Hvordan søger jeg?

Du kan enten benytte dig af en digital ansøgningsblanket  for dækning af merudgifter - eller blot udfylde den, printe den og sende den med posten. Du er også velkommen til at henvende dig til Borgercenter Handicap og få udleveret skemaet.

Ansøgningsskemaet med relevante oplysninger sendes til:  

Borgercenter Handicap
Mrk. merudgifter 
Thoravej 29
2400 Kbh. NV

Vær opmærksom på, at du skal have Adobe Acrobat Reader på din computer for at kunne læse den digitale blanket.

Når du udfylder ansøgningen, er det vigtigt, at du giver tilladelse til, at borgercentret indhenter relevant information, fx fra din barns læge, daginstitution eller skole. På den måde kan vi behandle din ansøgning fyldestgørende. I ansøgningsskemaet er det et felt, hvor du kan give tilladelse ved at sætte et kryds. 

 

Sådan forløber en sag

 1. Når Borgercenter Handicap har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev. Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til din digitale postkasse på borger.dk eller e-Boks.dk, medmindre du er blevet fritaget for Digital Post fra det offentlige.
   
 2. Afhængig af ansøgningens karakter kan du blive indkaldt til en personlig samtale med din sagsbehandler  Dette vil som oftest være tilfældet for familier, der søger for første gang.
   
 3. Hvis vi mangler oplysninger til behandling af din ansøgning, eller vurderer, at du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af en sagsbehandler.
   
 4. For at kunne behandle din sag har vi brug for oplysninger om de ekstra udgifter, du forventer af få det kommende år på grund af dit barns handicap. 
   
 5. Vi sender et brev til dig, når vi har afgjort din ansøgning. 
   
 6. Udbetaling af merudgifter sker som en månedlig ydelse til din NemKonto

 

 

Hvornår får jeg svar?

Behandlingsfristen for ansøgninger om dækning af merudgifter er 8 uger.
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger samt andre oplysninger. 

Lov om social service, § 41

Opfølgningssamtale

Kommunen følger op sager om merudgifter minimum en gang om året. Her gennemgår familien og en sagsbehandler fra Borgercenter Handicap de merudgifter, I har haft i årets løb samt de forventede merudgifter for det følgende år. Det vil danne grundlag for bevillingen det kommende år.

Det er vigtigt, at du bidrager aktivt med at beskrive dine udgifter forud for denne opfølgning. 

Vi skriver et brev til dig, inden vi går i gang med opfølgningen af din sag. Herefter vil du blive indkaldt til en samtale i handicapcentret eller kontaktet telefonisk af en sagsbehandler.

Efter samtalen vil du modtage en afgørelse om det kommende års beregning af dine merudgifter. Merudgiftsydelsen vil herefter blive udbetalt på månedlig basis til din NemKonto.

 

 

 

 

 

Hvordan beregnes merudgifter?

Den økonomiske støtte gives som en fast månedlig ydelse, der beregnes ud fra et overslag af dine sandsynliggjorte merudgifter - normalt for et år ad gangen. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 4.596 kr. (2015). Ydelsen er uafhængig af indkomst og er skattefri.

Som udgangspunkt skal du selv administrere ydelsen på årsbasis. Du kan derfor selv vælge, hvor du vil købe den udmålte hjælp eller ydelse, og du er selv ansvarlig for afregning.

 

 

Hvis dine forhold ændrer sig

Sker der ændringer i forholdene omkring dit barn, har du pligt til at oplyse os om det.

 

Hvis du vil klage

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen indenfor 4 uger, efter du har fået kommunens afgørelse.

Hvis kommunen fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Hvis du ikke føler dig hørt eller forstået, eller du har svært ved at forstå kommunens afgørelse, kan du rette henvendelse til kommunens Borgerrådgiver.