Nedlæggelse af forbud

Hvis kommunen ikke har direkte grundlag i planer, lovgivning eller servitutter for at stille krav til udformningen af en facade eller for at hindre opsætning af skilte eller reklamer m.m., kan kommunen dog i medfør af bestemmelserne i planlovens § 14 nedlægge forbud mod arbejdets gennemførelse.

Kommunen er indstillet på at bruge denne mulighed i forbindelse med bevaringsværdige bygninger eller bygninger, der indgår i bevaringsværdige sammenhænge.

Et forbud gælder for ét år. I dette år vil kommunen have tid til at udarbejde en lokalplan, som giver den fornødne hjemmel til at stille krav om, hvordan facaden skal udformes.

Offentligt støttede byggearbejder

I forbindelse med byfornyelse vil der i byfornyelsesbeslutningen være stillet ganske omfattende krav til de arbejder, som skal gennemføres.

Herunder vil der også være krav til facadeudformning, materialevalg, skiltning og andet, som er af betydning for de enkelte bygningers fremtidige udseende.

Sådanne krav skal overholdes, for at de støtteberettigede byggearbejder vil blive godkendt.

På tilsvarende måde vil støtte til ombygninger af og tilbygninger til almene, bevaringsværdige bebyggelser i henhold til lovgivningen herom blive betinget af, at de arkitektoniske holdninger, som er beskrevet i facader & skilte tilgodeses.

Vedligeholdelse - vinduesudskiftninger mm

Almindelige vedligeholdelsesarbejder, såsom maling eller anden istandsættelse af facader, udskiftning og maling af vinduer og døre, reparation af tag og lignende, kræver ikke byggetilladelse, og kan således som udgangspunkt gennemføres uden tilladelse fra kommunen efter byggelovgivningen.

Tilsvarende gælder opsætning af skilte, reklamer, antenner (bortset fra paraboler med en diameter over 1 m og ikke typegodkendte tagantenner) samt facadebelysning.

Forholdet vil dog som nævnt ovenfor kunne være reguleret af lokalplaner eller andet.

Byggelovgivningen - Tilbygninger/ombygninger mm

Byggeloven indeholder i § 6 D, stk. 1, en bestemmelse om, at kommunen kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

Der vil således i forbindelse med meddelelse af tilladelse til byggeri med henvisning til denne bestemmelse kunne stilles krav til byggeriets udformning for at sikre, at bygningen passer ind i omgivelserne og er med til at skabe en god helhedsvirkning i miljøet.

Skilte

Endvidere indeholder byggeloven i § 6 D, stk. 2, en bestemmelse om, at skiltning, lysinstallationer o. lign. ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Kommunen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen heraf.

For så vidt angår skiltning, reklamering og opsætning af belysning, vil kommunen således – både hvis den får kendskab til ønsker om at udføre sådanne ting, og når de er gennemført – kunne gribe ind, hvis skiltene eller belysningen virker skæmmende i forhold til omgivelserne eller i øvrigt er til gene.

Lokalplaner

Mange ejendomme i Københavns Kommune er omfattet af en lokalplan.

I sådanne planer vil der som hovedregel være bestemmelser om, at skiltning og reklamering ikke må finde sted uden tilladelse, og at eksisterende bygninger ikke må ændres uden godkendelse.

Bestemmelserne for, hvorledes facader og skiltning m.m. skal udføres, vil variere i de forskellige planer - alt efter hvilket område de omfatter, og hvilke planmæssige og arkitektoniske intentioner planen skal sikre.

Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer i de eksisterende forhold, uden at ændringerne er godkendt af kommunen.

Hvis der ikke søges tilladelse i sådanne sager, vil kommunen kunne gennemtvinge en nedtagning af f.eks. skilte og reklamer eller gribe ind over for udskiftning af vinduer, hvis de virker skæmmende eller bryder med de intentioner, der ligger i planen.

Her kan du se, om din ejendom er omfattet af en lokalpan.

Facadecensur

En stor gruppe ejendomme i kommunen er omfattet af servitutter, der indeholder såkaldte facadecensurbestemmelser, hvori der stilles krav om, at kommunen skal godkende facadeændringer, skiltning og lignende forhold, som er af betydning for bygningens udseende.

I tilfælde, hvor en ejendom er omfattet af tinglyste facadecensurbestemmelser, vil det således også være nødvendigt at indhente kommunens godkendelse, inden der foretages ændringer i bygningens udseende.