Tilladelse fra Byliv

For at få tilladelse til at afholde et arrangement på en af Københavns Kommunes pladser, veje eller parker skal du ansøge Byliv om lov til at bruge arealet. Arrangementet skal være åbent for offentligheden og af almen interesse. Du kan derfor ikke låne pladser, veje eller parker til ren kommerciel brug eller private arrangementer. 

Vær opmærksom på, at de mest populære steder ofte er reserveret langt ud i fremtiden. Du får automatisk en mail som kvittering på, at din ansøgning er modtaget. Du hører fra en sagsbehandler i Byliv indenfor 14 dage. Selve tilladelsen til arrangementet sendes digitalt, når sagsbehandlingen er færdig. 

Ved større arrangementer, hvor der fx er behov for at afspærre trafikken eller sætte podie, scene eller telt op mv. skal du forvente en længere sagsbehandlingstid.  

Søg altid i god tid.

Tilladelse fra politiet

Vær opmærksom på, at der ved nogle arrangementer også er nødvendigt med en tilladelse fra politiet. Du bør derfor også søge om politiets tilladelse. 

Politiets ansøgningsformular om tilladelse til arrangementer 

Læs mere om, hvordan du skal udfylde ansøgningen i Politiets vejledning til ansøgningen

Du kan kontakte Politiets Tilladelsessektion på mail: kbh-tilladelser@politi.dk for at få uddybende vejledning om de nødvendige tilladelser.

Andre tilladelser

Du skal søge om tilladelse, hvis du i forbindelse med dit arrangement vil:

Opsætte tribuner, telte eller scener

Dette kan kræve en byggetilladelse, som skal søges digitalt.

Vejledning til hvad du skal sende af forskellige oplysninger og materiale, når du søger om byggetilladelse.  

Vejledning vedr. transportable konstruktioner.

Søg om tilladelse til at opsætte tribuner, telte eller scener

Podier under 1 meter i højden og scenevogne kræver ikke en tilladelse.

Hvis du har brug for afklaring på om din scene eller anden midlertidig kontruktion kræver byggetilladelse, kan du ringe til Center for Bygninger på 3366 3710. Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 10-14. Tirsdag er der lukket. Du har også mulighed for at sende en mail på dialogteam@tmf.kk.dk  

Vær opmærksom på, at der er gebyr ved ansøgning om byggetilladelse.

Spærre trafikken

Du skal altid have tilladelse, hvis du vil afspærre gader eller pladser. Du skal derfor udarbejde en afspærringsplan, som skal godkendes i Vejforvaltningen. Afspærringplan skal uploades i din samlede arrangements-ansøgning. 

Du kan kontakte Vedligehold af veje, Strømmen for tilbud på afspærringsmateriel på rekvisitioner@tmf.kk.dk   

Parkere i parker samt på torve og pladser

Parkering er forbudt i parker samt på torve og pladser.

Du kan i særlige tilfælde få en parkeringstilladelse, hvis det er nødvendigt for afholdelsen af dit arrangement. Eksempelvis en kølevogn til salg af madvarer. Dette skal indgå i den samlede arrangementsansøgning.

Afholde kræmmermarkeder, hvor der også sælges nye varer

Tilladelsen søges hos Erhvervsstyrelsen, og den er kun obligatorisk ved salg af nye varer/genstande.

Musik og lyd

Indeholder dit arrangement forstærket musik, speak eller anden form for lyd, skal du oplyse om det i din arrangementsansøgning til Byliv og til Politiet.

Reglerne for lyd varierer afhængigt af sted, men det må ikke støje mere, end at der kan føres en normal samtale i de lejligheder, som er naboer til arrangementet.

I Forskrift for udendørs musikarrangementer (pdf) kan du se fastsatte støjgrænser på udvalgte pladser i København

Det er vigtigt, at du senest 14 dage før arrangementets afholdelse informerer naboerne - både beboere, virksomheder og butikker om dit arrangement; karakter, varighed, eventuelle lysdprøver og om at der vil blive spillet høj musik eller bliver støj i øvrigt. 

Salg af alkohol

Du skal have en tilladelse fra Politiets Tilladelsessektion, hvis du vil sælge alkohol til dit arrangement. Den kan fås til din virksomhed eller forening eller indhentes som en lejlighedstilladelse.

Søg om tilladelse til salg af alkohol

Politiets vejledning til hvordan du søger lejlighedstilladelsen

Du kan få yderligere information og vejledning hos Politiets Tilladelsessektion på mail: kbh-tilladelser@politi.dk eller tlf. 35 21 28 98

Salg af mad og fødevarer

Hvis dit salg er under Fødevarestyrelsens bagatelgrænse behøver du ingen særlig tilladelse til at sælge mad eller fødevarer til et arrangement.

Du skal dog stadig have tilladelse af Byliv til at sælge fødevarer som en del af din arrangementstilladelse. Du har også stadig ansvaret for, at aftagerne af din mad ikke bliver syge af den, og derfor skal du overholde de hygiejneregler, der findes.

Relevante vejledninger og regler fra Fødevarestyrelsen:

Hvornår salg af fødevarer er under bagatelgrænsen

Regler du skal følge, selvom din virksomhed er under bagatelgrænsen

Eksempler på fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen

Har du brug for flere oplysninger kan du kontakte Fødevarestyrelsen.

