7. Status for Bland dig i byen 2013 (2013-0245988)

Mangfoldighedsprogrammet Bland dig i byen fremlægger statusrapport for 2013 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Indstilling og beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager status for Mangfoldighedsprogrammet Bland dig i byen 2013 til efterretning

2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager status for fordeling af midler i puljen for Bland dig i byen til efterretning


Problemstilling

Bland dig i byen er et 3-årigt mangfoldighedsprogram, der skal gøre København til den mest inkluderende storby i Europa i 2015. Programmet er en udmøntning af kapitel 4 i Inklusionspolitikken for 2011-2014, og målene er, at:

• Flere skal opleve at høre til i København
• Færre skal føle sig ekskluderet pga. fattigdom
• Færre skal opleve diskrimination

Bland dig i byen er et mangfoldighedsprogram, der anerkender forskellighed, og bygger på grundprincippet om, at værdsættelse og håndtering af forskellighed kan styrke byens potentiale. Det kan ske ved tre hovedspor 1. ved at styrke kommunens indsats mod diskrimination og for ligebehandling gennem bedre borgerservice. 2. ved at styrke partnerskaber med byens virksomheder og foreninger, gennem inklusion via partnerskaber med Københavns aktører. Og dels 3. ved at styrke indsatsen for større borgerinddragelse og dialog dermed bidrage til at skabe vilkår for alle byens borgere, gennem større sammenhængskraft.

Løsning

Bland dig i byen har iværksat en række aktiviteter for indsatsen i 2013. Overordnet set har Bland dig i byen haft gode resultater på flere effektmål og aktiviteter i bland dig i byen programmet. I det følgende redegøres for succeskriterier og status på Bland dig i byens 3 hovedspor: (Se bilag 1. for opfyldelse af specifikke succeskriterier)

Spor 1.  Bedre Borgerservice
Københavns Kommune vil sikre lige muligheder for alle byens borgere. Indsatsen er fokuseret på følgende effektmål:

  • Andelen af borgere, der oplever, at de bliver behandlet ligeværdigt i deres kontakt med jobcentrene stiger med 5 pct. i 2013
  • 13 pct. af medarbejderstaben i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har etnisk minoritetsbaggrund i 2013

Måling på oplevelsen af ligeværdig behandling foretages ikke i 2013, da den ikke har vist sig praktisk gennemførlig. Indsatsen varetages nu gennem ligebehandlingsstrategien, såfremt BR godkender ligebehandlingsstrategien.
Mangfoldigheden i BIF er 11.9 pct. og dermed højere end andelen i arbejdsstyrken i København  der er på 11.4 pct. (Regionen har 7.8 pct.) Der er dog fortsat centerudsving.

Målopfyldelse er søgt indfriet gennem følgende indsatser:
København er gået fra en syvende plads til en tredje plads, på det europæiske indeks over de mest inkluderende storbyer i Europa. København er ét point efter Zürich, der er listens nummer to. Programmet er præsenteret på internationale konferencer, herunder som eksempel på best practice til EU-kommissionens high level event, on diversity and growth. For at styrke viden i charteret er der etableret samarbejde og vidensdeling med europæiske chartre, samt nationale og internationale virksomheder, der arbejder strategisk med mangfoldighed. Ligebehandling i Københavns Kommune er styrket via gennemførte ligebehandlingsworkshop i 18 af kommunens institutioner. Mangfoldighed i BIF er styrket gennem workshops for ledere om mangfoldig rekruttering og mangfoldig talentspotting, samt gennem udsendelse af handlingskatalog om mangfoldig rekruttering til ledere i BIF.

Spor 2. Inklusion via partnerskaber
I samarbejde med de 545 københavnske chartervirksomheder, øges mangfoldigheden og oplevelsen af inklusion på det københavnske arbejdsmarked. Særligt med fokus på personer med ikke-vestlig oprindelse.

