Hvilke rettigheder har jeg?

Hvis du har forældremyndigheden over dit barn, har du en række rettigheder. De samme rettigheder gælder for unge over 15 år:

 • Du må tage en anden person med til møderne med borgercentret. Det kaldes en bisidder og kan fx være en ven eller et familiemedlem. Bisidderen må støtte dig, men ikke tale på dine vegne.
 • Du kan også vælge at lade en anden tale din sag. Så deltager den anden i møder og træffer beslutninger på dine vegne eller sammen med dig. Det kaldes en partsrepræsentant. Du skal dog være opmærksom på, at myndigheden kan kræve, at du skal medvirke personligt, når det har betydning for sagens afgørelse, jf. § 8. Stk. 1. i Forvaltningsloven  
 • Hvis vi kender navnet på den person, der har henvendt sig til os med en bekymring for dit barn, har du som udgangspunkt ret til at oplyst navnet. Og du har altid ret til at få at vide præcis, hvad bekymringen handler om. 
 • For at sikre dig den bedste mulighed for at varetage dine egne interesser, har du som udgangspunkt ret til at blive hørt ift. de oplysninger som kommunen er i besiddelse af, inden der træffes afgørelse i din sag. Dette kaldes partshøring.
 • Du kan som part i en sag som udgangspunkt forlange at blive gjort bekendt med alle sagens akter. Dette kaldes aktindsigt.
 • Ligeledes skal kommunen, når de i afgørelsessager modtager oplysninger, der er af betydning for sagens afgørelse, lave notat om indholdet af oplysningen. Dette kaldes notatpligt. Notatpligten gælder uanset, hvilken måde kommunen bliver bekendt med oplysningen.
 • Det er kommunen, som er ansvarlig for at tilvejebringe sagens oplysning. Kommunen skal således tilvejebringe de oplysninger, der i det enkelte tilfælde er nødvendigt og tilstrækkeligt for at kunne træffe en korrekt og materielt rigtig afgørelse. Dette kaldes officialprincippet eller oplysningsprincippet.
 • Du har ret til at klage over vores afgørelser. Vi har pligt til at fortælle dig, hvilke muligheder du har for at klage.
 • Hvis du ikke forstår tilstrækkeligt dansk, har du ret til tolkning under møderne. Fortæl os, hvis du har brug for tolk, så sørger vi for at bestille en.

 

Hvis man ikke har del i forældremyndigheden over sit barn, har man færre rettigheder:

 • Man har ikke ret til at blive hørt, inden der træffes afgørelser. Man har som udgangspunkt heller ikke ret til at klage over afgørelserne.
 • Hvis ens barn er anbragt, har man ret til at klage over afgørelser om ens samvær med barnet.
 • Man har ret til at få at vide, hvordan det går med ens barn. Herunder en ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, fx en skoleudtalelse eller dokumenter fra social- og sundhedsvæsenet. Det gælder dog ikke, hvis vi vurderer, at det vil være til skade for barnet. 
 • Man har ret til at få udleveret det materiale i barnets sag, hvor ens navn eller person er nævnt.

 

Du kan læse mere om lovgrundlaget på Socialministeriets hjemmeside eller på retsinformation.dk.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, så spørg os til råds på tfl. 33 17 42 24.

Hvem behandler min sag?

 • Hvis det må antages, at et barn eller ung har behov for særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold, jf. § 50 i serviceloven.
 • Barnets opholdskommune har pligt til at yde hjælp efter kapitel 11 i lov om social service, jf. retssikkerhedslovens §  9a stk. 4.
 • Borgercenter Børn og Unge består af 6 lokale enheder, der tilsammen dækker København. Det vil være den lokale enhed, der dækker det, hvor barnet bor, der vil behandle dit barns sag.

Hvornår får jeg svar?

 • Hvis kommunen modtager en underretning, skal kommunalbestyrelsen senest 6 hverdage efter modtagelsen sende en bekræftelse af modtagelsen, jf. sel § 155.
 • Kommunalbestyrelsen har som udgangspunkt 4 måneder til at få afsluttet undersøgelsen.
 • Den tid, sagsbehandlingen tager, kan svinge fra sag til sag. Det har betydning, hvad sagen handler om.

Jeg fylder snart 18 år - hvad sker der så?

Når du fylder 18 år, bliver din sag som udgangspunkt overført til Borgercenter Voksne. 

Såfremt du opfylder visse betingelser har du mulighed for at komme i efterværn. Når du som 18 årig bliver bevilliget efterværn i Borgercenter Børn og Unge, har bevillingen udgangspunkt i § 76 i Serviceloven: 

Kap 12, § 76 - Efterværn (18-22) "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2-5 til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, fx anskaffelse af selvstændig bolig."

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en udpeget fast kontaktperson kan opretholdes efter det fyldte 18. år. 

Stk. 3. For unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted umiddelbart inden det fyldte 18. år, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, 

 1. at døgnophold på et anbringelsessted opretholdes,
 2. at udpege en fast kontaktperson for den unge,
 3. at etablere en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted og
 4. at tildele andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.

Læs mere om lovgrundlaget for 'Tilbud til unge fra 18 til 22 år på retsinformation.dk

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse Borgercenter Børn og Unge har truffet, skal vi have modtaget klagen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Skriv eller ring til:

Borgercenter Børn og Unge – Staben
Griffenfeldsgade 44
2200 København N.
33 17 42 24

Du kan også sende din klage med digital post. Læs mere på denne side. Bemærk, du skal bruge dit NemID, for at sende sikker, digital post

Hvis vi giver dig medhold i din klage, skal vi sende dig en ny afgørelse inden 4 uger.

Hvis vi ikke ændrer vores afgørelse, giver vi dig besked om det og sender klagen videre til Ankestyrelsen inden 4 uger. 

Hvis vi ikke kan overholde fristen på 4 uger, skal du have besked om det. Du skal i så fald også have at vide, hvornår vi regner med at kunne sende klagen videre til Ankestyrelsen.

Hvis vi kun kan give dig delvist medhold i din klage, får du besked om det. Du skal så svare os inden 4 uger, hvis du stadig ønsker at klage. Vi sender så din klage videre til Ankestyrelsen inden 14 dage.

Når vi videresender en klage til Ankestyrelsen, så vedlægger vi de dokumenter, der er brugt ved kommunens afgørelse af sagen. Det kan fx være en ansøgning, økonomiske oplysninger, lægeerklæringer, journalnotater m.v.

Ankestyrelsen sender dig straks en kvittering, når den har modtaget din klage fra os.  

Nogle sager kan ikke behandles af Ankestyrelsen. Det kan være, fordi klagefristen er overskredet, eller fordi Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til det klagen handler om. Hvis Ankestyrelsen ikke kan behandle sagen, får du besked om det hurtigst muligt.

Du kan altid spørge din sagsbehandler om mulighederne for at klage.