Betingelser for fritagelse

Hvem er fritaget på forhånd

  • Virksomheder der har en af de branchekoder, som står i affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og som har 0-1 ansatte.
  • Virksomheder, der har en virksomhedsform, som fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 9, punkt 1 og som har 0 ansatte, eller af bilag 9, punkt 2 uanset antal ansatte.
  • Virksomheder, der havde registreret momsomsætning på under 300.000 kr. i det regnskabsår, som sluttede i 2016 (to år før opkrævningsåret). Virksomheder, som er startet efter 1. januar 2017 og derfor ikke kan dokumentere omsætning i 2016, kan ikke få fritagelse efter denne bestemmelse.

Har du modtaget brev om det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr 2018, selv om du er omfattet af en af ovenstående betingelser, er du nødsaget til at søge om fritagelse, hvis du vil undgå senere at få en faktura. Men vær opmærksom på, at din virksomhed skal opfylde betingelserne meget præcist. Det er ikke nok, at din virksomhed er sammenlignelig med de virksomheder, der er fritaget på forhånd. 

Hvem kan også fritages

Det er Københavns Kommunes vurdering, at alle aktive virksomheder har affald i en eller anden form.  Derfor er det besluttet, at det kun er inaktive virksomheder eller virksomheder med meget ringe erhvervsmæssig aktivitet, som antages ikke at have affald i et omfang, som gør, at de kan fritages efter bestemmelsen. 
Inaktive virksomheder, der kan fritages, er:

  • Virksomheder, der kan dokumentere momsomsætning  på under 300.000 kr. opgjort for de sidste fire kvartaler. Hvis virksomheden ikke har haft omsætning i et helt år, omregnes virksomhedens omsætning forholdsmæssigt til en helårsomsætning. For virksomheder, der ikke er momsregistreret, opgøres omsætningen som virksomhedens lønsum.
  • Virksomheder, der er gået konkurs, er under rekonstruktion, tvangsakkord eller tvangsopløsning (ved skifteretten). Dette omfatter ikke virksomheder, der blot er ophørt.

Bestemmelserne om fritagelse fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 60.

Sådan beregnes gebyret

Det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr dækker de omkostninger, kommuner har i forbindelse med den overordnede styring af affaldsordningerne. Det vil sige udgifter til affaldsplanlægning, udarbejdelse af regulativer, administration af affaldsordninger for erhverv, konkrete anvisninger, indsamling og registrering af affaldsdata, besvarelse af henvendelser om erhvervsaffald samt beredskab for farligt affald. 

Det er miljø- og fødevareministeren, der har fastsat reglerne i affaldsbekendtgørelsen, som derfor er landsdækkende. Det er kommunen, der fastlægger størrelsen af gebyret ud fra de faktiske omkostninger. I 2018 er gebyret fastsat til 585 kr. ekskl. moms.

 

Sådan opkræves gebyret

Virksomheder skal betale et gebyr for hvert enkelt P-nummer (produktionsenhedsnummer er anført på fakturaen som "Vores ref."), der knytter sig til virksomheden. Oplysningerne om P-numre stammer fra CVR- registeret. Der kan godt være tilknyttet flere P-numre til samme CVR- nummer.

Gebyret bliver opkrævet via en faktura, der sendes til virksomhedens digitale postkasse. Har din virksomhed flere produktionsenheder (p-numre) sender vi en faktura for hvert p-nummer til virksomhedens (CVR-nummerets) digitale postkasse. 

Hvis du ejede virksomheden, eller den havde adresse i Københavns Kommune den 1. januar 2018, skal gebyret betales, selvom virksomheden er solgt eller har skiftet adresse til en anden kommune. 
Det skal bemærkes, at det er registreringen i CVR- registreret pr. 1. januar i gebyråret, der er afgørende for, hvilken kommune, der er opkrævningsberettiget.

Modtager du faktura, skal du betale

Virksomhederne skal ansøge om fritagelse, før de modtager fakturaen. Dette er virksomhederne informeret om via brev sendt til virksomhedens e-Boks. Hvis virksomheden ikke har modtaget et brev om dette, er det fordi, virksomheden ikke skal betale gebyret i 2018. 

Fakturaerne udsendes til efteråret til alle virksomheder, der enten ikke har ansøgt om fritagelse eller ikke opfylder betingelserne for at opnå fritagelse. Fakturaen skal betales senest 30 dage efter, den er modtaget i e-Boks.  

Hvis vi bliver nødt til at sende en rykker for betaling, opkræver vi 250 kr. i rykkergebyr pr. rykker. Kommunen sender to rykkere med en måneds mellemrum. Hvis fakturaen stadig ikke bliver betalt, overdrager vi derefter sagen til Inddrivelsesmyndigheden ved SKAT. 

Fejlretning i elektronisk indberetning

Har du lavet en fejl i din indberetning, som du gerne vil rette, kan du sende en mail til os på affaldsgebyr@tmf.kk.dk med beskrivelse af din rettelse

Reglerne bag administrationsgebyret

Affaldsbekendtgørelsen (åbner i nyt vindue)

Kommunens erhvervsaffaldsregulativ (åbner i nyt vindue)