Bernstorffsgade

Når tung trafik (især varelevering til Metropolzonen, det østlige Vesterbro og det nordlige Indre By omkring Nørreport Station) skal til og fra ruten på Kalkbrænderihavnsgade, anbefales chaufførerne at anvende ruten via Bernstorffsgade/Hammerichsgade indtil H.C. Andersens Boulevard som fordelingsvej til nærområderne og gennemfartsvej mellem nærliggende bydele.

Bernstorffsgade/Hammerichsgade er i dag udlagt som regionale veje i Københavns Kommunes kommuneplan. Der kører en del gennemkørende tung trafik på strækningen i dag (især til og fra Nordhavn) og samtidig en stor del busser på strækningen ved Københavns Hovedbanegård.

Der har tidligere været ideer fremme om at åbne Tivoli op ud mod Bernstorffsgade og Hovedbanegården på denne strækning og herunder etablere busperroner på begge side af vejen (i stedet for kun på den ene side som i dag), men en eventuel realisering af dette projekt ligger sandsynligvis nogle år ude i fremtiden.

Den gennemkørende tunge trafik til og fra Nordhavn forventes at blive formindsket de kommende år. Ombygningen af Nørre Voldgade ved Nørreport Station vil nedsætte antallet af kørespor fra fire til to. Det vil derfor betyde en mere begrænset kapacitet ad Nørre Voldgade i forhold til dagens situation.

Samtidig har kommunen søgt tilladelse hos Københavns Politi om at forbyde lastbiler over 18 tons mod at køre mod syd, når de forlader Nordhavn. Hvis dette forbud bliver godkendt, vil det også have en positivt afsmittende effekt på antallet af gennemkørende tunge køretøjer ad Bernstorffsgade/Hammerichsgade.

 

Amager Strandvej

For at skabe forbindelse mellem det centrale Amager og Christianshavn og Øresundsmotorvejen har det været nødvendigt med en anbefalet rute i nord- og sydgående retning på langs af Amager. For at løse denne opgave er fire alternative ruter vurderet. Det drejer sig om:

  • Vejlands Allé/Lossepladsvej via Artillerivej/Islands Brygge
  • Vejlands Allé/Ørestads Boulevard via Artillerivej
  • Vejlands Allé/Røde Mellemvej via Amager Fælledvej
  • Øresundsmotorvejen/Amager Strandvej

 

Ørestads Boulevard kan ikke benyttes
Af disse alternativer er der ikke noget oplagt valg. "Lov om Ørestad" siger, at Ørestads Boulevard ikke må fungere som regional vej/gennemfartsvej. Derfor er Ørestads Boulevard valgt fra.

Rute på Amager Strandvej generer færrest
Af de øvrige alternativer har Amager Strandvej færrest påvirkede boliger og mest eksisterende tung trafik samt en tvangsrute for lastbiler med farligt gods. Når nu den tunge trafik i forvejen kører på Amager Strandvej, og fordi vejen er blevet udlagt som tvangsrute for køretøjer med farligt gods, er valget derfor faldet på Amager Strandvej.

Betydning af tung trafik på Amager Strandvej
Det kan blive nødvendigt at sikre forbindelsen mellem Østamager/metroen ved Amager Strandpark yderligere for især bløde trafikanter ved at regulere signalet. En signalregulering vil betyde forbedret trafiksikkerhed og kan blive nødvendig, men vil kræve en detailregulering samt prioritering af midler for at gennemføre dette.

Den nære fremtid
Der er indtil videre kun afsat penge til at etablere 1. etape af det anbefalede rutenet. I denne etape er Amager Strandvej ikke med. Derfor vil du som lokal borger ikke opleve ændringer i den eksisterende situation på Amager Strandvej som følge af Strategi for tung trafik.

Kløvermarksvej

Kløvermarksvej er udlagt som anbefalet rute for lastbiler af hensyn til den nuværende tunge trafik til og fra Amagerforbrændingen, R98's parkeringsareal v. Raffinaderivej, Refshaleøen og Lynetten.

