Betingelser for fritagelse

Der er fire muligheder for fritagelse:

  • Virksomheder skal ikke betale administrationsgebyr, når de har en af de branchekoder, som står i affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og som har 0-1 ansatte.
  • Virksomheder skal ikke betale administrationsgebyr, når de har en virksomhedsform, som fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 9, punkt 1 og som har 0 ansatte, eller af bilag 9, punkt 2 uanset antal ansatte.
  • Virksomheder skal ikke betale administrationsgebyr, når de har en registreret momsomsætning på under 300.000 kr. i det regnskabsår, som sluttede i 2015 - to år før opkrævningsåret. Virksomheden kan kun få fritagelse efter denne bestemmelse, hvis virksomheden har været aktiv hele året, to år før opkrævningsåret.
  • Virksomheder, der kan sandsynliggøre, at de ikke producerer affald kan fritages fra gebyret. Det er kommunens vurdering, at alle aktive virksomheder har affald i form af fx pap, kuverter, breve, fagblade, madpapir, te- og kaffefiltre, plast, elektronik, metal, glas eller farligt affald, herunder sparepærer, lysstofrør og batterier. Som udgangspunkt er det derfor kun inaktive virksomheder, som kan opnå fritagelse efter denne bestemmelse. Dog har Københavns Kommune besluttet, at virksomheder, der ved rettidig ansøgning om fritagelse dokumenterer momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. i 2016 eller ved de seneste 4 kvartalers betalinger tilsammen, også kan opnå fritagelse. Hvis kommunen modtager dokumentation for, at virksomheden er gået konkurs, bliver virksomheden fritaget for betaling af gebyret. 

Bestemmelserne om fritagelse fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 60.

Københavns Kommune varsler hvert år de virksomheder, der senere vil modtage en faktura, om, at de har mulighed for at søge om fritagelse, hvis de mener, at de opfylder betingelserne ovenfor. Ansøgningen skal ske inden en angiven tidsfrist, hvorefter det ikke er længere muligt at søge om fritagelse. Når alle ansøgninger er behandlet, sender kommunen faktura til alle virksomheder, der ikke har opnået fritagelse.

Sådan beregnes administrationsgebyret

Administrationsgebyret dækker de omkostninger, kommuner har i forbindelse med den overordnede styring af affaldsordningerne. Det vil sige udgifter til affaldsplanlægning, udarbejdelse af regulativer, administration af affaldsordninger for erhverv, konkrete anvisninger, indsamling og registrering af affaldsdata, besvarelse af henvendelser om erhvervsaffald samt beredskab for farligt affald. 

Det er miljø- og fødevareministeren, der har fastsat reglerne i affaldsbekendtgørelsen, som derfor er landsdækkende. Det er kommunen, der fastlægger størrelsen af gebyret ud fra de faktiske omkostninger. I 2017 er gebyret fastsat til 585 kr. ekskl. moms.

Sådan opkræves administrationsgebyret

Virksomheder skal betale et gebyr for hvert enkelt P-nummer (produktionsenhedsnummer er anført på fakturaen som "Vores ref."), der knytter sig til virksomheden. Oplysningerne om P-numre stammer fra CVR- registeret. Der kan godt være tilknyttet flere P-numre til samme CVR- nummer.

Gebyret bliver opkrævet via en faktura, der sendes til virksomhedens digitale postkasse. Har din virksomhed flere produktionsenheder (p-numre) sender vi en faktura for hvert p-nummer til virksomhedens (CVR-nummerets) digitale postkasse. 

Hvis du ejede virksomheden, eller den havde adresse i Københavns Kommune den 1. januar 2017, skal gebyret betales, selvom virksomheden er solgt eller har skiftet adresse til en anden kommune. 
Det skal bemærkes, at det er registreringen i CVR- registreret pr. 1. januar i gebyråret, der er afgørende for, hvilken kommune, der er opkrævningsberettiget.

 

Modtager du faktura, skal du betale

Virksomhederne skal ansøge om fritagelse, før de modtager fakturaen. Dette er virksomhederne informeret om via brev sendt til virksomhedens e-Boks. Hvis virksomheden ikke har modtaget et brev om dette, er det fordi, virksomheden ikke skal betale gebyret i 2017. 

Fakturaerne udsendes til efteråret til alle virksomheder, der enten ikke har ansøgt om fritagelse eller ikke opfylder betingelserne for at opnå fritagelse. Fakturaen skal betales senest 30 dage efter, den er modtaget i e-Boks.  

Hvis vi bliver nødt til at sende en rykker for betaling, opkræver vi 250 kr. i rykkergebyr pr. rykker. Kommunen sender to rykkere med en måneds mellemrum. Hvis fakturaen stadig ikke bliver betalt, overdrager vi derefter sagen til Inddrivelsesmyndigheden ved SKAT. 

Fejlretning i elektronisk indberetning

Har du lavet en fejl i din indberetning, som du gerne vil rette, kan du sende en mail til os på affaldsgebyr@tmf.kk.dk med beskrivelse af din rettelse

Reglerne bag administrationsgebyret

Affaldsbekendtgørelsen (åbner i nyt vindue)

Kommunens erhvervsaffaldsregulativ (åbner i nyt vindue)