Ansøgningsskema til renovering i almindelighed

Skemaet skal anvendes ved renoveringer, hvor kommunen skal godkende en eller flere af følgende dispositioner efter almenboliglovens § 28 og 37:

 • Væsentlige forandringer af en almen afdelings ejendom
 • Belåning
 • Tilladelse til tinglysning af pantebrev
 • Huslejeforhøjelser på mere end 5 procent.

Ved væsentlig forandring forstås fx:
(i tvivlstilfælde kontaktes tilsynet før ansøgning)

 • Nedlæggelse af lejligheder / sammenlægninger
 • Ombygninger der medfører ændringer på facade
 • Tagrenovering hvor tag og render udskiftes
 • Etablering el. udvidelse af altaner
 • Udskiftning af vinduer / døre
 • Nyindretninger af friarealer
 • Etablering af nye skure / affaldsstationer / P-pl.

Eksempler på ikke væsentlige forandringer

 • Ombygning af depoter / skure
 • Reparationer på vinduer og døre
 • Reparationer på tag og facade
 • Indretninger ombygninger indenfor eksisterende lejemål
 • Vedligeholdelsesarbejder på friarealer, reetablering

Hent ansøgningsskema til renovering i almindelighed

Ansøgningsskema til ekstraordinær renovering af ungdomsboliger

Efter almenboliglovens § 100 kan bl.a. selvejende ungdomsboliginstitutioner søge om støtte til:

 • Udbedring af byggeskader
 • Større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder
 • Modernisering og
 • Energibesparende foranstaltninger

Der kan ikke søges støtte til arbejder, der har karakter af almindelig vedligeholdelse, eller til udskiftning af installationer m.v., hvortil der er eller bør være henlagt midler over driften. 
  
Støtten består i kommunal garanti for det realkreditlån, der optages til at finansiere renoveringsarbejderne, samt i at kommunen og staten betaler en del af afdrag og renter på realkreditlånet. Beboerne i ungdomsboligerne skal selv betale 2,15 procent af de samlede ydelser på lånet. 
  
Hvis der indgår støttede arbejder, skal boligorganisationen kontakte Landsbyggefonden for åbning af indtastning til skema A.

Hent ansøgningsskema til ekstraordinær renovering af ungdomsboliger

Ansøgningsskema til individuelle kollektive forbedringer

Forbedringsarbejder efter almenboliglovens § 28 og 37 b, som afdelingsmødet har vedtaget og boligorganisationen har godkendt, skal godkendes af kommunen. 
  
Vi har udarbejdet et skema, som skal anvendes for at få kommunens godkendelse af arbejderne, finansieringen og lejeforhøjelsen. 
  
Skemaet kan ikke anvendes, når der er tale om:

 • Individuelle råderetsarbejder efter lov om leje af almene boliger § 39.
 • Ansøgninger efter almenboliglovens § 37, eller ved andre renoverings- og forbedringsarbejder

Hent ansøgningsskema til individuelle kollektive forbedringer

Skema til godkendelse af byggeregnskab

Skemaet skal anvendes til ansøgning om godkendelse af endeligt byggeregnskab vedrørende kommunens godkendelse af arbejder, finansieringen og lejeforhøjelsen efter reglerne om renovering i almindelighed og individuelle kollektive forbedringer jf. almenboliglovens § 28 og 37b.

Hent skema til godkendelse af endeligt byggeregnskab