6. Høring vedr. udkast til Restaurations- og Nattelivsplan (2017-0211587) (2017-0211587)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller

1) at lokaludvalget drøfter og vedtager høringsvar vedr. udkast til Restaurations- og nattelivsplan 2017

Problemstilling

Kultur-og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt udkast til Restaurations- og nattelivsplan 2017 i høring med frist den 1. juni 2017.

Planens formål er at fremme dialogen mellem kommune, borgere og restauratører og at sætte fokus på nattelivets gener - både i forhold til restauratørernes ansvar og kommunens indsats for at nedbringe generne.

Kortlægningen af nattelivet i København viser, at der er mest aktivitet i Indre By, Indre Vesterbro og Indre Nørrebro, og om sommeren også på Islands Brygge langs havnen.

Følgende initiativer indgår i planen:

 1. Konkret plan for, hvordan politi og kommune kan arbejde bedre sammen herunder f.eks. koordineret patruljering, kommunalt tryghedskorps med nem kontakt til politiet, kommunale ordensbekendtgørelser og udskrivning af bøder?
 2. Skærpe håndhævelsen af de tilladelser og påbud, som kommunen giver til nattelivet
 3. Fokusere renholdelsesindsatsen ved at placerer Foodtrucks på Rådhuspladsen, der leder festen i den rigtige retning.
 4. At bevillingsnævnet i sine afgørelser lægge vægt på, at restauratøren har iværksat positive og betryggende initiativer, som f.eks. etablering af rygerum, frivillig brug af dørmænd, øget renholdelsesindsats.
 5. Undersøge, om det kan skrives ind i fremtidige bevillinger, at gæsterne ikke må medtage drikkevarer udendørs, hvis restaurationen ikke har udendørsservering
 6. Stille krav om dørmænd efter midnat i bevillinger

 7. Skærpe krav om løbende renhold foran restaurationer i behandling af ansøgning om bevilling

 8. At øge ressourcer til håndhævelse og tilsyn

 9. Øget kapacitet i affaldskurve

 10. Udvidelse af renholdelsesbemandingen i morgentimerne fredag-søndag

 11. stille flere toiletfaciliteter til rådighed i aften og nattetimerne

 12. Udvidet spuling i weekenden

 13. Mobile offentlige toiletter

 14. Arbejde mere strategisk med natteliv i forhold til, at indbygger-tallet stiger, gennem udviklingsplaner

 15. Igangsættes en undersøgelse af, hvordan arrangementer kan fordeles over byen, så generne mindskes mest muligt

 16. Samle og afholde store (musik)arrangementer på udvalgte festivalpladser væk fra de tæt beboede bydele og gader

 17. Skærpe fastfoodrestauranters samt døgnåbne butikkers ansvar for renhold under og efter nattelivet.

 18. Dispensation til tidligere igangsættelse af renhold

 19. Anvende Vor Frue Plads som taxaholdeplads om aften/natten

 20. Trafikforsøg i Indre By

 21. Udveksle erfaringer med større festivaler vedr. styring af større menneskemængder.

 22. Afklare om støjgener kan reduceres ved enten at forlænge eller forkorte lukketiden for udendørsserveringer.

 23. Justering af lukkelov - gøre det ulovligt at sælge alkohol fra natåbne butikker og kiosker efter kl. 24:00

 24. Indføre alkoholfri zoner for privat ophold på det offentlige areal.

 25. Kommunale medarbejdere som er til stede i festkvartererne.

 26. Privat forankret "koordinator" for by- og nattelivet

 27. Adfærdskampagne

Link til høringen med alle dokumenter: planen i sin helhed, katalog over initiativer, bemærkninger.

Islands Brygges Lokalråd behandlede udkastet på Lokalrådsmødet den 8. maj 2017 og beslutningen blev, at Lokalrådet afholder sig fra at kommentere denne høring.

 
Arbejdsgruppen for Kultur og fritid behandlede udkastet på arbejdsgruppemødet den 4. maj 2017 og beslutningen blev, at træffe afgørelse om eventuelle bemærkninger på lokaludvalgsmødet d. 23. maj 2017. 

Løsning

Lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Drøftes på mødet.

 

 

Beslutning

Det blev besluttet at genfremsende det høringssvar, som lokaludvalget tidligere har fremsendt.