4. Høring: Udkast til skybrudspakke 2019 (2017-0230489)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1. At Amager Øst Lokaludvalg drøfter sagen

2. At Amager Øst Lokaludvalg godkender det bilagte udkast til høringssvar

Problemstilling

Amager Øst Lokaludvalg har modtaget høringen "Udkast til skybrudsprojektpakke 2019". Høringsfristen er den 25. august - Amager Øst Lokaludvalg har dog fået udsat fristen til 1. september. Projektpakke 2019 forventes efterfølgende behandlet af Teknik- og Miljøudvalget.

Projektpakken sendes i høring for at få lokaludvalgenes bemærkninger til valg af projekter inden for egen bydel, projekter, som ligger i grænseområder til andre bydele, samt evt. bidrag til mulige synergiprojekter og viden om projektområderne.

Baggrund for valg af projekter i projektpakken: Udkastet til projektpakke 2019 indeholder 10 projekter. Alle projekterne indgår i kommunens samlede plan for skybrudsprojekter, som består af i alt ca. 300 projekter. Projekterne er således alle nødvendige for at gennemføre den samlede skybrudsindsats i København. Herudover er der ved udvælgelsen til årets udkast til projektpakke lagt vægt på, at de ikke må forværre oversvømmelser andetsteds, og om der er synergi med andre kommunale områder, fx vejgenopretning eller områdefornyelse. Endvidere er der som noget nyt taget hensyn til, om projekterne er økonomisk effektive. Det skyldes, at Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der godkender projekterne, har fastlagt nogle nye rammer for godkendelsen. Hvis et projekt ikke er økonomisk effektivt, er det nu nødvendigt at udføre det i tæt tidsmæssig tilknytning til andre projekter, så økonomien for projekterne kan ”puljes”.

De 10 projekter er følgende:

Om projekterne i Amager Øst

Ved Skolen Ved Sundet, i området omkring boldbanerne samt Lemnosvej, Backersvej og Samosvej, etableres en forsinkelsesplads og grønne veje på 240 meter, der samlet får et samlet magasineringsvolumen på 113 m3 . Forsinkelsespladsen på Skolen ved sundets boldbane etableres ved, at skybrudsvandet fra området ledes ad vejene til det grønne areal med boldbanerne som nedsænkes, hvor det langsomt nedsiver eller fordamper. Projektet er vandteknisk simpelt og kan gennemføres uafhængigt af andre projekter. Der er synergi med skoleudvidelsesprojektet hvorfor projektet er relevant at gennemføre i forbindelse med denne projektpakke

På Grækenlandsvej, på strækningen Jansvej – Adriansvej, etableres en forsinkelsesplads med et magasineringsvolumen på 4.080 m3 . En gruppe af forsinkelsespladser etableres på de grønne fællesarealer i Grækenlandskvarteret syd for Greisvej, så skybrudsvandet fra området ledes ad vejene til disse grønne arealer. Der afledes lokalt til de førnævnte grønne arealer via grønne render eller ændret vejprofil. Projektets vandtekniske hovedfunktion er således opmagasinering, hvor vandet afledes ved fordampning eller nedsivning. Et ud af de i alt fire projekter skal ligge på privat areal. Det undersøges, om projekterne kan holdes på tre arealer.

Den grønne karakter i kvarteret kan styrkes, og der kan opnås en højere grad af biodiversitet, hvorved områderne kan få et mere varieret udtryk. Der er desuden potentiale for i dialog med naboer og/eller grundejerforeninger at styrke arealerne som lokale grønne mødesteder for nærområdet.

 

Løsning

Miljø- og Plan arbejdsgruppen behandlede høringen på dets møde den 16.8.2017 og har på den baggrund udarbejdet bilagte høringssvar.Forud for mødet blev der afholdt et dialogmøde med en repræsentant for Teknik- og Miljøforvaltningen hvor materialet blev gennemgået og drøftet. Input fra dialogen er indskrevet i høringssvaret.

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt uden afstemning men med den ændring, at der i slutningen af høringssvaret tilføjes en bemærkning om, at skybrudsløsninger bør kooridneres med påbud omkring istandsættelse af private fællesveje.