3. Taskforce for førtidspension og fleksjob (2017-0249872)

Sagsfremstilling

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

 1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender kommissoriet for en taskforce på førtidspensions- og fleksjobområdet
 2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender de eksterne eksperter til taskforcen
 3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager til efterretning, at Socialforvaltningen har godkendt kommissoriet for taskforcen samt at Socialforvaltningen indgår i sekretariatsbetjeningen sammen med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
 4. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender at forvaltningen løbende sikrer sammenhæng og koordination med den fremrykkede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob med STAR.

Problemstilling

På baggrund af ”Aftale om en særlig indsats for førtidspension og fleksjob” den 15. august 2017 skal der nedsættes en taskforce.  

Det fremgår af aftaleteksten, ”at der nedsættes en taskforce med eksterne medlemmer, der skal undersøge, hvad i vores gældende praksis, der er skyld i, at vi er den kommune i landet, der tildeler færrest førtidspensioner og fleksjob, herunder hvilken praksis, man bør undlade, hvis man ønsker at øge antallet. Taskforcens formand og medlemmer skal politisk godkendes af udvalget.”

Løsning

Det foreslås, at der nedsættes en taskforce, der skal undersøge og analysere Københavns Kommunes praksis for afgørelser om førtidspension og fleksjob. Taskforcen skal komme med anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune kan sikre, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen udnytter alle muligheder for at udøve et konkret individuelt skøn inden for lovens rammer, og hvordan der bedst sikres borgerne en hurtig afklaring af arbejdsevnen.

Se vedlagte kommissorium for en uddybning af taskforcens formål, rammer og proces.

Der udpeges 4-5 eksterne eksperter. Deltagerne forpligter sig til at sætte sig ind i gældende lov og praksis på førtidspensionsområdet og deltage i 3 møder. 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen foreslår, at følgende eksperter kan indgå i taskforcen:

 • John Klausen (ansat på Aalborg Universitet, cand.jur., Ph.D. i socialret)

 • Jon Andersen, (cand.jur, tidligere kommitteret hos Folketingets Ombudsmand og ekstern lektor ved Københavns Universitet i forvaltningsret. Nu pensioneret)

 • Flemming Sommer (centerchef i Furesø Kommune)

 • NN (kommunal ekspert)

 • Henrik Thomassen (kontorchef i Center for Vækst og Beskæftigelse i KL)

   

  Følgende er blevet adspurgt og har takket nej til at deltage:

 • Helle Rasmussen (vicedirektør i STAR). Begrunder sit afslag med STARs kommende evaluering. Tilbyder at mødes med taskforcen for at drøfte evalueringens resultater.

 • Pernille Fejfer (ankechef i Ankestyrelsen). Begrunder sit afslag med STARs kommende evaluering, hvis resultater styrelsen afventer.

 • Johan Busse (Borgerrådgiver). Begrunder sit afslag med, at det vil kollidere med hans uafhængighed samt at det er uden for hans kompetenceområde. Tilbyder at bidrage med et notat om viden og erfaring om behandling af sager inden for førtidspension og fleksjob i kommunen som opsamlet gennem klagesager mv., og et eventuelt foretræde, hvis taskforcen måtte ønske det.

Valget af eksperterne begrundes i vedlagte kommissorium.

Sammenhæng til STAR’s evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob

STAR gennemfører i efteråret en planlagt evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob, som forvaltningen deltager i. Evalueringen beskrives nærmere i vedlagte orienteringsbrev fra STAR.

Forligskredsen bag reformen har derudover valgt at fremrykke og intensivere en del af evalueringen. Den fremrykkede evaluering vil bestå af en sagsgennemgang af sager fra 6-byerne til belysning af, om lovgivningen er for upræcis og kriterierne for stramme. STAR skriver i vedlagte projektbeskrivelse, at formålet er: ”… gennem konkrete eksempler at få illustreret, hvor kommunerne oplever, at lovgivningen giver udfordringer, herunder dokumentationskravene. Der vil være tale om en sagsgennemgang udelukkende til analytisk brug. Der vil således ikke blive foretaget en juridisk efterprøvning af kommunens afgørelser”

Forvaltningen vurderer, at der vil være et overlap mellem STAR’s sagsgennemgang og forvaltningens egen taskforce, men det er fortsat uklart, om STAR’s sagsgennemgang vil dække formålet med taskforcen, som det fremgår af aftaleteksten.

Forvaltningen foreslår derfor, at taskforcen igangsættes, og at sammenhængen mellem sagsgennemgangen og taskforcen løbende vurderes. Såfremt STAR’s sagsgennemgang betyder, at der skal ændres i taskforcens kommissorium eller sammensætning, forelægges dette til politisk beslutning.

Forvaltningen er i dialog med de andre kommuner i 6-by samarbejdet vedr. STAR's anmodning om sager til brug for en sagsgennemgang.

Økonomi

I ”Aftale om en særlig indsats for førtidspension og fleksjob” er der afsat 0,3 mio. kr. i 2017 til finansiering af taskforcen.

Videre proces

Når kommissoriet er godkendt af udvalget, vil forvaltningen invitere de foreslåede medlemmer til taskforcen og igangsætte arbejdet.

Taskforcens arbejde gennemføres, så resultatet kan forelægges for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget inden udgangen af januar 2018.

 

Bjarne Winge / Michael Baunsgaard Schrieber

 

 

 

Beslutning

 

En revideret indstilling sendes i skriftlig votering.