Alle disse transportmål skaber en del tung trafik, der i dagens situation bedst afvikles via Kløvermarksvej. Raffinaderivej er en mindre vej i dårlig stand, der er klassificeret som bydelsgade og er i den nuværende udformning ikke velegnet til at afvikle gennemkørende tung trafik.

Ved en trafiktælling i 2007 kørte der cirka 8.000 køretøjer på Kløvermarksvej, hvoraf Teknik- og Miljøforvaltningen estimerer, at mellem 25 til 30 procent er tunge køretøjer (inklusive busser).

På den nordlige side af Kløvermarksvej ligger der en lang række af kolonihaveforeninger i området ud mod Christianshavns voldanlæg. Sydsiden af Kløvermarksvej er domineret af Kløvermarkens Idrætsanlæg, hvor især en række fodboldklubber har deres daglige gang.

En fremtidig byudvikling på den østlige side af Raffinaderivej kan medføre en ændring af vejforholdene i området. Det vil være muligt at etablere en ny vej i vejudlægget på østsiden af Raffinaderivej i forlængelse af Amager Strandvej indtil Kløvermarksvej.

En sådan fremtidig forbindelse har især været på tale i forbindelse med en landlagt østlig omfartsvej via Amager, men vil også være hensigtsmæssig for byudviklingen i området.

Alternativet hertil kan være en eventuel udbygning af Raffinaderivej, men begge vejbygningsprojekter er betinget af byudvikling på Nordøstamager. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer umiddelbart, at sådan et projekt vil ligge mindst fem til ti år ude i fremtiden.

Hvis der etableres en ny vejforbindelse - eksempelvis via Uplandsgade/ Raffinaderivej - vil den anbefalede rute via Kløvermarksvej overvejes flyttet.

P. Knudsens Gade

P. Knudsens Gade er i dag en firesporet regional vej med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Den er en del af ringvejssystemet (Ring O2) og forbinder forlængelsen af Holbækmotorvejen med Kalkbrænderihavnsgade samt Sydhavnsgade/Vejlands Allé.

Ellebjerg Skole har cirka 420 elever samlet og ligger med den nordvendte facade ud til P. Knudsens gade. Der er et stort lokalt ønske om at fredeliggøre P. Knudsens Gade (og første del af Ellebjergvej) yderligere - især i forhold til støjgener fra den gennemkørende trafik.

Overgangsforholdene på tværs af P. Knudsens Gade håndteres via tre signalstyrede anlæg ved henholdsvis Sjælør Boulevard, ved Gustav Bangs Gade og ved Enghavevej. Der er umiddelbart ikke yderligere sikkerhedsprojekter på vej på strækningen.

Der kørte ved seneste tælling cirka 24.700 køretøjer fra klokken 06 til 18 i begge retninger. Heraf var omkring 1.900 tunge køretøjer, hvilket svarer til 7,6 procent.

Hambrosgade

Den gennemkørende trafik mod Amager fra Kalkbrænderihavnsgade (Ring O2) bliver i dag henvist til at dreje op ad Puggårdsgade og derefter ind på Rysensteensgade og Langebro mod Amager. Samtidig bliver trafikken fra H.C. Andersens Boulevard mod Kalkbrænderihavnsgade (Ring O2) ledt ned ad Rysensteensgade og Puggårdsgade.

Den hidtidige høring af "Forslag til Strategi for tung trafik" har vist, at lokale beboere (især i Puggårdsgade) ikke ønsker denne trafik. Især har der været udtrykt bekymring om støjgener og sikkerhedsproblemer ved svingning i krydset Rysensteensgade/Puggårdsgade, der i dag ikke er signalreguleret.

Hambrosgade/Rysensteensgade er i dag kategoriseret som lokalgader i vejhierarkiet i kommunen - dvs. den laveste vejkategori. Der er ligeledes indført hastighedszone på 40 km/t på Hambrosgade. Der kører dog en del tung trafik på strækningen i form af intensiv busbetjening, da f.eks. 5A til Hovedbanegården (og andre buslinjer) anvender denne rute til og fra Amager.