Effektmål i 2013:

  • 85 pct. af charter-virksomhederne arbejder med mangfoldighed i praksis med udgangen af 2013
  • Andelen af mangfoldige virksomheder i København skal vokse med 5 pct i 2013
  • Færre Københavnere oplever diskrimination på arbejdspladsen i 2013

Resultater af survey til samtlige chartervirksomheder (november 2013) viser at (af de adspurgte) 92,5 procent arbejder med mangfoldighed i praksis. Andelen af mangfoldige virksomheder (pr. 4. kvartal 2012) viser, en fremgang på 0,7 procent point i forhold til året før (fra 36,7 % til 37,4 %). Andelen af Københavnere, som oplever inklusion på arbejdspladsen i 2013 opgøres via inklusionsundersøgelse som foreligger i januar 2014.

Målopfyldelse er søgt indfriet via følgende indsatser:
Samarbejdet med de 545 chartervirksomheder om øget mangfoldighed og vækst er styrket. Samlet set har 52 pct. af chartervirksomhederne modtaget individuel sparring, konsulentrådgivning eller vidensdelt via best practices i værktøjskassen. Værktøjskassen har 70 cases fra 50 chartervirksomheder, casene er implementerbare og har været med til at skabe vækst gennem mangfoldighed, hos de virksomheder, der har bidraget med cases. 85 virksomheder har deltaget ved årets LederLounges. De har modtaget sparring og inspiration fra internationale frontrunners. 71 chartervirksomheder har deltaget i udviklingsforløb gennem Innovækst og M+. Endeligt er der indgået samarbejde med brancheorganisationer indenfor hotel- og restauration, handel- og transport samt vidensservice. Der er udarbejdet servicepakker, med branchespecifikke tilbud om at skabe vækst gennem mangfoldighed samt tilbud fra International House. Servicepakkernes tilbud inkluderer også jobcenterets virksomhedsrettede tilbud. Servicepakkerne formidles via jobkonsulenter og kommunens hjemmeside. De oploades fra årsskiftet. 75 virksomhedskonsulenter har modtaget undervisning om at arbejde med mangfoldighedsdagsordenen i virksomhedskontakten.


Spor 3. Sammenhængskraft
Indsatsen for at skabe en højere grad af sammenhængskraft sker gennem et øget fokus på inklusion bl.a. gennem deltagelse i kulturelle begivenheder, samt med fokus på valgdeltagelse for borgere i udsatte boligområder.

Effektmål for sporet sammenhængskraft

  • Flere københavnere føler sig inkluderede
  • At valgdeltagelse i København er øget med 5 pct. inden for udvalgte byområder.
  • Færre københavnere oplever diskrimination

Effektmåling om at flere københavnere føler sig inkluderet og at færre Københavnere oplever diskrimination foreligger i januar. Der har været fokus for valgdeltagelse for særligt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er uddannet unge-bloggere og der er afholdt 15 valgarrangementer i udsatte boligområder, hvor borgere fra lokalområdet har været i dialog med kommunalpolitikere om lokale problemstillinger, herunder valgarrangement i Korsgadehallen hvor 550 borgere deltog. Der er ikke kommet endelig opgørelse over valgdeltagelsen endnu, umiddelbart ser det ud til, at valgdeltagelsen er steget. Der er afholdt 14 tværkulturelle og tværreligiøse arrangementer, med fokus på at fremme borgerdialog i bydele med lav inklusion. Bland dig i byen har deltaget i kulturelle begivenheder i København, herunder Smag Verden. Der er i samarbejde med VerdensKulturCentret, religiøse organisationer og menigheder blevet afholdt 3 kulturelle og religiøse begivenheder, herunder Eid på Rådhuspladsen. Der er oprettet 3 boards, med tilsammen 30 organisationer og 6 religiøse trosretninger repræsenteret, dette for at understøtte og fremme sammenhængskraften på tværs af kommunens indsatser.

Økonomi

 Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil tage resultater fra status med i planlægningen af næste års aktiviteter inden for Inklusionsaftalen.

Morten Binder    / Kaj Ove Christiansen

Beslutning

Sagen blev udsat.