Adgang til strøm og vand

Strøm

Hvis du har brug for strøm til dit arrangement har Københavns Kommune elskabe på en række pladser, torve og parker i byen.

Der er etableret en række selvbetjente elskabe i København - og flere er på vej.

Skabene kan betjenes uden professionel hjælp og aktiveres ved brug af et elkort, der skal købes i receptionen i Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade 13.

Du skal overveje dit elbehov i forhold til størrelsen af dit arrangement, og det kan være en fordel at kontakte en autoriseret elektriker, som kan estimere dit arrangements elforbrug. Elprisen varierer også over tid. Det er dog muligt at få refunderet ubrugte kWh i receptionen.

Vær opmærksom på, at der er et gebyr på 100 kroner per kort.

I tillæg til de selvbetjente elskabe er der strømudtag ved en række andre pladser. Disse strømudtag skal aktiveres gennem kommunens eludbyder Citelum, hvis repræsentant Michael Thams kan kontaktes på tlf. 22 77 84 91. Prisen afhænger af forbrug, leje af udstyr samt behov for praktisk opsætning. 

Nogle steder er imidlertid uden strøm, og du må selv finde en løsning.

Vand

På enkelte pladser kan du få adgang til vand. De fleste pladser er dog uden adgang til vand, og du må selv finde en løsning.

Renhold og oprydning

Som arrangør er det dit ansvar at sørge for at fjerne affald samt at der løbende bliver holdt rent under arrangementet. Pladsen skal efterlades fri for affald, uanset hvordan du fandt den. Hvis kommunen er nødt til at gøre byens parker og pladser rent efter et arrangement, sendes regningen til arrangøren.

Byens Drift kan mod betaling håndtere renholdelsesopgaven.

Kontakt Byens Drift for at høre nærmere om regler og muligheder på mail: bdarrangementer@tmf.kk.dk

Ved store arrangementer skal du have en renholdelsesplan som skal godkendes af Byliv. Du kan få rådgivning og vejledning til renholdelsesplanen hos Byens Drift eller hos en ekstern leverandør.

Informer om dit arrangement

Det er dit ansvar som arrangør at sørge for, at folk er informeret om, hvad der skal foregå samt hvilke gener det kan give. Det kan du bl.a. gøre med informationsskilte, sedler i butikker og postkasser, lokalaviser, sociale medier osv.     

Du har forskellige muligheder for at søge om tilladelse til at få information ud på gaden, hvis dit arrangement er en Københavnerbegivenhed eller et stort arrangement med kulturel karakter.

Kulturbannere

Kulturbannerne hænger på synlige placeringer i byen. Oftest ved byens store indfaldsveje. Pladserne er reserveret til større sportslige og kulturelle begivenheder af interesse for københavnerne. Ønsker du at booke en eller flere af kulturbannerpakkerne skal du kontakte Harboe Skilte A/S. Du kan læse mere om bannerpakkerne, priser og placeringer på www.kulturbanner.dk.

Bannere i strøggader

Strøgbannere er forbeholdt Københavnerbegivenheder og større arrangementer med kulturel karakter. En gang om året (frist d. 30. september) kan du søge om tilladelse til opsætning af bannere i strøggaderne og i Blågårdsgade for det efterfølgende kalenderår. Du kan forvente svar senest d. 30. oktober. Der gives tilladelse til strøgbannere i perioder af max 7-14 dage.

Hvis der efter fordelingen er ledige perioder, behandles ansøgninger løbende.

Søg om tilladelse til opsætning af strøgbannere her på siden på "Book en plads".

Infostandere

Infostandere er forbeholdt Københavnerbegivenheder og større arrangementer med kulturel karakter. Du kan søge om tilladelse til opsætning af infostandere på placeringer i hele byen. Det er dit ansvar som arrangør selv at sørge for opstilling og nedtagning samt materiale til opstilling. Vi anbefaler du benytter pyloner. Du kan evt. kontakte Byen Drift på tlf.: 82 33 47 00 for et tilbud.

Søg om tilladelse til opsætning af infostandere her på siden på "Book en plads". NB. Du skal tilføje en ny placering for hver enkelt infostander.

Oversigt over placeringer til infostandere. De er alle vurderet i forhold til fremkommeligheden. 

Hjælp til rekruttering af frivillige

Vi anbefaler altid, at du inddrager arrangementets omverden som deltagere, partnere eller hjælpere.

Du kan få hjælp til rekruttering af frivillige til dit arrangement.Cph Volunteers understøtter byens eventarrangører med rekruttering af frivillige. Se mere på www.cphvolunteers.dk

Økonomisk støtte til dit arrangement

Søg støtte til dit arrangement

Københavns Kommune og mange andre aktører yder økonomisk støtte til sportslige, kulturelle og oplysende arrangementer.

Det kan være svært at få overblik over alle støttemuligheder, men et godt sted at starte er kommunens oversigt over kultur- og projektstøtte. 

Du kan også søge støtte fra kommunens lokaludvalg. Du finder nærmere vejledning på de enkelte udvalgs hjemmesider. Oversigt over kommunens lokaludvalg.