Hvem kan søge?

Samvær- og aktivitetstilbud
Du kan søge om et plads i et aktivitets- og samværstilbud, hvis du er bosiddende i Københavns Kommune og har en betydelig og varig fysisk funktionsnedsættelse og har behov for hjælp til at opretholde og forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.

Beskyttet beskæftigelse
Du kan søge om plads i et dagtilbud med beskyttet beskæftigelse, hvis du er bosiddende i Københavns Kommune og har en betydelig og varig fysisk funktionsnedsættelse, der medfører, at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Hvordan søger jeg?

  1. Du søger om en en plads i et samværs- , aktivitets- eller beskæftigelsestilbud ved at ringe eller skrive til Borgercenter Handicap i kommunens socialforvaltning. Hvis du ikke har mulighed for at søge selv, kan en pårørende eller en værge søge for dig, hvis du skriver under på en fuldmagt, hvor der står, at du giver samtykke til, at en anden søger for dig. 
     
  2. Sagsbehandlerne skal ofte indhente lægelige oplysninger, for at kunne behandle din sag. Hvis du selv er i besiddelse af journaloplysninger fra hospitalet, en speciallæge eller egen læge, er det en god ide at vedhæfte eller medsende en kopi. Det letter sagsbehandlingen og bidrager til en kortere sagsbehandlingstid.  
     
  3. Du sender ansøgning og eventuel fuldmagt til Borgercenter Handicap. Du finder kontaktoplysninger til centret nederst på siden

 

Hvordan forløber en sag?

Når Borgercenter Handicap modtager din henvendelse, tager sagsbehandlerne først stilling til, om du hører til centrets målgruppe. Dernæst får du kontakt til en sagsbehandler, der i samarbejde med dig vil foretage en vurdering af din funktionsevne og dine ønsker. Det gør vi for at kunne udrede, hvilke type hjælp du har behov for i din dagligdag. Det er dermed den samlede faglige vurdering af dit funktionsniveau, der er afgørende for, om du kan indstilles til en plads i dagtilbud.

Indstilling til dagtilbud 
Hvis sagsbehandlerne vurderer, om du er i målgruppen, vil du modtage et brev om, at du bliver indstillet til et dagtilbud. Hvis der ikke kan findes et tilbud med det samme, bliver du optaget på en venteliste. Af indstillingsbrevet vil det fremgå, om du bliver optaget på en venteliste, eller om du kan anvises til et dagtilbud med det samme.

En ledig plads 
Når der kommer en ledig plads i et dagtilbud, der matcher dine behov, bliver du tilbudt et afklarende visitationsbesøg. Under besøget kan du høre mere om stedet og vurdere, om du ønsker pladsen. Dagtilbuddet vurderer ligeledes, hvorvidt du kan profitere af det pågældende sted. Hvis begge parter efterfølgende er enige, bliver du tilbudt en plads i et dagtilbud.  

Ventetid
Ventetiden til et dagtilbud regnes fra det tidspunkt, din ansøgning godkendes. Det er dog ikke placeringen på ventelisten, der er afgørende for, hvornår der kommer en ledig plads i et dagtilbud, men dine samlede behov. Visitationskonsulenterne anviser og prioriterer borgere til dagtilbud ud fra en konkret individuel vurdering af den enkeltes situation og behov.

 

Hvornår får jeg svar?

Aktivitets- og samværstilbud:
Ansøgninger om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer behandles inden for 6 uger.

I en række aktivitets- og samværstilbud kan ansøgeren selv henvende sig og evt. starte med det samme. 
Lov om social service, § 104

Beskyttet beskæftigelse:
Ansøgninger om beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer behandles inden for 6 uger.

Inden optagelse aflægger ansøgeren besøg i beskæftigelsestilbuddet. 
Lov om social service, § 103

Hvad sker der, hvis jeg siger nej tak til et dagtilbud?

Hvis du vælger at takke nej til et dagtilbud, har det ingen betydning for om du kan få et dagtilbud og du vil fortsat være skrevet op på ventelisten til dagtilbud. Det kan dog betyde, at du vil komme til at vente lidt længere. 

Hvis du vil klage

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor, som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen indenfor 4 uger, efter du har fået kommunens afgørelse.

Hvis kommunen fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Hvis du ikke føler dig hørt eller forstået, eller du har svært ved at forstå kommunens afgørelse, eller hvordan du kommer videre, kan du rette henvendelse til Borgerrådgiveren.