Forbindelsen fra Ring O2 (Kalkbrænderihavnsgade) til Amager
Der er i dag ikke nogen oplagt og god forbindelse til Amager fra Ring O2 via det regionale vejnet. Den eksisterende rute via Puggårdsgade er heller ikke optimal - især pga. et nødvendigt højresving i et kryds, der ikke er signalreguleret (Puggårdsgade/Rysensteensgade).

Derfor foreslås det, at den tunge trafik ledes ad samme rute, som busserne kører i dag fra Ring O2 til Langebro/Amager. Dette har den fordel, at det eneste højresving (Bernstorffsgade/Hambrosgade) foretages i et signalreguleret kryds, hvor der er etableret tilbagetrukken stopstreg. Det eneste øvrige sving inden Langebro er et mildt venstresving fra Hambrosgade til Rysensteensgade, hvor både svingmanøvre og oversigt er god.

Det skal bemærkes, at det kun er den ene retning, at den tunge trafik foreslås vejledt ad Hambrosgade/Rysensteensgade. Det er retningen fra Kalkbrænderihavnsgade (Ring O2) mod Amager. Trafik fra Indre By mod Kalkbrænderihavnsgade (Ring O2) foreslås vejledt via Bernstorffsgade/Hammerichsgade. Trafik fra Amager mod Kalkbrænderihavnsgade (Ring O2) skal fortsat anvende ruten via Rysensteensgade/Vester Voldgade.

Støjmæssige og trafikale konsekvenser
De støjmæssige og trafikale konsekvenser af en ændret vejledning af den tunge trafik vurderes umiddelbart til ikke at have mærkbare konsekvenser - bortset fra Puggårdsgade, der vil blive fredeliggjort en smule mellem Kalkbrænderihavnsgade og Rysensteensgade.

Støjgener fra den fremtidige trafik kan sandsynligvis bedres ved at etablere støjdæmpende asfalt på Hambrosgade/Rysensteensgade. Støjgener fra busdriften samt den fremtidige status som anbefalet rute for tung trafik (i den ene retning) er argumenter for en sådan etablering på trods af vejens nuværende status som lokalgade.

Rysensteensgade og Vester Voldgade

Den gennemkørende trafik fra det nordlige Amager mod København SV og motorvejsnettet bliver ledt af H.C. Andersens Boulevard umiddelbart nord for Langebro til højre ad Rysensteensgade, til højre ad Vester Voldgade og til højre ind på Ring O2 ved Christians Brygge. Ruten rundt om blokken fra Langebro til Ring O2 vil fortsat være nødvendig i retningen fra Amager mod Ring O2. Derfor vil det anbefalede rutenet blive skiltet i én retning på denne strækning.

På strækningen er især krydset Rysensteensgade/Vester Voldgade blevet fremhævet af den nærliggende skole (Den Classenske Legatskole) som trafiksikkerhedsmæssigt problematisk. Det skyldes især de krydsende skolebørn på tværs af Vester Voldgade og cyklister. Samtidig er det blevet påpeget, at den eksisterende fodgængerovergang ikke altid bliver respekteret.

Hastigheden på strækningen i Vester Voldgade umiddelbart foran skolen (mellem Rysensteensgade og Ny Kongensgade) nedsættes variabelt til 40 km/t i skoletiden af skolevejssikkerhedshensyn.

Der ligger i Københavns Kommunes Metropolzone-projekt en større renovering af Vester Voldgade og Vartov, der har resulteret i en signalregulsering i krydset Rysensteensgade/Vester Voldgade. Det overvejes i forbindelse med Vester Voldgade-projektet at hastighedsdæmpe en større del af strækningen til 40 km/t.

Af øvrige nyere trafikale foranstaltninger kan nævnes, at Vester Voldgade blev lukket for gennemkørende lastbiltrafik over 18 tons i februar 2009. I praksis er stykket forbi den Classenske Legatskole samt stykket umiddelbart syd for Jarmers Plads små forbudszoner for lastbiler over 18 tons. Reguleringen blev indført for at forhindre en kendt smutvej for gennemkørende tung trafik.