrådgiveren afventer tilbagemelding fra forvaltningen på baggrund af disses interne undersøgelser og/eller opfølgning. De seks sager inden for ordningen vedrører bl.a. arbejdsmiljømæssige forhold af betydning for borgerrettet opgaveløsning, utilstrækkelig information til det kommunalpolitiske niveau, tilsidesættelse af regler om jobopslag, grænseoverskridende ledelsesadfærd og muligt økonomisk misbrug, samt medarbejders misbrug i arbejdstiden.

Borgerrådgiveren forventer at give en mere dybtgående orientering om indkomne og behandlede sager samt en oversigt derover for 1. halvår 2019 på udvalgets møde den 22. august 2019.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

Diverse

Johan Busse

/Paul C. Vang

Beslutning

Udvalget tog Borgerrådgiverens orientering om status på Whistleblowerordningen til efterretning.